Gemeente Emmen


---

Persbericht: Voorontwerp Woonplan Emmen 2020, 5 juni 2002

Reacties gesprekspartners verzameld
Voorontwerp Woonplan Emmen 2020

Begin april is het voorontwerp Woonplan Emmen 2020, samen met de voorlopige aanvraag om extra (770) woningcontingenten bij de provincie Drenthe, breed verspreid onder de gesprekspartners op het terrein van het Wonen. Zo werden alle 34 erkende overleg-partners, de woningcorporaties, de zorginstellingen, woon-consumentenorganisaties, maar ook de gemeentelijke organisatie in de gelegenheid gesteld in een vroeg stadium op- en aanmerkingen kenbaar te maken.

Een beperkt aantal partners heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een reactie gegeven. De erkende overlegpartners uitten in hun reacties, naast een aantal vraagpunten, vooral hun bezorgdheid over de langdurige voorbereidingstijd van plannen en de (te) beperkte bouwmogelijkheden. Een enkeling vraagt zich daarbij af hoe de gemeente de ambitieuze (bouw)plannen denkt uit te voeren. Ook de woningcorporatie Wooncom maakt zich zorgen over de voortgang van plannen en de gemeentelijke ambities ten aanzien van woningbouw. Zij dringt er op aan extra woningbouw te beoordelen op ongewenste effecten en de feitelijke ontwikkelingen te monitoren. De corporatie wijst bovendien op stijgende gemeentelijke lasten en vraagt deze te beperken om daarmee een positieve bijdrage op de woonlastenontwikkeling tot stand te brengen. Wooncom onderschrijft tot slot het belang van de ontwikkeling van woonzorgzones en biedt steun aan bij de uitwerking van dit concept.

Definitief (concept) woonplan
Mede op basis van gegeven reacties zal de komende weken het definitieve (concept) Woonplan worden opgesteld. De gemeente streeft er naar het Woonplan in september voor besluitvorming aan de raad aan te bieden. De reacties hebben daarnaast geleid tot een geringe bijstelling van de aanvraag om extra woningcontingenten bij de provincie. Een deel van een project uit de voorlopige aanvraag is bestemd voor huisvesting van gehandicapten en kan zonder extra woningcontingenten worden gerealiseerd. De gemeente zal daarom voor 750, in plaats van 770, woningen een definitief beroep op de provinciale knelpuntenpot doen.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Voorontwerp Woonplan Emmen 2020 '
Lees ook