Provincie Limburg

Aan- en doorverkoop Maasplassen


158/99

Maastricht, 24 september 1999

AAN- EN DOORVERKOOP MAASPLASSEN

Gedeputeerde Staten (GS) stellen aan Provinciale Staten voor om gebruik te maken van het provinciaal voorkeursrecht bij de verkoop van 11 Maasplassen door Aqua Terra. In het statenvoorstel stellen GS verder voor om de plassen direct door te verkopen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (VNM). GS zien in deze aanpak een aantal belangrijke voordelen:


* De plassen zijn belangrijk voor het Maasproject omdat het bezit ervan de kosten en snelheid van de uitvoering van het Maasproject enorm helpen. Het is veel beter dat VNM met een natuurdoel stelling en een enorme maatschappelijke betrokkenheid eigenaar wordt van de plassen, dan dat een onbekende firma met als insteek "onder andere opslag van grind en/of andere delfstoffen" eigenaar wordt.


* De vereniging Natuurmonumenten neemt al deel aan de Uitvoerings organisatie Grensmaas en onderkent het belang van het meewerken aan het project Maaswerken.


* De plassen zijn belangrijk voor Midden-Limburg, zowel voor toeristen, recreanten als voor de natte natuur en ecologische hoofdstructuur. Met VNM als eigenaar is de provincie ervan verzekerd dat er vanuit een lange termijn perspectief inhoud en continuteit wordt gegeven aan deze belangen. De vereniging garandeert de openbaarheid van de plassen en zal de ruimtelijke functies van de plassen respecteren.

ijke voordelen:Omdat GS van mening zijn, dat de provincie Limburg geen taak heeft in het onderhouden, beheren en bedrijfsmatig ontwikkelen van het Maasplassengebied, heben GS gekozen voor een rechtstreekse doorverkoop van de plassen aan VNM. Bovendien heeft de provincie bij de privatisering in 1986 de beheerskosten voor de plassen afgekocht. Bij de doorverkoop aan Natuurmonumenten worden diverse voorwaarden geschrapt en toegevoegd die in het Statenvoorstel zijn uitgewerkt. Er is voor VNM gekozen, omdat het voor GS in de korte beschikbare tijd tussen medio juni en medio september niet mogelijk was om met een veelheid aan belangstellenden afspraken te maken over de doorverkoop. De brede interesse uit de regio in het kunnen kopen van een plas of delen daarvan heeft GS wel gesterkt in haar besluit- vorming over de aankoop.

Met Natuurmonumenten hebben GS goede afspraken voorbereid over de Maasplassen in de toekomst. Belangrijk is, dat VNM bereid is om met partijen in de regio samen te werken aan het beheer en de ontwikkeling van het gebied. De provincie is nu al de trekker van een convenant tussen de overheden en bedrijfs- en belangen- organisaties. Ook hebben GS afspraken gemaakt over de aanpak van eventuele bodemverontreinigingen in de Maasplassen.

In de onderhandelingen met Aqua Terra zijn een aantal terreinen toegevoegd aan het oorspronkelijke aanbod van Aqua Terra; onder andere een overhoek van de Zuidplas, oeverstroken langs de Ooler- plas, Leeuwenhorst en Asselt-midden. In totaal ongeveer 30 hectare.

Aqua Terra heeft een privaatrechtelijke voorwaarde toegevoegd inzake door hen verkochte winrechten. Mede gelet op de voorgeschiedenis van de beoogde verkoop van dezelfde plassen aan Rijkswaterstaat eind
1998 heeft Aqua Terra ingestemd met een verlaging van de prijs tot f 10 miljoen. Uiteraard onder voorbehoud van een positief besluit van PS over het voorstel tot aan- en doorverkoop heeft VNM positief gereageerd op het aanbod tot doorverkoop.

Deel: ' Voorstel aan- en doorverkoop Maasplassen '
Lees ook