Gemeente Breda


VOORSTEL VOOR CONVENANT `VEILIG UITGAAN' VOOR BREDASE BINNENSTAD

Op initiatief van burgemeester Rutten heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Breda, Horeca Nederland, de Stichting Centrum Management, het politiedistrict Breda en het Openbaar Ministerie een voorstel opgesteld voor een horecaconvenant. Hierin zijn afspraken opgenomen om het veilig uitgaan in de binnenstad van Breda te bevorderen. Zo wordt voorgesteld de politie de mogelijkheid te geven om de straatverlichting tijdelijk te verhogen. Ook wordt voorzien in een onderzoek naar de haalbaarheid van nachtbussen. Daarnaast wordt voorgesteld dat de horeca geen happy hours meer voor sluitingstijd houdt en de ondernemers bij de ingang de huisregels vermelden. Justitie draagt bij met een lik op stuk beleid. Dit voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en de horecaondernemers in de binnenstad.

In 1994 hebben gemeente, politie, justitie en horeca afspraken gemaakt omtrent de handhaving van de openbare orde in de binnenstad. Deze zijn na een evaluatie in 1996 verder uitgebreid. Begin dit jaar heeft de burgemeester het initiatief genomen om te bezien of de huidige maatregelen nog verder kunnen worden uitgebreid. Zowel de bestaande als nieuwe maatregelen zijn neergelegd in een convenant `Veilig uitgaan in Breda'. Hierbij is gebruik gemaakt van voorbeelden uit andere gemeenten, landelijke handreikingen en aanbevelingen uit een in opdracht van de politie opgesteld evaluatierapport 'Binnenstad Breda Bekeken'. Hieruit bleek Breda voor wat betreft de geweldsincidenten gunstig af te steken ten opzichte van de landelijke ontwikkeling.

Het convenant heeft betrekking op het uitgaansgebied in de binnenstad en omvat een breed scala aan maatregelen. Zo krijgt de politie de mogelijkheid tijdelijk de straatverlichting te verhogen. Ook wordt voorzien in het herstel van vernielingen in de openbare ruimte binnen 24 uur en de verwijdering van graffiti. Ook wordt voorgesteld het palenplan `Havermarkt e.o. eerder te sluiten. De politie stelt een `alarmlijn' voor de horeca beschikbaar. De horeca zal de huisregels duidelijk formuleren waarbij uitsluitend functionele eisen mogen worden gesteld. Deze huisregels dienen bij de ingang van de inrichting te worden vermeld. Daarnaast zullen de sluitingstijden strikt worden gehandhaafd. Voor sluitingstijd dienen geen happy hours meer te worden gehouden en de horeca hanteert een civielrechtelijk collectief lokaalverbod voor notoire ordeverstoorders. Ook komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van nachtbussen en zijn afspraken gemaakt omtrent het aantal in te zetten politiefunctionarissen. Justitie voert een lik op stuk beleid. De huidige sluitingstijden blijven gehandhaafd.

Het convenant wordt nu voor instemming aangeboden aan de gemeenteraad en de individuele horecaondernemers in het betrokken uitgaansgebied. Om voldoende draagvlak te verzekeren is als voorwaarde gesteld dat minimaal tweederde van de betrokken horecaondernemers het convenant mede moet ondertekenen. Het convenant komt in de gemeenteraad van 30 september 1999 aan de orde. Met dit convenant hopen de betrokken partijen Breda nog aantrekkelijker en veiliger te maken voor het publiek.

Breda, 13 augustus 1999

Deel: ' Voorstel convenant `veilig uitgaan' Bredase binnenstad '
Lees ook