Gemeente Maastricht

116 Voorstel Convenant Integrale Aanpak Kernwinkelgebied

23 december 1999

Het college van BenW heeft besloten het Convenant Integrale Aanpak Kernwinkelgebied Maastricht op 18 januari a.s aan de Gemeenteraad voor te leggen ter bekrachtiging. Het convenant is een initiatief van de Stichting Centrum Management Maastricht. Bij dit convenant zijn naast de Gemeente Maastricht de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM) , Ondernemers Initiatief Wyck ( OIW) , De Vereniging van Binnenstad Ondernemers (VBO) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht en Heuvelland betrokken. De Integrale Aanpak is het resultaat van een unieke intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en omvat een pakket van 66 maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, parkeren, bestrating, verlichting, veiligheid, promotie, kwaliteit van het winkelaanbod en uitstraling van de winkelpanden. Een belangrijk onderdeel is de herinrichting van het Kernwinkelgebied, een uitwerking van het veelomvattender Masterplan Openbare Ruimte Binnenstad. Dit Masterplan is in 1997 in de inspraak geweest. Deze herinrichtingsplannen zijn mede noodzakelijk om de vooraanstaande positie van Maastricht als winkel-en bezoekstad in de toekomst te handhaven. De maatregelen richten zich op de kwalitatieve uitstraling en beloopbaarheid van bestrating, tegengaan van wildgroei in het straatmeubilair en een betere kwaliteit van de openbare verlichting.
Het plangebied voor de herinrichting strekt zich uit over een deel van de 'Stads-as', die wordt gevormd door de Stationsstraat, de Wyckerbrugstraat, de St.Servaasbrug en aan de Westzijde de Maastrichter Brugstraat. Verder bestaat het plangebied uit de belangrijkste winkelstraten in het Kernwinkelgebied-West en enkele aanliggende straten, alsook de rechtstraat in Wyck..

Kosten
De totale kosten van de herinrichting bedragen 33,9 miljoen gulden. Van dit bedrag wordt maximaal 15 miljoen gulden bijgedragen door de eigenaren van de panden, die grenzen aan het gebied waar de voorzieningen worden aangelegd. Een draagvlakmeting onder de eigenaren van 551 panden afgelopen jaar diende om inzicht te krijgen in de bereidheid om financieel bij te dragen aan de herinrichting. Dit leverde uiteindelijk het volgende resultaat op:
Omschrijving Aantal (percentage van het totaal) Baat, vrijwillige bijdrage 96 (17,4%
Baat, niet vrijwillig/baatbelasting 186 (33,7%)
Totaal gebaat 281 (50,9%)

Van alle eigenaren heeft 27,8% niet gereageerd.
Het zorgvuldige voorbereidingsproces en de brede steun voor het Convenant als zodanig is voor het college voldoende basis het Convenant door de raad te laten bekrachtigen en de herinrichtingsplannen uit te voeren. Het convenant werd al eerder door de private partijen bekrachtigd.
De Gemeenteraad zal voor de zomer een besluit nemen over de manier waarop de kosten verdeeld worden. De kosten kunnen via een overeenkomst met de eigenaren worden verrekend of worden verhaald via baatbelasting. Dit kostenverdeelbesluit komt nu nog niet aan de orde omdat de mogelijkheid tot het aanleggen van leidingtunnels momenteel nog onderzocht wordt. In deze tunnels worden kabels en leidingen ondergebracht en ze zijn dusdanig groot dat vervanging van kabels en leidingen vanuit de tunnel kan plaatsvinden zonder dat de straat hoeft te worden opgebroken. Dit voorkomt een boel schade en ongemak. Bekeken wordt of tijdens de herinrichting deze tunnels meteen kunnen worden aangelegd in de bredere straten Maastrichter Brugstraat, de Kleine Staat en de Grote Staat. De financiële haalbaarheid hiervan moet binnen enkele maanden duidelijk zijn. Deze kosten worden niet verhaald op de eigenaren van panden in de binnenstad. Voor de zomer moeten ook de resultaten bekend zijn van het onderzoek van een extern bureau naar de verkeersituatie in de Wyckerbrugstraat en de Rechtstraat.

Planning
Indien de Gemeenteraad op 18 januari a.s het groene licht geeft ziet de planning voor de herinrichting van de openbare ruimte er als volgt uit: vaststelling Gemeenteraad 18 januari 2000 afronden bestek, tekeningen, jan/feb 2000 fasering
informatiebijeenkomsten feb/maart 2000 kostenverdeelbesluit Gemeenteraad juli 2000
startbijeenkomst augustus 2000 start uitvoering augustus 2000

De uitvoering zal in totaal ca drie jaar in beslag nemen.

Deel: ' Voorstel Convenant aanpak Kernwinkelgebied Maastricht '
Lees ook