Gemeente Zwijndrecht

rectificatie
Voorkeursrecht bestemmingsplan
`Centrum, deel Onderdijkserijweg'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken het volgende bekend:

Op 12 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht besloten om, op grond van de artikelen 2 en 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de gemeenteraad voor te stellen om op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen, waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn c.q. blijven.

De aangewezen gronden, die (nog) niet in eigendom zijn van de gemeente Zwijndrecht, zijn gelegen in het ontwerp-bestemmingsplan `Centrum, deel Onderdijkserijweg'. In dit plan is aan de aangewezen gronden de volgende niet-agrarische bestemming toegekend: `Centrumdoeleinden, nader uit te werken'. Deze bestemming is aangegeven op de plankaart van het ontwerp-bestemmingsplan. Het gebruik van de aangewezen gronden dat in het ontwerp-bestemmingsplan is opgenomen, wijkt af van het huidige gebruik.

Ter voldoening aan artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten maken zij bekend dat met ingang van 6 juni 2002 tot en met 13 juni 2002 voor een ieder kosteloos ter inzage liggen:


*

Het besluit van burgemeester en wethouders;

*

Een bijbehorende kadastrale tekening met daarop aangegeven de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht betrekking heeft;
*

Een bijbehorende lijst van kadastrale nummers van de aangewezen onroerende zaken met vermelding van grootte en eigenaren/beperkt gerechtigden.

*

Het ontwerp-bestemmingsplan "Centrum, deel Onderdijkserijweg";

Genoemde bescheiden liggen ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Burgemeester de Bruïnelaan 45 te Zwijndrecht. Buiten de werkuren kunt u de stukken, gedurende de openingstijden, inzien bij de Verenigde Openbare Bibliotheken, Anjerstraat 79 en Norderstedtplein 8. De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bericht.

Zienswijzen
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 6 juni 2002 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u binnen genoemde termijn contact op te nemen met mevrouw J.M.W.H. Hermans-Leloux, bereikbaar onder telefoonnummer (078) 6206 617.

Zwijndrecht, 6 juni 2002

Deel: ' Voorkeursrecht bestemmingsplan `Centrum, deel Onderdijkserijweg' Zwi.. '
Lees ook