Gemeente Zoetermeer

Voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré, TER INZAGE VANAF 10 SEPTEMBER A.S.

De vernieuwing van het westelijk gedeelte van het centrum van Zoetermeer, de veranderingen in de hoofdinfrastructuur, de uitbreiding van het Stadscentrum (Carré) en de herinrichting van het Stationsplein worden in drie verschillende bestemmingsplannen geregeld. Dit heeft te maken met enerzijds het verschil in tijd waarin deze ontwikkelingen gerealiseerd zullen gaan worden en het daardoor later gereed zijn van de plannen en anderzijds de verschillende problematiek die aan deze drie ontwikkelingen ten grondslag ligt.
Het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdinfrastructuur Centrum West en het voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Stationsomgeving zijn reeds eerder aan de orde geweest.

Voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré
Het voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré biedt de planologische grondslag voor de uitbreiding van de bebouwing van de westzijde van het Stadscentrum met winkels, kantoren, woningen, parkeergarage, overig stedelijke voorzieningen en een promenade.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré en bijbehorende bescheiden (o.a. Inspraakprocedure en Plan van aanpak)liggen vanaf maandag 10 september a.s. t/m 5 oktober gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Reacties
Gedurende deze periode kunnen schriftelijke reacties op het voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré".
De ingediende reacties zullen na afloop van de termijn van terinzagelegging binnen vier weken worden verwerkt in een eindverslag van de inspraakprocedure. Dit eindverslag wordt vervolgens ter kennis gebracht van de insprekers en de raadscommissie Stadswerken.

Beklag
De inspraakprocedure dient te verlopen conform de daaraan gestelde regels die zijn opgenomen in de Algemene Inspraakverordening Zoetermeer.
Krachtens art.11 van deze verordening kunnen klachten over de gevolgde inspraakprocedure en/of de wijze van uitvoering van de verordening schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 04 September 2001 (15.05)

Deel: ' Voorontwerp bestemmingsplan Centrum West Carré Zoetermeer '
Lees ook