Internatio-Müller N.V.


Dit is een gezamenlijk persbericht van Internatio-Müller en Stork

Rotterdam/Naarden, 8 mei 2000

Voorgenomen fusie van Internatio-Müller en Stork

Internatio-Müller en Stork delen mede dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt over een fusie van beide ondernemingen op basis van gelijkwaardigheid. De Raden van Bestuur van Internatio-Müller en Stork en de respectieve Raden van Commissarissen ondersteunen de voorgenomen fusie. Tezamen worden Internatio-Müller en Stork de full-service onderneming met een sterke focus op een aantal geselecteerde gemeenschappelijke marktsegmenten. De activiteiten van beide ondernemingen vertonen een hoge mate van complementariteit, zodat de nieuwe onderneming haar klanten optimaal kan bedienen.

De hoofdlijnen van de voorgenomen fusie zijn als volgt:
* De nieuwe onderneming is een toonaangevende full-service onderneming met een samenhangend en volledig pakket aan technische diensten en producten voor een aantal marktsegmenten: de industrie, de utiliteitsbouw, de markt voor infrastructurele werken, de lucht- en zeevaart en de textielindustrie;
* De kerndisciplines van de onderneming zijn met name informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, elektrotechniek, vliegtuigbouw, werktuigbouw en infratechniek;
* De nieuwe onderneming heeft een vooraanstaande positie in de Benelux en Duitsland en streeft naar een versnelde verdere internationale expansie door zowel investeringen als acquisities;
* De activiteiten die buiten deze kerndisciplines vallen, zullen worden afgestoten;

* De integratie van de activiteiten zal leiden tot belangrijke synergievoordelen, zoals omzetverhoging, efficiencyverbeteringen en kostenvoordelen.

Strategische overwegingen

De door de ondernemingen bediende markten vragen in sterk toenemende mate naar integratie van de technische dienstverlening, die het gehele traject omvat van nieuwbouw van technische systemen en installaties tot en met het onderhoud gedurende de gehele levensduur. Deze dienstverlening dient door één onderneming gelijktijdig en geïntegreerd in meerdere landen binnen en buiten Europa te kunnen worden aangeboden.

Stork en Internatio-Müller hebben complementaire activiteiten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, elektrotechniek, vliegtuigbouw, werktuigbouw en infratechniek, die deze integrale aanpak mogelijk maken. De nieuwe onderneming versterkt hiermee haar marktpositie ten opzichte van concurrenten die een dergelijke geïntegreerde dienstverlening niet kunnen leveren. De gezamenlijke positie op de markt voor nieuwbouw versterkt de positie van de nieuwe onderneming op de relatief sterker winstgevende onderhoudsmarkt. De ICT activiteiten van de nieuwe onderneming zullen de basis vormen voor de uitvoering van technologisch hoogwaardiger projecten met een hoge toegevoegde waarde.

De gecombineerde slagkracht, kennis en management expertise, gevoegd bij de middelen die uit de desinvesteringen vrijkomen, maken versnelde groei ondersteund door acquisities mogelijk. Het acquisitiebeleid van de nieuwe onderneming zal zich voornamelijk richten op de informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering en onderhoudsactiviteiten.

Transactiestructuur

Het voornemen is de fusie te realiseren door middel van een openbaar bod door een nieuw op te richten vennootschap op alle uitstaande aandelen Internatio-Müller en Stork, waarbij de waardeverhouding tussen Internatio-Müller en Stork in de nieuwe onderneming is vastgesteld op 53% respectievelijk 47%. Iedere houder van aandelen Internatio-Müller ontvangt per aandeel Internatio-Müller 1 aandeel in de nieuwe onderneming. Gegeven de huidige aantallen uitstaande aandelen van beide ondernemingen ontvangt iedere houder van aandelen Stork per aandeel Stork circa 0,7 aandeel in de nieuwe onderneming. De exacte ruilverhouding zal worden vermeld in het fusiebericht. Op basis van de slotkoersen van 5 mei 2000 ontstaat een nieuwe onderneming met een marktkapitalisatie van circa EUR 1 miljard (NLG 2,2 miljard). Voor de aandelen van de nieuwe onderneming zal notering op de AEX-Effectenbeurs worden aangevraagd.

De nieuwe onderneming

De nieuwe onderneming legt een sterke focus op geïntegreerde technische dienstverlening aan haar klanten. De nieuwe onderneming heeft een zeer sterke uitgangspositie in de Benelux en Duitsland en is voornemens deze door middel van investeringen en acquisities uit te breiden. In de marktsegmenten voor textiel en luchtvaart neemt de onderneming vooraanstaande posities in de wereld in.

De activiteiten die niet tot de kerndisciplines behoren, zullen worden afgestoten. Internatio-Müller zal de activiteiten op het gebied van chemische distributie, farmaceutische groothandel en havens afstoten. Stork zal het reeds eerder aangekondigde en ingezette desinvesteringsprogramma voortzetten, alsmede alle activiteiten op het gebied van food processing afstoten. De af te stoten activiteiten zullen in goed overleg met het management worden ondergebracht bij nog nader te bepalen partners die de belangen van de bij deze activiteiten betrokken werknemers, leveranciers en klanten respecteren.

