Provincie Zuid-Holland

Persbericht

21-05-2002
Voorjaarsnota: veel geld voor kwaliteit en leefbaarheid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben vandaag/21 mei de voorjaarnota vastgesteld. Hierin geeft het college aan hoe zij het beleid richting wil geven. Inzet is om te investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Daarmee vormt de Voorjaarsnota het richtsnoer voor de begroting 2003 en de meerjarenbegroting. In de Voorjaarsnota is ook een bestemming aangegeven voor de resterende zogenaamde BIKL-gelden. BIKL staat voor Bestemmingsimpuls in Kwaliteit en Leefbaarheid, een fonds waarin de opbrengsten van de verkoop van EZH-aandelen zijn gestort.

De behandeling van de Voorjaarsnota heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het moment waarop de politieke hoofdlijnen worden neergezet. Deze krijgen een (financiële) vertaling in de begroting van het volgende jaar en de meerjarenbegroting. Om tot een zinvolle discussie op hoofdlijnen te kunnen komen is het noodzakelijk zicht te hebben op de financiële ruimte, zowel incidenteel ( vrij beschikbaar deel van de algemene reserve) als structureel (ruimte in de begroting en meerjarenbegroting).
In deze voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in de financiële ruimte op basis van de thans beschikbare gegevens, zowel aan de inkomsten als uitgaven kant.
Afhankelijk van de uitkomst van het politieke debat en de financiële ruimte (incidenteel en structureel) wordt vervolgens bij de vaststelling van de begroting en de meerjarenbegroting in het najaar aangegeven op welke manier en tot welk bedrag een extra impuls aan de bij de voorjaarsnota besproken hoofdlijnen wordt gegeven.

duurzame leefomgeving
Om de inwoners van Zuid-Holland het gevoel te geven in een fijne provincie te wonen is het nodig dat men de eigen leefomgeving als veilig en prettig ervaart, dat er voldoende verantwoorde werkgelegenheid is en dat men natuur- en recreatiegebieden in de directe omgeving vindt. Maar ook dat er goed onderwijs is, dat de zorg goed geregeld is, dat er voldoende kinderopvang is en dat er goede sociale en culturele voorzieningen zijn.

Hoewel de betrokkenheid van het provinciaal bestuur niet op al deze terreinen een zelfde is, zijn GS van mening dat binnen de financiële en bestuurlijke mogelijkheden de komende jaren op deze terreinen een extra inspanning verwacht mag worden. Vanuit de verschillende rollen (initiator, regisseur, opdrachtgever, opdrachtnemer of coördinator) kunnen die inspanningen een verschillend karakter hebben. Soms zal een structurele financiële impuls nodig zijn en soms zullen meer incidentele investeringen het middel zijn.

Voor sommige van de voorwaarden voor een duurzame leefomgeving heeft de provincie een directe verantwoordelijkheid. Voor andere zijn vooral de gemeentebesturen de eerst verantwoordelijken en zal de rol van de provincie vooral ondersteunend zijn. Maar vaak ligt ook de eerste verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid en is de provincie vooral de opdrachtnemer voor de uitvoering van taken. Vanuit die verschillende rollen willen GS de komende jaren een extra bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de provincie Zuid-Holland. GS hebben vier thema's aangegeven om dit te bereiken.

Veiligheid
Vanuit de provinciale verantwoordelijkheid is een versterking nodig van de initiërende en toezichthoudende rol van de provincie bij de rampenbestrijding.
Voorgesteld wordt om naast de middelen die door het ministerie van Binnenlandse zaken voor deze taken aan het provinciefonds worden toegevoegd jaarlijks circa 250.000 euro voor deze taken uit te trekken. Ook wordt er meer aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

Fysieke leefomgeving

Bereikbaarheid
De effecten van de uitvoering van het BOR waar middelen voor beschikbaar zijn gesteld, zijn pas op langere termijn zichtbaar. Andere maatregelen zijn nodig om ook met de bestaande infrastructuur (wegen en openbaar vervoer) de bereikbaarheid te verhogen. Het Provinciaal Verkeers- en vervoersplan (PVVP) is hiervoor de basis. Voor de uitvoering is veel geld nodig. Ook voor het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar vervoer en voor het verhogen van de verkeersveiligheid zijn extra middelen noodzakelijk. GS stellen voor vanuit de algemene reserve 10 miljoen euro af te zonderen voor de uitvoering van het PVVP en voor de overige taken met ingang van 2003 1,6 miljoen euro oplopend tot 3 miljoen euro in 2006.

