Gemeente Voorschoten


Bergbezinkbassin

De gemeente heeft het plan een bergbezinkbassin aan de Johan Willem Frisolaan te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk, dat vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften wordt gegeven en een bouwvergunning wordt verleend.
Het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen ten gunste van het bergbezinkbassin heeft tot vele bezwaarschriften geleid. Daarom deze informatie, die is overgenomen uit een informatiebrochure van TAUW b.v. uit Deventer.

Berging en bezinking van overtollig rioolwater

Bergbezinkbassins worden aangelegd om vervuiling van oppervlaktewater door overstortend rioolwater te beperken. Bij hevige regenval kan rioolwater overstorten in oppervlaktewater. De aanleg van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins of bergbezinkriolen kan de kans op een dergelijke verontreiniging van oppervlaktewater sterk verkleinen. Analyse van jaarlijkse neerslagreeksen en een gedegen kennis van hydraulische modellering vormen voor Tauw de basis van ontwerp en dimensionering van randvoorzieningen met een optimaal bezinkrendement.

Overstortreductie
Als gevolg van milieuwetgeving moet de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortend water uit rioolstelsels drastisch worden beperkt. De aanleg van randvoorzieningen leidt ertoe dat het oppervlaktewater veel minder vaak met overtollig rioolwater en -slib wordt belast. Deze vermindering van de vuiluitworp komt in een bergbezinkbassin tot stand door het gecombineerde effect van berging en bezinking. De berging reduceert het overstortingsvolume, terwijl de vuilconcentratie in de resterende overstorting afneemt omdat verontreinigingen de gelegenheid krijgen naar de bodem van het bassin te zinken.

Werking
Bij hevige regenval vloeit het surplus aan rioolwater in het bergbezinkbassin. Deze grote betonnen bak'buffert'de overmaat aan rioolwater. Na de regen daalt het peil in het rioolstelsel. Zodra het rioolstelsel het toelaat, wordt het rioolwater en het slib teruggepompt in de riolering en vervolgens afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Als het bassin leeg is zorgt een automatisch spoelsysteem ervoor dat bezonken slib wordt opgewoeld en het bassin wordt gereinigd. Bij extreem grote hoeveelheden neerslag is het mogelijk dat het hergbezinkbassin volloopt en overloopt. In dat geval stort het teveel aan rioolwater alsnog over op het oppervlaktewater.Ten gevolge van de bezinking bevat dit water echter veel minder verontreinigingen.

Tot zover de brochure van TAUW b.v.

Stankoverlast?
Diverse omwonenden hebben aangegeven stankoverlast te vrezen. In de Dobbewijk is ook een bergbezinkbassin met ontluchtingspijpen. De gemeente krijgt daar geen klachten over.

De gemeente zal alle omwonenden nogmaals over de werking van een bergbezinkbassin informeren. Dat gebeurt medio februari aanstaande. In het gemeentehuis komt in de week van 21 tot en met 25 februari een videopresentatie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorschoten wil bergbezinkbassin aanleggen '
Lees ook