VERENIGING PSO

Voorkom chaos in de ruimtelijke ordening

Deze week heeft de Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties (PSO) samen met het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) een oproep gedaan aan informateur Donner en de fractieleiders om tot een goede bescherming van bedreigde planten- en diersoorten te komen. Dit is nodig om chaos in de ruimtelijke ordening te voorkomen, zeker nu de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van tafel is. Met deze brief wijzen deze organisaties de toekomstige regering op de problemen en fricties die sinds enkele jaren herhaaldelijk zijn ontstaan rond de bescherming van planten- en diersoorten in relatie tot de ontwikkeling en uitvoering van bouwplannen. Met een landelijke inventarisatie van bedreigde soorten en het aanwijzen van beschermde leefgebieden kunnen de huidige problemen en fricties het hoofd worden geboden. Onlangs heeft ook de Raad voor het Landelijk Gebied een advies uitgebracht over het soortenbeleid. Hierin stelt de Raad dat het soortenbeleid door de rijksoverheid de afgelopen jaren veronachtzaamd is en dat een krachtdadig soortenbeleid nodig is om de huidige problemen op te
kunnen lossen.


---

Bericht voor de redactie:

- Onder dit bericht vindt u de brief.

- Meer informatie: H. Knot (Vereniging Das&Boom): 024 - 684 22 94
---

Bericht voor de redactie:

- Onder dit bericht vindt u de brief.

- Meer informatie: H. Knot (Vereniging Das&Boom): 024 - 684 22 94

---
Aan alle fractieleiders
Aan de heer J.P.H. Donner, kabinetsinformateur

3 juni 2002/Kenmerk: JM/mg/02047/Betreft: Bescherming van planten- en diersoorten

Geachte fractieleiders, geachte kabinetsinformateur,

Sinds enkele jaren wordt Nederland herhaaldelijk opgeschrikt door fricties die ontstaan rond de bescherming van planten- en diersoorten in relatie tot de ontwikkeling en uitvoering van bouwplannen. Zo ging de bouw van een woonwijk niet door vanwege de kamsalamander en bracht de kleine modderkruiper de Betuwelijn in opspraak. Menige NIMBY-organisatie speurt tegenwoordig naarstig naar bedreigde soorten om onwelgevallige plannen te frustreren.

De belangen van projectontwikkelaars en bouwers noch de bescherming van soorten zijn hiermee gediend. De botsingen tussen economie en ecologie leiden tot zeer kostbare vertragingen, eindeloze procedures en opgeklopte maatschappelijke tegenstellingen. Voor de bedreigde planten en dieren heeft de NIMBY-bescherming op het niveau van één of enkele individuen geen zin en leidt dit slechts tot ridiculisering van het soortenbeleid. Slechts bescherming van populaties, in hun leefgebied, heeft zin.

Alleen de overheid kan de oorzaken van de onnodige conflicten tussen bouw- en projectontwikkeling en bedreigde soorten de wereld uit te helpen. Daarom wenden het Platform Soortenbeschermende Organisaties (PSO), het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB)en de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) zich nu tot u.

Veel beschermde planten- en diersoorten zijn in de afgelopen decennia in hoog tempo in aantal achteruit gegaan, ondanks hun beschermde status in internationale en nationale wet- en regelgeving. De vereiste staat van duurzame instandhouding is voor een groot aantal planten en dieren nog lang niet bereikt. Allereerst is meer kennis nodig: adequate kennis inzake de verspreiding en het duurzaam voortbestaan van populaties van planten en dieren. Vervolgens is het nodig om voor duurzame populaties beschermde leefgebieden aan te wijzen.

Het PSO, het AVBB en de NEPROM staan daarin niet alleen. Recentelijk adviseerde de Raad voor het Landelijk Gebied staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) in gelijksoortige bewoordingen. De Raad wijst op de noodzaak van inventarisatie, het aanwijzen van beschermde leefgebieden en monitoring. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft geoordeeld dat het soortenbeleid door de rijksoverheid in de voorgaande jaren is veronachtzaamd. Zij acht een krachtdadig soortenbeleid onontbeerlijk, ten bedrage van jaarlijks 21,5 miljoen euro. De Raad wijst erop dat dit bedrag gering is, zowel in relatie tot de kosten die stagnatie van bouwwerken met zich meebrengt voor ondernemers, natuurorganisaties en (vooral lagere) overheden, als in relatie tot de totale overheidsuitgaven.

Wij bevelen u het Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied van harte aan. Voorts pleiten wij ervoor om in het regeerakkoord op te nemen dat de huidige onnodige tegenstelling tussen economie en ecologie wordt opgelost door de vereiste duidelijkheid te scheppen en hiervoor het benodigde extra budget te reserveren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer H.J. Knot (Vereniging Das&Boom), telefoon: 024-6842294.

Met vriendelijke groeten,
VERENIGING PSO

mede namens:
Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM)
Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB)

J.G. van der Made
voorzitter PSO


06 jun 02 15:50

Deel: ' 'Voorkom chaos in de ruimtelijke ordening' '
Lees ook