PERSBERICHT

Voorspoedig eerste halfjaar 1999 VastNed Offices/Industrial

De resultaatontwikkeling van VastNed Offices/Industrial N.V. is in het afgelopen halfjaar 1999 voorspoedig verlopen. Het directe beleggingsresultaat per gewoon aandeel steeg met 4,6 % ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar tot euro 1,37. Het indirect beleggingsresultaat per gewoon aandeel bedraagt euro 0,90, met name als gevolg van forse waardestijgingen in de portefeuille. Het totaal beleggingsresultaat per gewoon aandeel bedraagt euro 2,43. Het eigen vermogen per gewoon aandeel bedraagt aan het einde van de verslagperiode euro 29,39. Ultimo juni 1999 bedraagt het totaal aantal gewone geplaatste aandelen 16.688.206.

De directie van VastNed Officies/Industrial verwacht dat het direct beleggingsresultaat per gewoon aandeel over geheel 1999 dan ook naar verwachting circa euro 2,80 (1998: euro 2,68) zal bedragen. De waardeontwikkeling van de onroerendgoedportefeuille zal positief zijn, evenals de ontwikkeling van de intrinsieke waarde per gewoon aandeel.

In het eerste halfjaar werden in Nederland 6 kantoren verworven met een totaal investeringsvolume van circa euro 26 miljoen. Het bruto aanvangsrendement op deze acquisities bedraagt 8,38%. Er is voor circa euro 20 miljoen gedesinvesteerd.

De marktontwikkeling op de kantorenmarkt blijft gunstig. Zowel van huurders-, als beleggerszijde is sprake van goede vraag. VastNed Offices/Industrial studeert momenteel op de mogelijkheden hoe de strategie om in het noordwesten van Europa een tweede en/of derde thuismarkt te ontwikkelen, kan worden gerealiseerd. De beleggingsportefeuille heeft thans een omvang van euro 799 miljoen.

Rotterdam, 25 augustus 1999
VastNed Offices/Industrial N.V.

Bijlage: kerncijfers eerste halfjaar 1999

Donderdag 26 augustus 1999 zal om 09.00 uur een analistenpresentatie plaastvinden in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.

Voor nadere informatie:
H.W. Boissevain, telnr: 010 242 43 28 of mob.tel.: 06 53 36 27 20

VASTNED OFFICES /INDUSTRIAL N.V.

Geconsolideerde balans (x euro 1.000,)
30-06-'99 31-12-'98 30-06-'98
Beleggingen in onroerend goed 799.018 772.691 681.902 Langlopende schulden (195.539) (192.780) (208.172) Saldo overige activa/passiva (113.071) (109.610) (100.147)

Eigen vermogen 490.408 470.301 373.583
Minderheidsbelangen 5.269 5.272 _______-
Groepsvermogen 495.677 475.573 373.583

Geconsolideerde winst-en verliesrekening (x euro 1.000) 1e halfjaar 1999 1998 1ehalfjaar 1998

Brutohuuropbrengsten 35.429 66.806 31.131
Exploitatiekosten (5.773) (12.281) (4.857)

Nettohuuropbrengsten 29.656 54.525 26.274

Interest (6.436) (15.215) (8.641)
Algemene kosten (884) (1.570) (606)
(7.320) (16.785) (9.247)

Minderheidsbelangen (212) (213) -

Direct beleggingsresultaat 22.124 37.527 17.027
Indirect beleggingsresultaat 14.911 13.921 9.397

Totaal beleggingsresultaat 37.035 51.448 26.424

VASTNED OFFICES /INDUSTRIAL N.V.

Mutaties in het eigen vermogen (x euro 1.000,-)

1e halfjaar 1999 1998 1e halfjaar 1998

Eigen vermogen primo 470.301 330.421 330.421
Direct beleggingsresultaat 22.124 37.527 17.027
Indirect beleggingsresultaat 14.911 13.921 9.397
Overige mutaties (16.928)* 88.432 16.738

Eigen vermogen ultimo 490.408 470.301 373.583


* De overige mutaties bestaan voornamelijk uit het over 1998 betaalde dividend.

Gegevens per aandeel (x EUR)

1e halfjaar 1999 1998 1e halfjaar 1998
Eigen vermogen per aandeel primo (inclusief dividend) 29,64 27,38 27,38 Dividend vorig boekjaar (2,68) (2,40) (2,40)
Eigen vermogen per aandeel primo (exclusief dividend) 26,96 24,98 24,98

Direct beleggingsresultaat 1,37 2,68 1,31
Indirect beleggingsresultaat 0,90 0,87 0,69
Overige mutaties 0,16 1,11 0,60
Totaal beleggingsresultaat 2,43 4,66 2,60

Eigen vermogen per aandeel ultimo 29,39 29,64 27,58

Overige gegevens
30-06-'99 31-12-'98 30-06-'98

Beurskoers 32,30 31,86 34,26
Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen 16.121.301 13.998.485 13.028.472 Aantal geplaatste gewone aandelen 16.688.206 15.867.318 13.547.423

Deel: ' Voorspoedig eerste halfjaar 1999 VastNed Offices/Industrial '
Lees ook