Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Vooronderzoek herstelprocessen GGZ-cliënten

Het Trimbos-instituut voert een vooronderzoek uit naar herstelprocessen van GGZ-cliënten. Achtergrond hiervan is het volgende. De overtuiging dat het beloop van ernstige psychische stoornissen zoals schizofrenie gekenmerkt wordt door achteruitgang en chroniciteit lijkt aan het einde van de twintigste eeuw achterhaald. Longitudinale studies, waarin cliënten met ernstige psychische stoornissen gedurende 20 à 30 jaar werden gevolgd, hebben aangetoond dat deze mensen sterk uiteenlopende levens- en ziektegeschiedenissen hebben. Ongeveer een kwart van de onderzochte personen herstelt volledig, terwijl ongeveer 40% gedeeltelijk van de stoornis herstelt, waarbij sommigen nog veel en anderen nauwelijks nog last hebben van primaire stoornissen.

Longitudinaal onderzoek heeft bovendien licht geworpen op de complexe, non-lineaire patronen van herstel bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Daarnaast is vooral in de Verenigde Staten een stroom van autobiografische publicaties op gang gekomen waarin de aandacht wordt gevestigd op 'natuurlijke' herstelprocessen en op de bijdragen die cliënten aan hun eigen herstel leveren. Deze processen zijn nog nauwelijks onderzocht. Dit is opmerkelijk, aangezien het beloop en de kenmerken van herstelprocessen waarschijnlijk voor een belangrijk deel de uitkomsten van rehabilitatieprogramma's bepalen.

Tot nu toe worden de uitkomstindicatoren die het succes van rehabilitatieprogramma's en de tevredenheid van cliënten hierover moeten meten, vooral vanuit het perspectief van de onderzoekers gekozen. Aansluiting bij het perspectief van de (potentiële) deelnemers aan dergelijke programma's zou echter meer voor de hand liggen.

Om de resultaten van rehabilitatie-inspanningen te kunnen verbeteren onderzoekt het Trimbos-instituut in welke termen psychisch kwetsbare mensen hun eigen herstel beschrijven en welke factoren zij als bevorderend of juist als belemmerend ervaren in hun herstelproces. Met 25 GGZ-cliënten is daartoe een diepte-interview gehouden. Eind 1999 worden de resultaten verwacht van dit vooronderzoek, dat naar verwachting zal uitmonden in een groot, longitudinaal onderzoek naar herstelprocessen van GGZ-cliënten.

Wilma Boevink, Jaap van Weeghel (030) 297 11 00

14|99 Nummer 14, september 1999

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Vooronderzoek herstelprocessen GGZ-cliënten '
Lees ook