Gemeente Eindhoven

Persbericht: 28 juni 2002

Na Voorjaarsnota toont Beleidsplan iets slechter financieel perspectief

De financiële prognoses van de gemeente Eindhoven zijn sinds de Voorjaarsnota verder verslechterd.

In het ontwerp Beleidsplan 2003 2006, dat zojuist is verschenen, blijkt dat de gemeente te maken heeft met een oplopend tekort van euro 2,5 miljoen in 2003 tot euro 5,4 miljoen in 2006.

De landelijk verwachte lagere rijksuitkering aan gemeenten, is daar onder andere debet aan. In het ontwerp Beleidsplan wordt ingegaan op de verdere procedure naar vaststelling van de begroting, het begrotingsbeeld en de belangrijke ontwikkelingen die daarbij een rol hebben gespeeld.

Ook wordt ingegaan op de manier waarop de uitwerking van de beleidsvisie Samen Stad, de titel van het Programma van Samenwerking, vertaald zal worden naar de begroting.

Opstap
Het ontwerp Beleidsplan is een tussendocument, de opstap naar een programma-begroting en een productraming. Het Beleidsplan gaat uit van ongewijzigd beleid, afgezet in een meerjarenperspectief. Eind oktober a.s. komen de programma-begroting en de productraming uit; dan moeten de tekorten zijn weggewerkt.

Maatregelen
Maatregelen zijn nodig om de tekorten, deels het gevolg van een naar verwacht lagere rijksuitkering aan gemeenten, om te buigen, zodat een sluitende begroting ontstaat.

Tussen nu en eind oktober zal moeten worden gezocht naar een oplossing. In het Beleidsplan worden diverse mogelijkheden genoemd.

Een van de mogelijkheden is om door het verlagen van de toegepaste prijsindex over de hele linie van alle uitgaven te bezuinigen (men spreekt in dat geval ook wel van de kaasschaafmethode), met een evenredige verlaging van de diensten en prestaties.

Het college laat weten dat die optie op dit moment niet zijn voorkeur heeft.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorjaarsnota Eindhoven toont slechter financieel perspectief '
Lees ook