Resultaten 1999
datum:2/2/00

De nettowinst van Océ N.V. uit gewone bedrijfsuitoefening d.w.z. vóór aftrek van buitengewoon resultaat bedroeg over 1999 132 miljoen, een toename van 2% t.o.v. 1998. Per gewoon aandeel steeg de winst met 1% tot 1,54. Na aftrek van buitengewone resultaten bedroeg de nettowinst in 1999 77 miljoen.
De omzet steeg met 3% tot 2.838 miljoen. De autonome groei bedroeg 1%. Acquisities en wisselkoersen beïnvloedden de omzet positief met elk 1%. De digitale apparaten en bijbehorende software- en service-opbrengsten maken inmiddels 60% uit van de totale apparaten- en service-opbrengsten (1998: 57%).

Vierde kwartaal 1999

De omzet steeg in het vierde kwartaal met ruim 8% tot 812 miljoen (1998:
750 miljoen). De autonome groei bedroeg 1,5%. Wisselkoersen en acquisities hadden een positief effect van 5% en 1,5%.

De omzet in Wide Format Printing Systems (voorheen Engineering Systems) steeg met 12% tot 225 miljoen (1998: 201 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 1%. De invloed van wisselkoersen was 6% positief en van acquisities 5%. De autonome omzetgroei is afkomstig van de middenvolume printer/copier Océ 9600 en de verdere groei van de serviceomzet in lijn met de toenemende populatie apparaten in de markt.

In Document Printing Systems (voorheen Office Systems) steeg de omzet met 1% tot 358 miljoen (1998: 355 miljoen). Exclusief wisselkoerseffecten (5%) daalde de omzet met 4%. De plaatsingen van de Océ 3165 digitale printer/copier ontwikkelden zich voorspoedig. De omzet in het analoge segment bleef achter onder invloed van marktontwikkelingen. In het vierde kwartaal kwam de afzet aan onze distributiepartner in de Verenigde Staten weer geleidelijk op gang. De marges stonden als gevolg van de toegenomen concurrentie onder druk. Facility Services toonde een sterke groei.

In Production Printing Systems (voorheen Printing Systems) steeg de omzet met 18% tot 229 miljoen (1998: 194 miljoen). De autonome groei bedroeg 12% en wisselkoersen beïnvloedden de omzet met 6% positief. Zowel de omzetten van netwerkprinters als de hoogvolume printers vertoonden een sterke groei, waarbij zowel de apparatenomzet als ook de service- en software-opbrengsten zich uitstekend ontwikkelden.

Het bedrijfsresultaat steeg met 1% tot 77 miljoen (1998: 76 miljoen). De marge stond onder druk als gevolg van de toegenomen prijsconcurrentie in Document Printing Systems. De operationele kosten stegen in beperkte mate en bleven achter bij de omzetstijging.

De nettowinst voor buitengewoon resultaat steeg met 1% tot 44 miljoen (1998: 44 miljoen) en bedroeg 5,4% van de omzet (1998: 5,8% van de omzet).

De cashflow voor buitengewoon resultaat (nettowinst plus afschrijvingen) steeg tot 96 miljoen (1998: 89 miljoen). Per gewoon gemiddeld uitstaand aandeel van 0,50 nominaal bleef de nettowinst voor buitengewoon resultaat gelijk met 0,52 (1998: 0,52) en de cashflow steeg tot 1,13 (1998: 1,07).

De buitengewone resultaten ten gevolge van de herstructurering, welke ten laste genomen zijn van het vierde kwartaal, bedroegen 55 miljoen.

Resultaten boekjaar 1999

In de markt voor Wide Format Printing Systems behaalde Océ een omzet van 782 miljoen, een stijging van 1%. Na aftrek van acquisities en wisselkoerseffecten, daalde de omzet met 2,5%. Ondanks de stagnerende omzet behield Océ zijn leidende positie. Na de sterke toename van het aantal plaatsingen in de afgelopen jaren van de succesvolle Océ 9800, vertoonden deze in het afgelopen jaar een lichte teruggang. De complete versie van de Océ 9600, bestemd voor het midden volume, kwam in het 4e kwartaal beschikbaar, waardoor Océ in het verslagjaar nog niet volledig van de vraag kon profiteren.
In het najaar werd een krachtiger versie van de Océ 9400 geïntroduceerd.
In de groeiende, maar competitieve markt voor Display Graphics verwerft Océ zich een plaats met inkjetprinters en bijbehorende materialen. De digitale apparaten en bijbehorende software- en service-opbrengsten maken inmiddels 71% (1998: 70%) uit van de totale apparaten- en service- opbrengsten.

