expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN : VOORJAARSNOTA 1999

PERSBERICHTNR. 99/092 Den Haag 3 mei 1999

VOORJAARSNOTA 1999

Ondanks de tegenvallende economische ontwikkelingen en de extra uitgaven als gevolg van de wateroverlast en de hogere instroom van asielzoekers is het kabinet er in geslaagd de begroting voor 1999 sluitend te houden. De belastingopbrengsten zullen naar verwachting 600 miljoen gulden lager zijn en het EMU-tekort komt in 1999 uit op 1,7% BBP. Dit staat in de Voorjaarsnota, die een beeld geeft van lopende begroting over 1999 en vandaag door minister Zalm naar de Tweede Kamer is gezonden.

In september vorig jaar werd bij het opstellen van de Miljoenennota voor 1999 een hogere economische groei (3%) verwacht dan de 2% die nu wordt verwacht. Tevens zal de inflatie lager zijn dan de destijds verwachtte 1,75%. Daarnaast was er sprake van extra uitgaven van 1,0 miljard gulden als gevolg van de hevige regenval in september en oktober vorig jaar en 1,2 miljard gulden als gevolg van een hoger instroom van asielzoekers dan bij de Miljoenennota nog werd verwacht. Hierdoor was het voor het kabinet noodzakelijk om bij de Voorjaarsnota maatregelen te treffen om te voorkomen dat er meer zou worden uitgegeven dan de uitgavenplafonds toelaten. Zoals het inzetten van de uitgavenreserve, een korting op de prijscompensatie voor de departementen en een aantal kleinere concrete maatregelen. Daarnaast zijn er ook meevallers, zoals EU-afdrachten (500 mln.) en rente (437 mln.). Tevens zullen er maatregelen komen met betrekking tot de in- en uitstroom van asielzoekers.

Bij de uitgaven voor de sociale zekerheid is in 1999 sprake van een meevaller van ruim 400 miljoen gulden. Dit is een gevolg van onder meer een meevaller bij de AOW en lagere uitgaven voor de bijstand in 1998. Deze meevaller zal, indien nodig, in 2000 worden aangewend om de dan te verwachte hogere uitgaven als gevolg van de lagere economische groei op te vangen. De zorgsector laat, door verschillende mee- en tegenvallers en maatregelen, voor 1999 een sluitendbeeld zien.

Werd in de Miljoenennota voor 1999 nog een belastingopbrengst van 186,2 miljard gulden verwacht, in de Voorjaarsnota is die verwachting met 600 miljoen gulden naar beneden bijgesteld tot 185,6 miljard gulden. De neerwaartse bijstelling is mede het gevolg van de tegenvallende economische ontwikkelingen in 1999. De loon- en inkomstenbelastingen en de vennootschapsbelasting zullen lager uitvallen dan verwacht, respectievelijk 1,7 en 0,9 miljard gulden. Daar staan enkele meevallers tegenover zoals een hogere BTW-opbrengst van 1,1 miljard gulden als gevolg van de doorwerking van de economische groei in 1998, en 0,5 miljard motorrijtuigenbelasting als gevolg van een groter wagenpark dan verwacht, zwaardere auto.s en meer auto.s op diesel. Samen met enkele andere mee- en tegenvallers is de totale bijstelling min 600 miljoen.

Het EMU-tekort loopt mede als gevolg van de lagere belastingopbrengsten in 1999 op tot 1,7% BBP. In de Miljoenennota werd nog uitgegaan van een tekort van 1,3% BBP. De EMU-schuld voor 1999 neemt hierdoor licht toe van 66,4% BBP in de Miljoenennota naar 66,9% in de Voorjaarsnota. Ten opzichte van 1998 is er nog steeds sprake van een daling van de schuld met 0,9%.

De Voorjaarsnota 1999 staat op Internet:www.minfin.nl.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
tel.: 070 - 342 8124

03 mei 99 16:43

Deel: ' Voorjaarsnota 1999 naar Tweede Kamer '
Lees ook