P E R S B E R I C H T

WINSTHERSTEL EN HERSTEL SOLVABILITEIT DELFT INSTRUMENTS N.V.

Voorlopige jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V.

Algemeen
In het verslagjaar 1999 werd het in 1998 aangekondigde pakket maatregelen, gericht op rendementsverbetering, met voortvarendheid ten uitvoer gebracht. Het is verheugend dat, volgend op het bescheiden rendementsherstel in de eerste 6 maanden van 1999, de prognoses, die de Raad van Bestuur heeft gedaan ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers, zijn overtroffen. Met deze ontwikkeling ligt Delft Instruments op koers van "Target 2001": het streven om een netto winstmarge in het jaar 2001 van 7% van de omzet te realiseren.

Resultaten
Op basis van de voorlopige cijfers blijkt een stijging van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen tot circa NLG 10,7 miljoen positief (1998: NLG 6 miljoen negatief). Bijna alle bedrijfseenheden hebben aan de verbetering van het resultaat bijgedragen. De orderontvangst in de medische sector toonde een meer evenwichtige verdeling over het jaar dan voorheen waardoor de afhankelijkheid van de eindejaarspiek is verminderd. Het saldo buitengewone baten en lasten na belasting bedroeg circa NLG 0,4 miljoen positief (1998: NLG 37,4 miljoen negatief). Na buitengewoon resultaat en aandeel derden (NLG 0,4 miljoen) kwam de netto winst in 1999 uit op circa NLG 10,7 miljoen tegenover een negatief resultaat van NLG 43,7 miljoen in 1998. De omzet steeg met NLG 31 miljoen tot NLG 411 miljoen, een groei van 8% (1998: NLG 380 miljoen). Gecorrigeerd voor de externe omzet van de per 01.01.1999 verkochte ODLeeuwarden B.V. steeg de omzet met NLG 39 miljoen ofwel 11%. De in december verkochte defensie-activiteiten in Nederland en Italië zijn tot november 1999 meegenomen in de cijfers. De orderportefeuille bedroeg ultimo 1999 NLG 94,2 miljoen. Gecorrigeerd voor de in 1999 verkochte activiteiten, zowel ODLeeuwarden als de defensieactiviteiten, bedroeg de vergelijkbare orderportefeuille per ultimo 1998 NLG 76 miljoen.

Balansverhoudingen
In 1999 is veel aandacht gegeven aan de vermindering van het geïnvesteerde vermogen. Per ultimo 1999 bedroegen de netto rentedragende schulden NLG 146 miljoen, waarmee een daling van NLG 76 miljoen ten opzichte van ultimo 1998 gerealiseerd is. Het groepsvermogen in percentage van het gemiddeld totaal vermogen is gestegen tot circa 30% (1998: 23%). Het aansprakelijk vermogen als percentage van het balanstotaal is overeenkomstig verbeterd.

Vooruitzichten 2000
Het jaar 2000 staat in het teken van verder rendementsherstel. Indien de omstandigheden in de voor Delft Instruments relevante markten zich niet substantieel wijzigen, zal een hoger netto resultaat behaald worden, bij een verdere vermindering van het geïnvesteerde vermogen.

De definitieve resultaten over 1999 zullen op donderdag 23 maart vóór beurs bekend worden gemaakt.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 10 februari 2000

Voor nadere informatie: E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur tel. 015 2601206
website: http://www.delftinstruments.com
email: ehdegroot@delftinstruments.nl

Deel: ' Voorlopige jaarresultaten 1999 Delft Instruments N.V. '
Lees ook