Financieel profiel en doelstellingen

Over 1999 heeft de nieuwe onderneming een pro forma omzet van EUR
5.052 miljoen (NLG 11.133 miljoen) en een netto winst van EUR 128 miljoen (NLG 282 miljoen) behaald. Na deconsolidatie van de niet kernactiviteiten bedraagt de pro forma omzet van de nieuwe onderneming over 1999 EUR 2.719 miljoen (NLG 5.992 miljoen) en het pro forma bedrijfsresultaat over 1999 EUR 168 miljoen (NLG 370 miljoen). Mede als resultaat van de desinvesteringen zal naar verwachting meer dan EUR 1 miljard (NLG 2,2 miljard) beschikbaar komen voor acquisities in de kernactiviteiten.

De bundeling van activiteiten zal naar verwachting leiden tot jaarlijkse synergievoordelen van circa EUR 40 miljoen (NLG 88 miljoen) voor belasting in 2003. De synergievoordelen komen voort uit omzetvergroting, het toepassen van best practices, inkoopvoordelen en gedeelde overhead. De nieuwe onderneming streeft voor haar kernactiviteiten naar een gemiddelde EBIT-groei van 10% tot 15% per jaar vanaf het eerste volledige jaar na de fusie, gedreven door autonome groei en realisatie van synergievoordelen. Ondersteund door acquisities streeft de nieuwe onderneming naar een verdubbeling van de EBIT in 2003.

Organisatie en management

De ondernemingen hebben thans gezamenlijk ruim dertigduizend werknemers in dienst. De fusie is gericht op verdere groei van de kernactiviteiten. Dit sluit evenwel niet uit dat, als gevolg van de fusie, een beperkt verlies van arbeidsplaatsen mogelijk is. Indien dit het geval is, zal over de gevolgen hiervan op de gebruikelijke manier met de sociale partners worden overlegd.

Na totstandkoming van de fusie zal de Raad van Bestuur van de nieuwe onderneming bestaan uit de heren A.W. Veenman (voorzitter), H.C. Scheffer (vice-voorzitter), M.A. van Alphen, H.A.D. van den Boogaard, H.E.H. Bouland en R.J.A. van der Bruggen. De heer J.M.H. van Engelshoven zal de voorzitter zijn van de Raad van Commissarissen van de nieuwe onderneming. De Raad van Commissarissen zal voorts worden samengesteld uit de huidige Raden van Commissarissen van Internatio-Müller en Stork.

Het hoofdkantoor van de nieuwe onderneming zal worden gevestigd op een nog nader te bepalen locatie in de randstad. De naam en het logo van de nieuwe onderneming zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Volgende stappen

De fusiecommissie van de SER en de betrokken vakorganisaties zijn heden van de plannen op de hoogte gesteld. De fusie zal worden aangemeld bij de bevoegde mededingingsautoriteit. De centrale ondernemingsraden van Internatio-Müller en Stork zijn ingelicht en worden om advies gevraagd.

Zoals gebruikelijk zullen beide ondernemingen in de komende weken een due diligence onderzoek bij elkaar uitvoeren. De definitieve voorwaarden van het bod zullen bekend worden gemaakt in het fusiebericht dat naar verwachting in juni wordt gepubliceerd. Internatio-Müller en Stork beogen eind juni
aandeelhoudersvergaderingen te houden om de aandeelhouders over de fusie te informeren.

Adviseurs

ABN AMRO treedt op als financieel adviseur van Internatio-Müller; Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van Stork.

Profiel van Internatio-Müller en Stork

Internatio-Müller heeft een tweetal divisies: handel en techniek. De divisie handel is actief in de distributieve en logistieke dienstverlening in geneesmiddelen en drogisterijartikelen in Nederland, en in chemische specialiteiten in Europa en Australië/Nieuw-Zeeland. De divisie techniek richt zich op de integratie van technische systemen en installaties in Noordwest-Europa (voornamelijk Duitsland, Nederland en België). In 1999 behaalde Internatio-Müller een omzet van EUR 2.646 miljoen (NLG 5.831 miljoen) en een nettowinst van EUR 84 miljoen (NLG 185 miljoen) met 12.307 werknemers.

Het technologieconcern Stork levert producten en diensten aan wereldwijd gevestigde industriële klanten. Deze producten en diensten betreffen componenten, systemen en diensten voor de lucht- en ruimtevaart, complete systemen voor textielbedrukking en voedingsmiddelenverwerking en technische diensten voor gebruikers/beheerders van (productie)installaties. In 1999 behaalde Stork een omzet van EUR 2.406 miljoen (NLG 5.302 miljoen) en een netto winst van EUR 44 miljoen (NLG 97 miljoen) met 20.475 werknemers.

Persconferentie

Toelichting op de aangekondigde fusie zal vandaag worden gegeven door de Raden van Bestuur van beide ondernemingen tijdens een persconferentie in het Amstel Hotel in Amsterdam die aanvangt om 10.30 uur.

Analistenbijeenkomst

Toelichting op de aangekondigde fusie zal vandaag worden gegeven door de Raden van Bestuur van beide ondernemingen tijdens een analistenbijeenkomst in het Amstel Hotel in Amsterdam die aanvangt om 14.00 uur.

Gaarne aanmelden voor de persconferentie en/of analistenbijeenkomst via Internatio-Müller: mevrouw A. Marré (06 22 111 398) of via Stork: mevrouw P. Soetebier (06 53 269 828).

Voor nadere informatie:

Internatio-Müller: de heer M.E.J. Salomons (010 440 6200); internetadres: www.i-m.nl

Stork: de heer J.A. Huurdeman (035 695 7552); internetadres: www.storkgroup.com

Financiële gegevens van Internatio-Müller en Stork over 1999

Deel: ' Voorgenomen fusie van Internatio-Müller en Stork '
Lees ook