gemeente maastricht

060 voorjaarsnota voorziet tekort bij ongewijzigd beleid

7 juni 1999/060

voorjaarsnota voorziet tekort bij ongewijzigd beleid

de voorjaarsnota 1999 geeft de gemeenteraad de beleidsmatige en financikle kaders op grond waarvan zij in oktober de begroting opstelt.

het beleidsmatige hoofdstuk wordt dit jaar gevormd door een eerste aanzet voor de stadsvisie 2010. op grond hiervan worden concrete ontwikkelingsprogramma's geschreven. het rijk heeft als voorwaarde voor het verkrijgen van gelden uit de fondsen grote stedenbeleid en investeringsbudget stedelijke vernieuwing gesteld dat de ontwikkelingsprogramma's niet sectoraal, maar integraal geformuleerd worden. dus niet een opsomming van stedenbouwkundige- of werkgelegenheidsprojecten, maar een aanpak op basis van integratie van de fysieke, economische en sociale beleidsterreinen. in rond maastrichts: 'koppeling van sterk aan zwak'. dit principe is maastricht niet onbekend, zo bleek afgelopen week nog uit de presentatie in de gemeenteraad van de planontwikkeling rond de geusselt in combinatie met het buurtplan wittevrouwenveld. een ander voorbeeld is ciramique/heugemerveld. op het programma voor de komende jaren staan nog o.a. markt-maas, dousberg/malberg, noordwest-entree/boschpoort en a2/wyckerpoort.
daarnaast zijn ook de lastenbeheersing en de bedrijfsvoering belangrijke thema's in de voorjaarsnota. alles bij elkaar heeft de gemeente grote ambities, die zwaar drukken op de toekomstige begrotingen.

het financikle hoofdstuk laat dan ook zien dat bij ongewijzigd beleid een structureel tekort ontstaat van minimaal 2,1 miljoen in 2000, oplopend tot minimaal 7,3 miljoen in 2003. een belangrijke oorzaak is de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van het dalend aantal uitkeringsgerechtigden. daarnaast zijn bij een aantal door de gemeente gesubsidieerde instellingen forse tegenvallers te verwachten als gevolg van externe factoren, zoals stijgende loonlasten. ook komt er waarschijnlijk minder onroerende zaakbelasting binnen dan verwacht.
voor de korte termijn (2000 en 2001) is er in de voorjaarsnota een aantal ombuigingsalternatieven geonvesteerd voor een bedrag van 6 miljoen. zij bewegen zich in de sfeer van tarieven en efficiency-maatregelen.

voor de langere termijn (2002 en verder) zal de raad meer beleidsmatig prioriteiten moeten gaan aanbrengen en bepaalde beleidsvoornemens moeten gaan faseren. richtinggevend voor die keuzes is de stadsvisie 2010. vandaar dat zij nu al in voorlopige vorm als onderdeel van de voorjaarsnota aan de raad wordt voorgelegd. zij wordt in het najaar vastgesteld.
de stadsvisie 2010 is losgekoppeld van de stadsvisie 2030. de stadsvisie 2010 neemt bestaand beleid als vertrekpunt, omdat de stadsenqujte dit bestaande beleid in belangrijke mate onderschrijft. de stadsvisie 2030 zal door de verder afgelegen tijdshorizon nieuwe scenario's voor de ontwikkeling van de stad mogelijk maken. met dit proces wordt dit najaar gestart.

de jaarrekening 1998 laat een positief resultaat zien van 5,4 miljoen gulden (836,9 miljoen baten tegenover 831,5 miljoen lasten). het positief resultaat daalt voor het eerst sinds vijf jaar. de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bedrag met name in te zetten voor de beheersing van de lokale lasten en verbetering van de bedrijfsvoering.

Deel: ' Voorjaarsnota Maastricht tekort bij ongewijzigd beleid '
Lees ook