Leefbaar Nederland

Uitnodiging Congres Leefbaar Nederland 25 juni

Geacht Lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor het congres van dinsdag 25 juni 2002. Het congres zal gehouden worden in grand-café Gooiland te Hilversum. De aanvang is voorzien om 19.30 uur.De vergadering zal alleen toegankelijk zijn voor leden van Leefbaar Nederland.

In deze brief vindt u een toegangsbewijs. Wij verzoeken u dit toegangsbewijs, dat voorzien is van uw personalia en lidnummer mee te nemen en op verzoek te tonen. Ook vragen wij u, in het kader van de verhoogde veiligheidsmaatregelen, een legitimatiebewijs bij u te dragen.

U vindt in deze envelop tevens de voorlopige agenda voor deze bijeenkomst en de verkiezingsuitslag per district. Alle resterende stukken zullen u tezamen met de congres-leesbaar worden toegezonden.

Een van de belangrijkste agendapunten van deze vergadering wordt de verkiezing van een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter. Zoals U wellicht weet, hebben de vijf oprichters destijds gezegd te zullen terugtreden, indien minder dan 10 zetels behaald zouden worden. Van hen maakten drie leden nog deel uit van het bestuur. Het betreft de heren van Kooten, Nagel en Schnetz. Hoewel de bestuursleden destijds voor twee jaar verkozen waren, hebben sommige districtscoördinatoren de overige bestuursleden gevraagd hun zetels ter beschikking te stellen en zich desgewenst herkiesbaar te stellen. Andere districtscoördinatoren wilden aan de benoeming van twee jaar vasthouden mede om reden van continuïteit. Op dit moment is de uitkomst van dit debat nog niet bekend. Bestuursleden, die willen terugtreden en zich herkiesbaar willen stellen, zullen zich aan onderstaande kandidaatstellingsprocedure moeten houden. De districtscoördinatoren geven aan behoefte te hebben aan een charismatische voorzitter, die leiding kan geven aan een vernieuwende partij. De voorzitter moet daarvoor voldoende tijd ter beschikking hebben. De voorzitter moet complexe situaties aankunnen en stressbestendig zijn.

De kandidaatstelling voor de vrijgekomen posten binnen het bestuur is geopend vanaf 1 juni. Kandidaatstellingen moeten binnen zijn voor 17 juni.

Als u zich kandidaat wil stellen voor het bestuur moet uw kandidaatstelling aan bepaalde eisen voldoen:
· Volledige naam-, adres- en woonplaatsgegevens (eventueel foto)
· Geboortedatum en plaats
· Contactgegevens (telefoon, fax, mobiel en email)
· Beoogde functie (voorzitter, gewoon bestuurslid of beide)
· Motivatie voor deze functie
U moet bovendien geregistreerd lid zijn van Leefbaar Nederland.

Wij hopen u de 25ste te mogen begroeten op ons congres.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Hylke ten Cate, secretaris

CONGRES LEEFBAAR NEDERLAND

25 juni

Grand café Gooiland, Hilversum

Aanvang: 19.30

Vergeet uw toegangs- en legitimatiebewijs niet!!!

Toegang voorbehouden aan leden Leefbaar Nederland

Routebeschrijving naar grand café Gooiland kunt u vinden op: www.gooiland.nl

Voorlopige agenda congres
1. Opening
2. Toespraak bestuurslid
3. Verslag vorig congres 10 maart 2002
4. Jaarverslag secretaris over 2001
5. Jaarverslag penningmeester over 2001
6. Decharge bestuur over 2001
7. Verkiezing voorzitter (mogelijk in twee ronden)
8. Evaluatie verkiezingscampagne
9. Aanvaardingsrede voorzitter
10. Verkiezing overige bestuursleden (mogelijk in twee ronden)
11. Toekomstplannen
12. Afscheid vertrekkende bestuursleden (waaronder de oprichters)
13. Toespraak fractievoorzitter Fred Teeven
14. Sluiting
Gezien deze agenda zal in hoog tempo vergaderd moeten worden. Het bestuur beraadt zich over de wijze, waarop kandidaat-bestuursleden zich kunnen profileren.

Waarom zijn Fred Teeven en Dick Jense verkozen verklaard door de kiesraad? We hebben als Leefbaar Nederland 19 verschillende lijsten ingediend. Omdat de kieskringen Den Helder en Dordrecht de meeste stemmen kregen, kregen die kieskringen de zetels toebedeeld. Fred Teeven haalde als enige LN-kandidaat voldoende stemmen om met voorkeurstemmen gekozen te zijn. Omdat hij in Den Helder de meeste persoonlijke stemmen kreeg, werd Fred daar benoemd. Daarmee was tevens de kandidaat van Den Helder aangewezen. De tweede kandidaat moest dus uit Dordrecht komen. Omdat Fred al elders benoemd was, kwam hier de nummer twee in aanmerking. Fred zal eventueel worden opgevolgd door Fons Schirris en Dick door Lenneke van Brakel.

Deel: ' Voorlopige agenda congres Leefbaar Nederland '
Lees ook