Provincie FrieslandPERSBERICHT

Nummer: 233 JAB
Datum: 14 juli 2005

Wel maatregelen om verkeer te reguleren
Voorlopig geen aanpak Zijlroedebrug in Lemmer

Na het laatste bestuurlijk overleg tussen de provincie fryslÂn en de gemeente lemsterland heeft de provincie besloten om voorlopig niet te starten met reconstructie van de zijlroedebrug in lemmer. provincie en gemeente konden niet tot overeenstemming komen over het voorontwerp. de gemeente had vooral bezwaar tegen het verhogen van de doorvaarthoogte van 0,8 naar 3 meter. dit levert volgens de gemeente slechts een geringe verbetering op voor de doorstroming op de rondweg en vormt een visuele barriÈre voor het dorp. de gemeente heeft een voorkeur voor een aquaduct uitgesproken.

De provincie is ervan overtuigd dat een verhoging een grotere bijdrage levert aan de doorstroming van zowel het vaarverkeer als het wegverkeer. Hogere bruggen komen meer voor in de provincie en leveren op die plaatsen geen bezwaar op. Ook is deze sneller te realiseren. Daarnaast kosten een lagere brug en een aquaduct meer geld en komt het project dan niet meer in aanmerking voor Kompas subsidie. Zonder deze subsidie zijn er onvoldoende middelen om de reconstructie te financieren voor 2015.

De verdere planvorming voor de Zijlroedebrug is nu stopgezet. Dit besluit betekent niet dat gemeente en provincie niet werken aan verbetering van de verkeerssituatie ter plaatse. De studie naar de herkomst, bestemming en samenstelling van het verkeer op de rondweg in Lemmer wordt voortgezet. Met deze gegevens kunnen problemen in kaart gebracht worden. Tevens worden in de komende maanden de volgende zaken gerealiseerd:
- aanpassen verkeersregelinstallatie met prioriteit voor het openbaar vervoer
- afstemmen van verkeersstromen tussen de Zijlroedebrug en de dichtstbijzijnde kruising met de Brekkenweg
- aanleg van een filedetectiepunt in combinatie met nadere afspraken met brugwachters.

"Het is jammer dat we er niet uitgekomen zijn met de gemeente Lemsterland, maar wij blijven aan de hand van een lange termijn verkenning zoeken naar een definitieve oplossing voor de verkeersproblemen rond de Zijlroedebrug. Een oplossing die het beste biedt voor de automobilist op de rondweg te Lemmer en de recreant op het water", aldus gedeputeerde T. Baas.


---- --

Deel: ' Voorlopig geen aanpak Zijlroedebrug in Lemmer '
Lees ook