Ingezonden persbericht


Persbericht 24/06/2011

DE VOORMALIGE LANDLOPERSKOLONIES VAN WORTEL EN MERKSPLAS: VAN 1 VAN DE MEEST BEDREIGDE WERELDMONUMENTEN TOT UNESCO-WERELDERFGOED?!

Vzw Kempens Landschap coördineert transnationale voordracht

Samen met Nederland naar Unesco-werelderfgoed!
Sinds begin april van dit jaar werden de Nederlandse Kolonies Veenhuizen, Frederiksoord- en Wilhelmina-oord op de voorlopige Nederlandse lijst van werelderfgoed opgenomen; streefdoel is een nominatie van de Kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid naar Unesco-werelderfgoed.na te streven tegen 2018. Aldan vieren de Landloperskolonies hun 200-jarig

Na deze mooie prestatie van onze Noorderburen is er de mogelijkheid gecreëerd voor de Vlaamse Kolonies van Wortel- en Merksplas om één gezamenlijk dossier in te dienen naar een definitieve voordracht tot Unesco-werelderfgoed. De uitzonderlijke gaafheid en authenticiteit van Wortel- en Merksplas-Kolonie vormen immers een ontegensprekelijk een belangrijke meerwaarde in het traject.

()

Uitzonderlijke Universele waarden
De voormalige landloperskolonies van Wortel- en Merksplas-Kolonie werden destijds (1823) gesticht door de Nederlandse Maatschappij van Weldadigheid, onder leiding van generaal Johannes Van Den Bosch. De bedoeling was om landlopers en bedelaars te huisvesten en tewerk te stellen op het land om zo hun werklust te bevorderen. De Vlaamse Kolonies zijn een evenbeeld van de Kolonies Veenhuizen, Frederiksoord/Wilhelmina-oord en Ommerschans in de provincie Drenthe. Door hun gevarieerd landschap van open velden, bossen en weiden, ondergebracht in een strak symmetrisch drevenpatroon en het kenmerkende gebouwenpatrimonium, bezitten zij een uitzonderlijke historisch-culturele waarde. Zowel de materiële als de materiële cultuur zijn belangrijke getuigenissen van een tijdsperiode waarin armenzorg aan belang won en weldadigheidsinstellingen gevormd werden.

Vzw Kempens Landschap
Met de afschaffing van de wet op de landloperij op 1 maart 1993 ­ en de opheffing van de landloperskolonies van Wortel en Merksplas als gevolg ­ stond het voortbestaan van deze twee unieke en waardevolle landschappen op de helling. Dit was het sein voor de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke instanties in de Provincie Antwerpen, om de handen in elkaar te slaan met het oog op het behoud van deze waardevolle gebieden voor de gemeenschap. Onder coördinatie van de vzw Kempens Landschap is men er uiteindelijk in geslaagd deze gebieden te behouden in gemeenschapshanden.

Steun vanuit Europa
Om heden de verdere samenwerking met de Nederlandse partners op te nemen kan de vzw Kempens Landschap ­ als coördinator van het dossier ­ rekenen op steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met deze steun is het mogelijk een breed draagvlak te creëren dat onontbeerlijk is voor een transnationale voordracht. De gemeente Merksplas en de stad Hoogstraten ­ evenals de Vlaamse en provinciale overheid - staan alvast positief tegenover een mogelijke nominatie van de Kolonies.

Unesco-nominatie schept kansen
De nominatie van de Kolonies als Unesco-werelderfgoed zet de deuren open tot een gedegen ontwikkeling van dit gebied. Verschillende projecten voor de herwaardering van de Kolonies zijn reeds lopende zoals de opmaak van een landschapsbeheerplan, de restauratie en herbestemming van het gebouwenpatrimonium, de toeristische ontsluiting via toeristisch-recreatieve projecten, .... Sinds de aanstelling van een projectcoördinator voor de Kolonies ­ met steun van Toerisme Vlaanderen ­ heeft Kempens Landschap op korte termijn de aanzet kunnen geven voor deze veranderingen. Uitdaging is nu op de ingeslagen weg verder te gaan. Een mogelijke erkenning als Unesco-werelderfgoed in de toekomst zou alvast opmerkelijk zijn; immers in 1997 werden de Kolonies van Wortel en Merksplas nog geklasseerd in de top 100 van meest bedreigde wereldmonumenten.

()

()

logo Kempens Landschap

()

Vzw Kempens Landschap is actief in 50 gemeenten in de provincie Antwerpen. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is immers geen natuur- of monumentenvereniging, maar een landschapsvereniging. Vzw Kempens Landschap stelt bij al haar domeinen een multidisciplinaire aanpak voorop. Het landschap heeft immers niet alleen een natuurfunctie, we wonen, werken en ontspannen er ook. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt het Kempens Landschap zich sterk, voor U en volgende generaties !!!

Deel: ' Voormalige landloperskolonie genomineerd voor werelderfgoedlijst '
Lees ook