Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Voornemen vrijstelling bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Overberg 1999 voor het oprichten van twee woningen met vrijstaande garages op het perceel Haarweg 43 te Overberg.

De aanvraag met ruimtelijke onderbouwing zal vanaf maandag 20 januari 2003 gedurende 4 weken ter inzage liggen bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis van Amerongen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van de voorgenomen vrijstelling schriftelijk of mondeling hun zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. De ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken

Deel: ' Voornemen vrijstelling bestemmingsplan Amerongen '
Lees ook