Gemeente Coevorden

Persberichten 17-05-99

VOORJAARSNOTA LAAT MINDER ONGUNSTIG FINANCIEEL BEELD ZIEN

In de eerste voorjaarsnota van de gemeente Coevorden is de financiële positie van de gemeente nader in beeld gebracht. In financieel opzicht staat de gemeente er minder slecht voor dan in de eerdere prognoses. De rekening 1998, de eerste rekening van de nieuwe gemeente, geeft een duidelijker beeld van de financiële positie. Door de gemeentelijke herindeling bevat de rekening nog veel incidentele inkomsten en uitgaven. De balans van deze inkomsten en uitgaven houdt elkaar redelijk in evenwicht. De algemene uitkering uit het gemeentefonds levert een positieve bijdrage aan de verbetering van die positie. Burgemeester en wethouders stellen voor om de verbetering van de financiële positie te gebruiken om het geraamde begrotingstekort terug te dringen.

In de begroting 1999 is structureel fl. 940.000,-- opgenomen voor nieuw beleid. Het college stelt aan de raad voor om dit geld als volgt te besteden:

fl. 340.000,-- beschikbaar te stellen voor maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.

fl. 100.000,-- beschikbaar te stellen voor verstrekking van subsidies aan diverse evenementen en VVV's en harmonisatie van de tarieven van de sportaccommodaties.

fl. 500.000,-- beschikbaar te stellen voor het onder dak brengen van de nieuwe organisatie.

Gemeentelijke belastingen

Het college stelt voor om uit te blijven gaan van het principe van kostendekkende tarieven. Gelet op vele ontwikkelingen op het gebied van inzameling van de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld de tarieven van de afvalstoffenheffing niet te verhogen. De zalmsnip wordt meegenomen in de exploitatie van de afvalstoffenheffing. Ten aanzien van de rioolrechten vindt met de raad discussie plaats over verdere toepassing van het systeem 'de vervuiler betaalt'. Gelet op de gepleegde investeringen is een gemiddelde verhoging van fl. 65,-- per aansluiting noodzakelijk. Voorgesteld wordt de toeristenbelasting met fl. 0,10 per overnachting te verhogen. Daaraan gekoppeld wordt voorgesteld de woonforensenbelasting met 10 procent te verhogen. De overige belastingen en tarieven worden alleen verhoogd met 1,75 procent om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen.

Rekening 1998

De rekening over het dienstjaar 1998 sluit met een nadelig saldo van fl. 980.000,--. Na reservering bedraagt het nadelig saldo fl. 2.353.000,--. Het nadelig saldo komt iets voordeliger uit dan het geraamde tekort bij de begroting van fl. 2.650.000,--. Niettemin is er voor de komende jaren sprake van een structurele verbetering, die met name veroorzaakt wordt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Behandeling door de raad

De voorjaarsnota en de jaarrekening worden in mei in de raadscommissie behandeld. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni worden ze ter vaststelling voorgelegd aan de raad.


Coevorden, 17 mei 1999.

Deel: ' Voorjaarsnota Coevorden minder ongunstig '
Lees ook