Nederlands Uitgeversverbond

Voorlichtingsbijeenkomst Prepensioenregeling voor Tijdschriftjournalisten op 20 september 2001

Wij maken u erop attent dat er voor ledenbedrijven van het NUV vallend onder de CAOs voor Publiekstijdschriftjournalisten en Opinieweekbladjournalisten op donderdag
20 september aanstaande vanaf 13.30 uur een
Voorlichtingsbijeenkomst Prepensioen-regeling voor Tijdschriftjournalisten vanaf 1 januari 2002 staat gepland. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Planetarium Gaasperplas, Kromwijkdreef 11 in Amsterdam Zuidoost.

Zoals bekend zal de huidige VUT-regeling voor Tijdschriftjournalisten per 31 december 2001 worden beëindigd. Vanaf 1 januari 2002 zal een nieuwe uittredingsregeling van kracht zijn, bestaande uit een collectieve Overgangsregeling en een individuele prepensioenregeling.
De collectieve Overgangsregeling voor Tijdschriftjournalisten wordt uitgevoerd door PVF Achmea. De prepensioenverplichtingen zullen op ondernemingsniveau gestalte moeten krijgen. Recent is de bestaande NUV mantelpolis Prepensioen uitgebreid, die bij wijze van faciliteit aan de ondernemingen, die met de nieuwe prepensioenverplichtingen voor tijdschriftjournalisten te maken zullen krijgen, wordt aangeboden. Deze uitgebreide mantelpolis, met gunstige (premie)condities, is geheel afgestemd op de prepensioenafspraken en -voorwaarden die in de CAOs Pu/Op zijn neergelegd.

De bijeenkomst is bestemd voor directies, P&O-functionarissen en andere belanghebbenden, die betrokken zijn bij (het invoeren van) deze Prepensioenregeling voor Tijdschriftjournalisten binnen de onderneming.
Indien u zich wilt aanmelden om deze voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen dan kunt u contact opnemen met het vaksecretariaat Sociale Zaken van het
NUV c.hondeman@nuv.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst pensioen tijdschriftjournalisten '
Lees ook