Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Voorontwerp-bestemmingsplan Oostvlietpolder toegelicht

'Veel Leidse bedrijven groeien uit hun jasje'

Publicatiedatum: 7 februari 2003

In de Leidse regio is er dringend behoefte aan ruimte voor bedrijven. Daarom ontwikkelde de gemeente een nieuw voorontwerp-bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Het heeft betrekking op een gebied dat begrensd wordt door het Vlietkanaal, de Vrouwenweg, de A4 en het recreatiegebied Vlietland. De verantwoordelijk wethouders A. Geertsema (Economische Zaken) en R. Hillebrand (Ruimtelijke Ordening) geven een toelichting.

BOUWEN EN WONEN - Het geplande bedrijvenpark zal grote invloed hebben op de leefomgeving van nabije bewoners. De gemeente krijgt dan ook veel vragen over de noodzakelijkheid van dit plan.

Wethouder Geertsema legt uit: `Met de provincie en de regio hebben wij onderzoek laten doen naar de behoefte aan bedrijfsterreinen. Hieruit is gebleken dat tot 2015 zo'n 250 hectare aan uitbreiding van bedrijfsruimte nodig is. Inclusief de Oostvliet zit er nu 150 hectare in de planning. Dat is geen luxe positie vanwaar je kunt zeggen: doe maar een terrein minder'.

Werkgelegenheid

`Waar het in belangrijke mate om gaat is bedrijven die al in Leiden zijn gevestigd, en die uit hun jasje groeien. Die zoeken een nieuwe locatie. Als je die bedrijven niets te bieden hebt, verlaten ze de regio, en dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. Dat kun je je zeker in een tijd waarin het economisch wat minder gaat niet veroorloven'.

Begin jaren '90 is er een zoektocht in de regio gestart naar nieuwe mogelijkheden om te wonen en te werken. Daarbij is goed gekeken naar welke gebieden groen gehouden moesten worden. De Oostvlietpolder werd aangewezen als een gebied waarvan het het minst schadelijk zou zijn als het bebouwd werd. Dit betekent niet dat het gebied geen natuurwaarden heeft. De gemeente heeft dan ook een flora- en faunaonderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat er in het gebied verschillende soorten weidevogels zitten. Ook is het een rustplaats voor trekvogels en overwinteraars. Om er voor te zorgen dat deze vogels genoeg leefruimte overhouden, wordt het gebied langs de Vlietlanden agrarisch gehouden en deels tot een natuurpark gemaakt. Deze uitkomst heeft een verandering tot stand gebracht ten opzichte van het vorige, afgekeurde, voorontwerpbestemmingsplan. Daarin werd het gebied tussen Europaweg en Vrouwenweg nog groen gelaten.

Oostvlietpolder

De Oostvlietpolder aan de rand van de A4

`Deze verschuiving heeft plaatsgevonden om de natuurwaarden zo goed mogelijk te beschermen, zoals dat ook moet volgens de Flora- en Faunawet' vertelt Hillebrand. `Dit is helaas minder gunstig voor de bewoners van de Vrouwenweg. Voordat we met onze plannen naar buiten zijn getreden zijn we eerst bij hen langsgeweest om hier uitleg over te geven. Ook hebben we beloofd zo snel mogelijk onderzoek te laten doen naar mogelijke schadevergoeding'.

Geertsema: `Uit dat gesprek met de bewoners kwam onder andere dat zij bezorgd waren over de maximale bouwhoogte van de bedrijven: 18 meter. Naar aanleiding daarvan gaan we een glijdende schaal in het bestemmingsplan opnemen, zodat de bewoners niet direct vanuit hun achtertuin tegen een hoog bedrijf aankijken, maar dat dit langzaam oploopt'.

Milieu

De gemeente wil dat het bedrijvenpark ecologisch verantwoord wordt. Er wordt gestreefd naar een CO2 -neutraal terrein, wat betekent dat er zo min mogelijk fossiele brandstoffen worden aangesproken. Dit is gunstig voor het milieu. Bedrijven die zich willen vestigen op het terrein worden ook richtlijnen meegegeven over bijvoorbeeld bouwen met duurzame materialen. Op deze manier wordt gepoogd om economische- en milieubelangen samen te laten gaan. Een winstpunt op dit gebied is dat het baggerdepot dat gepland stond van de baan is. Over dit depot werden 2000 bezwaarschriften ingediend.

`Mede daarom hebben wij het weer op de agenda gezet' zegt Hillebrand. `Wij zijn heel blij dat de provincie tot inzicht is gekomen'.

`En uit het Flora- en Faunaonderzoek bleek, dat juist daar waar het baggerdepot gepland was, de natuurwaarden het hoogst waren' vult Geertsema aan.

Om de bedrijfsruimte te realiseren wordt een deel van de volkstuinen in het gebied verplaatst. Er komt een nieuw volkstuinencomplex voor de verenigingen Oostvliet, Roomburg en OTV. Zo zullen in de toekomst natuur, bedrijvigheid en recreatie in het gebied samengaan.

Plan ter inzage

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt tot en met maandag 3 maart 2003 ter inzage in de bibliotheek van het Stadhuis (Stadhuisplein 1) en van het Stadsbouwhuis (Langegracht 72). Het plan is voor EUR 15,00 te koop aan de balie van het Stadhuis en het Stadsbouwhuis. Het Stadhuis en het Stadsbouwhuis zijn open van 9:00 tot 16:30 uur. Het Stadhuis is tevens geopend op donderdagavond van 17:30 tot 20:00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk commentaar op het voorontwerp-bestemmingsplan indienen bij Burgemeester en Wethou-ders van gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden).

Meer informatie is ook te vinden op www.oostvlietpolder.nl

Informatieavond

Op donderdag 20 februari 2003 zal in de kerk van de parochie van de Heilige Antonius van Padua (Boshuizerlaan 11) van 20:00 tot 22:00 uur een inspraak-bijeenkomst over het voorontwerp-bestem-mingsplan gehouden worden. In de bijeenkomst geven de wethouders de heer Dr. R. Hillebrand en de heer A.C. Geertsema een mondelinge toelichting, waar iedereen commentaar op kan geven. Voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst zal van 16:00 tot 18:00 op dezelfde locatie een informatiebijeenkomst gehouden worden.

Deze pagina is gewijzigd op 7-02-2003

Deel: ' Voorontwerp-bestemmingsplan Oostvlietpolder toegelicht in Leiden '
Lees ook