Provincie Limburg

Voorontwerp POL N280-oost vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Voortontwerp voor de POL-aanvulling N280-oost vastgesteld. Daarmee hebben GS een volgende stap gezet om een autoweg te realiseren tussen Roermond en het Duitse Elmpt. In dit voorontwerp bevestigen Gedeputeerde Staten het eerdere voorkeursstandpunt van 9 april jongstleden. Mede vanwege de strenge wet- en regelgeving op het gebied van de flora- en faunawet, kiezen GS voor de zogeheten 1b-variant.

De Provincie Limburg zal de komende weken op grond van dit voorontwerp overleggen met de betrokken bewoners, de gemeenten Roermond en Swalmen, de waterschappen en het Regierungsbezirk Düsseldorf. In juli wordt de POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)-aanvulling gelijktijdig met de TN/MER-studie vastgesteld. In de Tracénota/Milieueffectrapportage wordt de keuze voor de 1b-variant onderbouwd. Na de vaststelling in juli worden de plannen ter inzage gelegd en start de formule inspraakprocedure.
De Provincie en de gemeenten Roermond en Swalmen hebben aangegeven samen met de betrokken bewoners te zoeken naar mogelijkheden voor herhuisvesting.
5-6-2002 11:17

Deel: ' Voorontwerp POL N280-oost vastgesteld '
Lees ook