Gemeente Doorn


Voorlopige agenda

voor de vergadering van de raad van de gemeente Doorn, welke gehouden zal worden op dinsdag 25 februari 2003 om 20.00 uur, ten gemeentehuize.
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht burgers.
4. Notulen raadsvergadering van 28 januari 2003. 5. Ingekomen stukken.
6. Beheers- en inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 7. Delegatiebesluit artikel 19, lid 1, WRO t.b.v. perceel Amersfoortseweg 98
8. Voorbereidingsbesluit Dorpsstraat Zuidwest
9. Verantwoording project sociale activering
10. Initiatiefvoorstel fractie GroenLinks/PvdA inzake open software 11. Herwaardering wet WOZ, derde WOZ-tijdvak
12. Begrotingswijzigingen
13. Vragenuur
14. Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlopige agenda vergadering gemeenteraad Doorn '
Lees ook