Robeco


Rotterdam, 4 maart 1999

Rodamco N.V.

Voorlopige resultaten 1998/1999 GROEI NETTOWINST 7,5%
HERWAARDERING PORTEFEUILLE 3,3%

Rodamco N.V., het wereldwijd opererende onroerendgoedfonds van de Robeco Groep, heeft in het boekjaar 1998/1999 (1 maart 1998 - 28 februari 1999) een winstgroei van 7,5% gerealiseerd. Het voorlopige resultaat kwam uit op EUR 288 miljoen (NLG 635 miljoen), vergeleken met EUR 268 miljoen (NLG 590 miljoen) in het vorige boekjaar. Per aandeel steeg de winst van EUR 1,62 (NLG 3,56) over het boekjaar 1997/1998 tot een voorlopig resultaat van EUR 1,69 (NLG 3,72) over 1998/1999, een stijging met 4,5%. Per aandeel valt de winstgroei lager uit als gevolg van uitbreiding van het aandelenkapitaal met 2,8% doordat een deel van het dividend in juli 1998 in aandelen werd uitgekeerd. De stijging van de nettowinst ten opzichte van 1997/1998, is een combinatie van de volgende belangrijke effecten: · de in januari 1998 gerealiseerde uitbreiding van het belang in RoProperty Services, de onroerendgoedmanager van de Robeco Groep, tot 95% en de overname door RoProperty Services van de Amerikaanse onroerendgoedmanager RREEF, waarvan de resultaten nu over het gehele boekjaar hebben meegeteld (EUR 32 miljoen/NLG 69 miljoen); · de dividendinkomsten, inclusief het resultaat uit deelnemingen in andere onroerend-goedmaatschappijen, namen toe door investeringen in de afgelopen twaalf maanden (EUR 12 miljoen/NLG 27 miljoen); · de nettohuuropbrengsten stegen met 3,8% (EUR 11 miljoen/NLG 25 miljoen). Dit was het resultaat van een per saldo gestegen omvang van de onroerendgoedportefeuille en hogere huurinkomsten, dankzij indexering èn het afsluiten van nieuwe huurcontracten met een hogere huurprijs in Europa, de Verenigde Staten en Australië; · Door uitbreiding van de financiering met vreemd vermogen steeg de netto-interestlast met EUR 31 miljoen (NLG 69 miljoen).

Waardeontwikkeling onroerend goed

De portefeuilles in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Continentaal Europa werden met resp. 3,9%, 4,8% en 5,2% (EUR 180 miljoen/NLG 398 miljoen) opgewaardeerd. Voor Rodamcos projecten in de Pacific is eind augustus 1998 een additionele voorziening getroffen van EUR 32 miljoen (NLG 70 miljoen). De uiteindelijke waardedaling van de Pacific-portefeuille over 1998/1999 bleef beperkt tot EUR 27 miljoen (NLG 60 miljoen), bestaande uit een positieve herwaardering (+ 2,8%) van EUR 9 miljoen (NLG 19 miljoen) voor Australië en een afwaardering voor Azië van EUR 36 miljoen (NLG 79 miljoen). Per saldo steeg de waarde van de totale portefeuille in het boekjaar 1998/1999 met 3,3% of EUR 153 miljoen (NLG 338 miljoen). Genoemde percentages zijn uitgedrukt in de waarde van de portefeuille bij aanvang van het boekjaar.

Herwaardering valuta

De valutaherwaarderingsresultaten zijn in het boekjaar 1998/1999 uitgekomen op EUR 95 miljoen (NLG 209 miljoen) negatief. Dit was voornamelijk het gevolg van koersdalingen van de Amerikaanse dollar (- 2,1%), het Britse pond (- 4,7%) en de Australische dollar (-10,7%).