Duurzame economische ontwikkeling
Voldoende werkgelegenheid en de huisvestingsmogelijkheden van bedrijven op een verantwoorde en duurzame manier zijn mede een verantwoordelijkheid van de provincie. Vooral de herstructurering van bedrijventerreinen kost veel geld. Ook van de provincie worden daarbij grote investeringen gevraagd. De middelen die hiervoor vanuit de BIKL beschikbaar zijn, zijn niet voldoende om de komende jaren de ambities waar te kunnen maken. GS stellen daarom voor 5 miljoen euro uit de algemene reserve extra te storten in het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen en vanaf 2003 jaarlijks 0,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Versnelling PEHS
De ontwikkeling van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is nodig om op niet al te grote afstand van de woonomgeving natuurgebieden te kunnen ontwikkelen. De grote investeringen voor de aankoop van de daarvoor noodzakelijke gronden worden met geld van de rijksoverheid gedaan. Door Provinciale Staten is al meerdere malen uitgesproken, dat men de einddatum van 2018 te laat vindt. Om een versnelling tot stand te kunnen brengen moet de provincie de aankoop voor-financieren. Hoewel hier nog veel haken en ogen aanzitten willen wij alvast een begin maken door middelen hiervoor te reserveren. Voorgesteld wordt om in totaal 6,1 miljoen euro hiervoor te reserveren.

Sociale leefomgeving

Sociaal beleid
De rol van de provincie bij de uitvoering van sociaal beleid is vooral die van initiator en regisseur. Op regionaal niveau wordt bij de aanpak van het sociale beleid de ondersteuning vanuit de provincie bij de aanpak van onderwerpen als inburgering, bestrijding van schooluitval en dergelijke gevraagd. Deze ondersteuning helpt gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van maatschappelijke problemen, die vooral de zwakkeren in onze maatschappij treffen. GS stellen voor jaarlijks een bedrag voor de uitvoering van het regionale sociaal beleid beschikbaar te stellen van 450.000 euro in 2003 oplopend tot 1.050.00 euro in 2006. Daarnaast wordt voorgesteld om uit de middelen in de BIKL bedragen beschikbaar te stellen voor onder andere de renovatie van de accommodaties voor de jeugdzorg en worden de eerder door provinciale staten gevraagde middelen voor het brede sociaal beleid en educatie toegekend.

Zorg
De regisserende en stimulerende rol van de provincie op het terrein van de zorg komt tot uitdrukking in de voorbeeldprojecten uit de afgelopen themajaren, die verbreding vragen naar andere regio's. Denk daarbij aan de mantelzorgers en vrijwilligersprojecten en het jaar van de gehandicapten. Van de provincie zal ook de komende jaren verwacht worden dat zij een bijdrage levert in de ontwikkeling van voorbeeldprojecten en in ondersteuning bij het oplossen van actuele knelpunten als de huisartsen problematiek en het aanpakken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Feit is dat de resultaten hiervan in de regio's zichtbaar moeten zijn. Om deze structurele taak, met wisselende invulling goed uit te kunnen voeren stellen wij voor om in 2003 300.000 euro beschikbaar te stellen, oplopend tot 950.000 euro in 2006.

Cultuur
Niet alleen de fysieke en sociale omgeving bepalen de mate waarin mensen zich prettig voelen in hun omgeving. Ook culturele activiteiten kunnen hier een bijdrage aan leveren. De taak van de provincie is naast de subsidiëring van een groot aantal activiteiten van organisaties die op provinciaal niveau opereren beperkt. Wel is er een verantwoordelijkheid van de provincie voor de culturele infrastructuur op regionaal niveau. De regionale aanpak komt onder andere tot uitdrukking bij de ondersteunende rol die de provincie vervuld bij de totstandkoming van Regionale Historische Centra en bij de culturele samenwerking in de regio's Rijnmond en Haaglanden. Voor deze regionale aanpak stelt het college voor 500.000 euro in 2002, 700.000 euro in 2003 en 225.000 euro in 2004 beschikbaar te stellen.

Na het debat in provinciale staten zal uitwerking plaatsvinden in de begroting 2003 en de meerjarenbegroting.

Deel: ' Voorjaarsnota Zuid-Holland, veel geld voor kwaliteit en leefbaarheid '
Lees ook