In de markt voor Document Printing Systems nam de omzet van Océ toe met 1% tot 1.298 miljoen. Deze toename was het gevolg van wisselkoerseffecten. In het sterk concurrerende digitale deel van de markt kon Océ een groot aantal plaatsingen Océ 3165 realiseren, maar in het analoge deel liepen deze sneller terug dan verwacht. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot een druk op prijzen en marges en daardoor op de winstgevendheid. Inmiddels is een aantal maatregelen genomen om de kosten in productie, service en logistiek te verminderen waardoor de druk op de marges grotendeels gecompenseerd wordt. Gemeten naar print/kopievolume nam het marktaandeel van Océ over de hele linie verder toe. De digitale apparaten- en de bijbehorende software-opbrengsten bedragen 29% (1998: 25%) van de totale apparaten- en service-opbrengsten. Op het gebied van Facility Services zag Océ de omzet met 34% stijgen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De voortgaande expansieve groei, waarbij tevens een sterker accent gelegd zal worden op consultancy, zal de omzet verder doen toenemen.

In de markt voor Production Printing Systems groeide de omzet met 9% tot
759 miljoen, waarvan 1% het gevolg was van wisselkoerseffecten. Océ verbeterde hier zijn wereldwijd sterke positie. Océ onderstreepte in de hoogvolume markt andermaal zijn technologisch leiderschap. Dit geldt zowel voor de printsystemen op basis van eindloos papier als ook in de cutsheet- systemen voor hoge volumes. Bovendien biedt Océ in combinatie met de apparaten een uitgebreide serie applicaties voor de productie en verwerking van documenten. In het snel groeiende segment Printing & Publishing, dat zich richt op Printing-on-Demand, verdubbelde Océ de omzet. In lijn met de digitalisering liet Network Printing Solutions een groei zien dankzij nieuwe printers, servers en software.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 1% tot 248 miljoen (1998: 245 miljoen) en de financieringskosten daalden met 3% tot 59 miljoen (1998: 61 miljoen). De nettowinst voor buitengewoon resultaat bedroeg 132 miljoen, een toename van 2% en was 4,6% van de omzet (1998: 129 miljoen en 4,7% van de omzet). De cashflow (nettowinst plus afschrijvingen) voor buitengewoon resultaat nam toe tot 319 miljoen (1998: 300 miljoen).
Per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van 0,50 nominaal steeg de nettowinst voor buitengewoon resultaat met 1% tot 1,54 (1998: 1,53) en de cashflow voor buitengewoon resultaat met 5% tot 3,80 (1998: 3,62 ). Na aftrek van buitengewoon resultaat bedroeg de nettowinst 77 miljoen. Per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg de nettowinst 0,88.

Balans per 30 november 1999

De totale activa stegen met ca. 296 miljoen tot 2,9 miljard. Deze toename is grotendeels het gevolg van de toegenomen financial leases en verhuurde apparaten.
Het Groepsvermogen bedraagt na winstbestemming 860 miljoen, dit is 29,5% van het balanstotaal (1998: 766 miljoen en 29,2%). De toename van het Groepsvermogen is vooral een gevolg van ingehouden winst (+ 57 miljoen) en wisselkoerseffecten (+ 47 miljoen).

Dividend

Voorgesteld wordt het dividend over het boekjaar 1999 onveranderd vast te stellen op 0,50 per gewoon aandeel van 0,50 nominaal. Dit leidt tot een slotdividend van 0,35. Voorgesteld wordt het slotdividend naar keuze geheel in contanten dan wel in aandelen beschikbaar te stellen ten laste van de (belastingvrije) agioreserve of desgewenst uit de winst over 1999. Het dividend in aandelen zal op 29 maart 2000 (na beurs, ex-datum 13 maart) worden vastgesteld, waarbij een disagio aangehouden zal worden van maximaal 5% ten opzichte van het contante dividend. De nieuw uit te geven aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf 1 december 1999.

Vooruitzichten

Océ ligt op schema bij de overgang in de markt van analoog naar digitaal. Het is onze doelstelling om een van de leidende ondernemingen te zijn in het leveren van geïntegreerde documentoplossingen in professionele omgevingen. Het huidig assortiment is concurrerend en daar worden, mede dankzij voortdurende innovatie en samenwerkingen in het komend jaar nieuwe producten en diensten aan toegevoegd. Daarnaast zullen we voortgaan met de opbouw van digitale kennis en specifieke organisaties voor de groeimarkten. Het in gang gezette programma gericht op versterking en uitbouw van de onderneming als aanbieder van digitale producten en diensten tezamen met de lopende omvangrijke kostenreductieprogrammas bedoeld om de druk op prijzen en marges op te vangen, zullen naar verwachting resulteren in een toename van omzet en winst. Gezien de marktsituatie wordt vooralsnog in het komende verslagjaar een beperkte groei van omzet en winst verwacht.

Het jaarverslag verschijnt half februari 2000 en is beschikbaar op internet (www.oce.com) vanaf 7 februari 2000.

Océ N.V.
2 februari 2000

Deel: ' Voorlopige jaarresultaat 1999 Oce NV '
Lees ook