Voorlopige jaarresultaten 1998

De Raad van Bestuur van Delft Instruments N.V. deelt mede dat, ondanks een positief bedrijfsresultaat over de tweede helft van 1998 van Hfl. 6,2 miljoen, het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting over dezelfde periode negatief zal uitvallen.

De oorzaak hiervan is, dat de eindejaarspiek in orderontvangst en omzet bij dochteronderneming Nucletron B.V. geheel tegen de verwachting in is uitgebleven. Dit manifesteerde zich voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika.

Nucletron is een belangrijke leverancier van apparatuur en programmatuur voor Radiotherapie.

De kapitaalintensieve Radiotherapieafdelingen in de Gezondheidszorg plaatsen veelal hun bestellingen aan het einde van het kalenderjaar.

Naar het zich nu laat aanzien nemen de klanten meer tijd om de tijdens het belangrijkste vaksymposium voor Radiotherapie, het ASTRO-congres in oktober 1998, geïntroduceerde producten te evalueren. Tevens is de late introductie van de

3-dimensionale "Treatment Planning Software" in december jl. hier mede debet aan geweest. De verwachting lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat het hier meer gaat om uitstel van orders en omzet dan om een structurele terugval in de vraag naar deze geavanceerde systemen.

De voorlopige resultaten over het gehele jaar 1998 geven aan dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting ca. Hfl. 5,8 miljoen negatief zal bedragen

(1e zes maanden 1998 Hfl. 4,3 miljoen negatief; geheel 1997 Hfl. 14,2 miljoen positief).

Tezamen met de boekwinst op de verkoop van Enraf-Nonius en de getroffen voorzieningen voor herstructurering zullen de buitengewone baten en lasten na belasting per saldo Hfl. 37 miljoen negatief bedragen.

Inclusief buitengewone baten en lasten zal het netto verlies over 1998 ca. Hfl. 43 miljoen bedragen.

Voortgang herstructureringsplannen

De in oktober 1998 aangekondigde herstructureringen verlopen volgens plan.

Op 14 januari jl. werd overeenstemming bereikt met de gezamenlijke Vakbonden inzake een Sociaal Plan. Op dit moment hebben ca. 65 medewerkers Delft Instruments verlaten.

Belangrijke gebeurtenissen in het kader van de herstructurering:

ODLeeuwarden

Met betrekking tot de productievestiging ODLeeuwarden, met het huidige personeelsaantal van 89 medewerkers, worden besprekingen gevoerd over de overname van het gehele geplaatste aandelenkapitaal per 1.1.1999 door Manaus Holding b.v. De verwachting is gewettigd, dat de transactie met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 tot stand zal komen. ODLeeuwarden blijft toeleverancier aan Delft Instruments bedrijven.

Delft Instruments Electro-Optics

Met het Ministerie van Defensie (Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht) is mede dankzij de betrokkenheid van het Ministerie van Economische Zaken in principe overeenstemming bereikt over de vervroegde plaatsing van enige substantiële orders waardoor de algehele sluiting van deze vestiging in Delft kon worden voorkomen. Naar verwachting kan een belangrijk deel van de 30 arbeidsplaatsen behouden blijven.

Nonius (röntgendiffractometrie) heeft de herstructurering afgerond en constateert een positieve trend m.b.t. de orderontvangst

Oldelft

De integratie van de activiteiten op het gebied van ontwerpen en fabriceren van "imaging" systemen voor borstkasonderzoek bij Nucletron zal in februari zijn gerealiseerd.

De winstgevende Ultrasound-activiteiten van Oldelft blijven als zelfstandige eenheid in Delft gevestigd.

Dit geldt eveneens voor de zich onverminderd gunstig ontwikkelende activiteiten van Oldelft Benelux B.V., welke onderneming zich concentreert op handels- en serviceactiviteiten met betrekking tot medische kapitaalgoederen.

De definitieve resultaten over 1998 zullen op donderdag 25 maart a.s. vóór beurs bekend worden gemaakt.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V.

Delft, 29 januari 1999

Voor nadere informatie:

E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur

tel. 015 - 2601206

Last Update: 29 January 1999

Deel: ' Voorlopige jaarresultaten 1998 Delft Instruments '
Lees ook