Overige vermogensmutatie

Over 1998/1999 bedraagt de overige vermogensmutatie EUR 79 miljoen (NLG 175 miljoen) negatief en omvat onder andere de latente belastingverplichting over een deel van de herwaardering van de portefeuille in 1998/1999 ten bedrage van EUR 40 miljoen (NLG 88 miljoen) en de afwaardering van een oninbare lening in de Pacific ten bedrage van EUR 29 miljoen (NLG 63 miljoen).

Aan- en verkopen

Per saldo werd gedurende het boekjaar voor EUR 1,0 miljard/NLG 2,3 miljard (100%-basis) in onroerend goed belegd. Ter financiering van de acquisities werd additioneel vreemd vermogen aangetrokken, waardoor de financiering met vreemd vermogen is opgelopen tot 25% van het balanstotaal. Voor een overzicht van de belangrijkste mutaties in de portefeuille gedurende het vierde kwartaal: zie bijlage 2.

Beleggingsresultaat voor de aandeelhouder

De beurskoers van het aandeel Rodamco N.V. was ultimo februari 1998 NLG 57,00 (EUR 25,87) en daalde tot EUR 21,55 (NLG 47,50) op 28 februari 1999. Rekening houdend met het in juli 1998 uitgekeerde dividend, betekent dit over het thans afgesloten boekjaar een totaal beleggingsresultaat van -11,2%.

Dividend

Zoals gebruikelijk zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld de commerciële winst van EUR 288 miljoen (NLG 635 miljoen) uit te keren als dividend, voornamelijk zo niet geheel in contanten. Naar verwachting is dit EUR 1,69 (NLG 3,72) per aandeel. Het definitieve dividendvoorstel zal in mei 1999 bekend worden gemaakt.

Winstvooruitzichten voor 1999/2000

Voor het boekjaar 1999/2000 verwacht de directie ten minste een nettowinst te behalen van gelijke omvang als over 1998/1999. Deze winstverwachting is gebaseerd op de huidige vastgoedportefeuille. De effecten van toekomstige valutakoerswijzigingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. In de huidige periode van lage inflatie zullen opwaartse aanpassingen van de huurniveaus als gevolg van indexatie beperkt zijn.

BIJLAGE 1

FINANCIËLE KERNCIJFERS 1 MAART 1998 - 28 FEBRUARI 1999

EUR

NLG

Verschil in %
1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998
Resultaten (in mln.)
Brutohuuropbrengsten 344 334 757 736 +2,9
Exploitatiekosten -37 -38 -80 -84
Nettohuuropbrengsten 307 296 677 652 + 3,8
Resultaat overige onroerendgoedbeleggingen 24 12 53 26 Aandeel resultaat RoProperty Services 37 5 81 12 Saldo interestbaten/-lasten -45 -14 -100 -31
Beheervergoeding en belastingen -35 -31 -76 -69 Nettowinst 288 268 635 590 + 7,5
Herwaardering onroerend goed 153 33 338 73
Herwaardering valuta -95 13 -209 28
Overige vermogensmutaties -79 -239 -175 -526

Totaalresultaat

267 75 589 165
Aantal uitstaande aandelen

ult. boekjaar (x mln.)
170,6 166,0 170,6 166,0

Cijfers per aandeel

Nettowinst per aandeel 1,69 1,62 3,72 3,56 + 4,5 Idem in % van intrinsieke waarde begin boekjaar 7,4% 6,7% 7,4% 6,7% Totaalresultaat per aandeel 1,57 0,46 3,45 1,00 Idem in % van intrinsieke waarde begin boekjaar 6,8% 1,9% 6,8% 1,9% Intrinsieke waarde per aandeel begin boekjaar 22,96 24,06 50,60 53,03 Intrinsieke waarde per aandeel ultimo boekjaar 24,53 24,52 54,05 54,03 Onroerendgoedportefeuille en

overige kerncijfers (in miljarden)
Onroerendgoedportefeuille (ultimo boekjaar) 5,5 4,6 12,0 10,2

Deel: ' Voorlopige resultaten 1998/1999 Rodamco '
Lees ook