Gemeente Eindhoven


Persbericht: 24 maart 1999, no. 20.

B&W geven mogelijkheden aan voor Beleidsplan 2000-2003

Voorjaarsnota: forse investeringen in nieuwe voorzieningen

Het Eindhovense college van B&W wil de komende jaren fors investeren in nieuwe en betere voorzieningen in de stad. De vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota bevat daartoe een reeks van voorstellen voor een structureel bedrag van 13,3 miljoen gulden in 2000, oplopend tot 16,9 miljoen in 2003. Daar bovenop willen B&W de komende jaren eenmalig voor 132,2 miljoen gulden investeren in een aantal belangrijke voorzieningen, vanuit een fonds dat gevoed wordt door de resultaten van het Grondbedrijf.

Wat dit laatste betreft gaat het om een aantal reeds aangekondigde voorzieningen in de cultuursector, zoals het vorige week gepresenteerde kunstwerk 'Flying Pins' op de Fellenoord van Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen (f 750.000,-), een nieuwe middenzaal voor de Stadsschouwburg (f 6 miljoen) en nieuwbouw voor Dynamo (f 15 miljoen) en De Effenaar (f 17 miljoen). Het college wil ook in de sportsector investeren: een tweede sporthal naast het Indoor-sportcentrum (f 4,5 miljoen) en een overkapping van de buitenbaan van de Kunstijsbaan (f 3,25 miljoen). De nieuwe hal bij het Indoor-sportcentrum is met name bedoeld om zowel de breedtesport als evenementen voldoende ruimte te bieden, de overkapping van de 400-meterbaan is een reeds lang gekoesterde wens van schaatsminnend Eindhoven.

De andere eenmalige investeringen betreffen de herinrichting van het 18-Septemberplein en het Catharinaplein (tesamen f 11 miljoen), diverse welzijnsvoorzieningen in Meerhoven (f 29 miljoen), een brandweerkazerne in dit nieuwe stadsdeel (f 10 miljoen), nieuwbouw voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (f 19,6 miljoen) en nog te bepalen investeringen ten behoeve van de mobiliteit (f 6 miljoen).

Resultaten Grondbedrijf
Het college baseert deze keuzes op de gunstige prognoses van de resultaten van het Grondbedrijf. De verwachting is dat hiervan deze raadsperiode f 114 miljoen beschikbaar komt. Belangrijk hierbij is met name de ontwikkeling van het noordelijk deel van het Goederen Distributie Centrum in Acht, waarmee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. Het college maakt daarom bij de keuzes voor de genoemde investeringen het voorbehoud dat ze pas daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd als de verwachte resultaten van het Grondbedrijf ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Structureel beleid
Bij de invulling van het nieuwe structurele beleid heeft het college zich nadrukkelijk gericht op de afspraken in het vorig jaar vastgestelde collegeprogramma en de in februari vastgestelde Stadsvisie Eindhoven 2010. Met name het aangekondigde sociale beleid krijgt in deze Voorjaarsnota gestalte: ruim f 8,3 miljoen van het "nieuwe geld" komt ten goede aan de sociale samenhang. Hierbij gaat het onder meer om bijdragen aan armoedebestrijding, opvang van verslaafden, jeugd preventie project, schuldhulpverlening, verbetering leefbaarheid woonwagenlocaties, een nieuwe vervoersdienst en buurtbudgetten (voor het oplossen van kleinschalige problemen in de directe woon- en leefomgeving). Ook versterking van de dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken en de oprichting van stadsdeelkantoren vinden voor een belangrijk deel in dit kader plaats. Het college reserveert voorlopig f 2,5 miljoen als bijdrage aan het Ontwikkelingsprogramma 1999-2003, waarover met minister Van Boxtel onderhandeld gaat worden in het kader van het Grotestedenbeleid.

Onderhoud openbare ruimte
Een ander opvallend onderdeel van het nieuwe beleid is de verdere verhoging van de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte met f 1 miljoen in 2000 tot f 2,5 miljoen in 2003. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de budgetten met circa f 14 miljoen, die de afgelopen vier jaren reeds hebben plaatsgevonden. Het college wil bovendien op korte termijn eenmalig f 3,5 miljoen uittrekken voor herstel van de schade aan de wegen die afgelopen winter is ontstaan als gevolg van de vele regen gecombineerd met korte vorstperioden.

De Voorjaarsnota, die leidraad is voor het vaststellen van het Beleidsplan voor de periode 2000-2003 komend najaar, komt donderdag 1 april aan de orde in de Begrotingscommissie.

Deel: ' Voorjaarsnota Eindhoven investeren in nieuwe voorzieningen '
Lees ook