Persbericht DIM Vastgoed, Voorlopige jaarcijfers 1999

                                                                               

PERSBERICHT

Namens onze cliënt DIM Vastgoed N.V. zenden wij u hierbij het heden voor publicatie vrijgegeven persbericht toe.

                                                                        Breda, 31 januari 2000

Voorlopige jaarcijfers 1999 DIM Vastgoed

Winst per aandeel met 45% gestegen.

DIM Vastgoed heeft een uitstekend jaar achter de rug. De nettowinst is met 135% gestegen van $ 1.899.915 in 1998 naar $ 4.469.462 in 1999. De winst per aandeel is met 45% gestegen van $ 0,74 in 1998 naar $ 1,07 in 1999 over het door uitgifte van aandelen met 61% toegenomen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

De sterke verbetering van de nettowinst is het gevolg van hogere nettohuuropbrengsten door uitbreiding van de onroerendgoedportefeuille. Daarnaast hebben  relatief lagere beheerskosten en lagere belastingen in de V.S. een positieve bijdrage hieraan geleverd.

 
Het directe rendement bedraagt 9,09% (1998: 6,66%) van het gemiddeld belegd vermogen (op jaarbasis). Het indirecte beleggingsresultaat is een gevolg van de positieve herwaardering van de beleggingsobjecten van $ 2.204.140. Dit correspondeert met een indirect beleggingsresultaat van 4,48% (1998: 4,24%) van het gemiddeld belegd vermogen op jaarbasis. Het totaal rendement komt hiermee op 13,57% (1998: 10,90%). Dit komt overeen met de afgegeven prognose in het halfjaarbericht 1999 (12 à 14,5%).

Dividend
Voorgesteld wordt een dividend van $ 0,93 per aandeel naar keuze in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve. De verhouding wordt berekend op basis van de slotkoers van 28 maart 2000, de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het aandeel zal vanaf 3 april ex-dividend worden verhandeld.

Intrinsieke waarde / beurskoers
De intrinsieke waarde van het aandeel (incl. dividend) bedraagt per ultimo 1999 $ 13,31. Vanaf de start van het fonds (medio 1997) is de intrinsieke waarde inclusief herbelegging toegenomen met 16,1% op jaarbasis. Introductie en notering van aandelen DIM Vastgoed aan de AEX-Effectenbeurs te Amsterdam heeft op 5 oktober 1999 plaatsgevonden. De slotkoers van het aandeel op 30 december 1999 bedroeg $ 10,20. Op basis van deze beurskoers is het effectieve dividendrendement ca. 9,1%. De directie is dan ook van mening dat, rekening houdend met de intrinsieke waarde en het dividendrendement het aandeel thans sterk is ondergewaardeerd.

Ontwikkeling onroerendgoedportefeuille
In de loop van 1999 zijn 4 winkelcentra aangekocht en geen centra verkocht. Met deze nieuwe investeringen was een bedrag van $ 135 miljoen gemoeid: Magnolia Shoppes, $ 12 miljoen en Hammocks Town Center, $ 19 miljoen, beide gelegen in Florida, en North & South Station, $ 26 miljoen, gelegen in North Carolina. Tenslotte werd in september een groot zogenaamd "Power Center" aangekocht: Carolina Pavilion in North Carolina, aankoopprijs $ 77 miljoen. Een "Power Center" bestaat uit nationaal bekende bedrijven die zich richten op hoge volumes, een hoge omloopsnelheid en een scherpe prijs.

Bezettingsgraad
De bezettingsgraad van de portefeuille bleef in 1999 onverminderd hoog: 97,7%. Het aandeel van grote nationale huurders in het huurderbestand is verder toegenomen tot 74,5%. De laatste acquisitie, het winkelcentrum Carolina Pavilion, heeft hiertoe bijgedragen. Het grote aandeel in het huurderbestand van succesvolle nationale winkelketens met langlopende huurcontracten en de voor gemiddeld ruim 8 jaar vastgelegde rente leiden tot een verdere verlaging van het exploitatierisico.

Vooruitzichten
De Amerikaanse economie en de consumptieve uitgaven zullen naar verwachting ook in het lopende jaar blijven groeien, zij het wellicht in een iets lager tempo dan de uitbundige groei in 1999.

Het segment van de winkelmarkt waarop DIM Vastgoed zich concentreert bestaat uit wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en de eerder genoemde "powercenters". Beide typen zullen weinig last hebben van een eventuele temporisering van de consumptieve groei. Ook de opkomst van het elektronisch winkelen zal weinig effect hebben op de winkelomzetten in de twee genoemde typen winkelcentra.

De directie blijft onverminderd positief over de rendementsontwikkeling van beleggingen in het gekozen segment van de Amerikaanse vastgoedmarkt. Op basis van de huidige portefeuille wordt verwacht dat het totale rendement over het jaar 2000 op basis van de intrinsieke waarde tussen de 12 à 14,5% zal uitkomen.

Voorstel statutenwijziging
De directie zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart a.s. voorstellen de structuur van DIM Vastgoed N.V. te wijzigen in een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (met behoud van het closed-end karakter). Dit geeft het fonds de mogelijkheid om op een flexibeler wijze eigen aandelen in te kopen, te verkopen en uit te geven.

Kerncijfers
Alle bedragen luiden in Amerikaanse dollars ($) tenzij anders vermeld.

Kerncijfers balans
(na voorgestelde resultaatbestemming)   1999    1998    1997

Beleggingen     227.456.110     86.613.158      30.892.053 Vorderingen     1.324.236       2.252.211       717.687 Overige activa  3.405.531       6.014.629       7.653.881 Totaal activa   232.185.877     94.879.998      39.263.621

Eigen vermogen  62.290.909      38.621.737      18.704.677 Kortlopende schulden    23.122.407      3.596.482       1.090.883 Langlopende schulden    145.455.001     52.496.307      19.397.868 Voorzieningen   1.317.560       165.472 70.193
Totaal eigen vermogen en passiva        232.185.877     94.879.998      39.263.621

Gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen   49.184.354      28.532.480      4.962.632 Ultimo aantal uitstaande gewone aandelen A      5.031.904       3.308.864       1.720.590   (pro-forma alle aandelen geconv. naar A)
Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen A   4.161.151       2.583.524       975.797   (pro-forma alle aandelen geconv. naar A)

Kerncijfers resultaat
Resultaat na belastingen        4.469.462       1.899.915       313.830 Indirect beleggingsresultaat    2.204.140       1.209.531       700.176

Direct rendement        9,09%   6,66%   6,32%
Indirect rendement      4,48%   4,24%   14,11%
Totaal rendement        13,57%  10,90%  20,43%

Kerncijfers per aandeel
Resultaat na belastingen        1,07    0,74    0,32** Contant dividend aandeel A      0,93*   0,90    0,43**

Intrinsieke waarde
A (excl. dividend)      12,38   11,62   11,29
A (incl. dividend)      13,31   12,52   11,71

Beurskoersen
Hoogste koers   13,50
Laagste koers   10,00
Koers ultimo boekjaar   10,20


*       Over 1999 wordt een keuzedividend voorgesteld: $ 0,93 per gewoon aandeel A in contanten of in aandelen A.
**      De activiteiten van de vennootschap zijn aangevangen per 1 juli 1997. Het resultaat over het boekjaar 1997 representeert derhalve een half jaar van activiteiten.

Voor nadere informatie:
De heer J.W. Dane, directeur DIM B.V.
Tel: 076-531 91 31
Homepage: www.dimvastgoed.nl

Deel: ' Voorlopige jaarcijfers 1999 DIM Vastgoed '
Lees ook