PERSBERICHT,

Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7 februari 2006.

Familie4justice,partijrechtenkind en de kinderombudsman hopen van harte dat het voostel Luchteveld (VVD) niet door de Eerstekamer zal komen.

Het voorstel Luchteveld,dat op 29 november 2005 is aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, LPF en Groep Nawijn die voor stemde. De Eerste-Kamercommissie voor Justitie heeft op 17 januari 2006 vastgesteld dat er geen behoefte bestaat aan gesprekken met deskundigen ter voorbereiding van de behandeling. Toch heeft familie4justice,partijrechtenkind en de kinderombudsman,een briefwisseling op gang weten te krijgen bij de eerstekamer,om het voorstel Luchteveld af te keuren en daar ook medestanders in de eerstekamer voor heeft kunnen winnen! Het voorbereidend onderzoek en de bespreking van een conceptbrief door de Eerste-Kamercommissie voor Justitie vindt plaats op 7 februari 2006. Wij Familie4justice hopen dat zij er niet mee accoord gaan daar het niets oplost,en er straks weer jaren over gedaan word om het familierecht voor eens en voor altijd goed te laten functioneren! Hier ons verweer dat wij ook naar de Eerstekamer stuurde:

Aan de Eerste Kamer

Commissie Justitie

Onderwerp 29676 Luchtenveld

Zeer geachte leden van de Eerste Kamer,

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman vragen dringend ook uw aandacht voor het volgende;

Het voorstel Luchtenveld, 29676 (Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (invoering van een omgangsnorm, van de handhaving van het omgangsrecht van beide ouders en van de mogelijkheid van echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst)

strekt niet tot IVRK 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16,18, 19, 24, 25, 26, 27... niet tot EVRM 1. 6 en 8 en ook niet tot de Grondwet 1, er wordt een kapitale fout gemaakt.

Niet de relatie van ouders dient uitgangspunt te zijn maar de rechten van het kind, het IVRK. Gedenkt u zich, het betreft de Wet; Daar waar wij allen gelijk dienen te zijn!

In die gevallen het kinderen betreft, staat hun belang voorop. Het primair betrekken van het familierecht voor kinderen op de relatie(vorm) van hun ouders, is in de grond een appartheidsbeginsel.

Kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd samenwonendschap, dienen gelijk toegang tot hun recht te hebben. Met het voorstel van de heer Luchtenveld, blijven deze kinderen onderdrukt en veronachtzaamd. Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman doen hierbij dringend beroep op een ouderschapsplan voor alle kinderen.

Met dien verstande dat indien er geen ouderovereenkomst bestaat in de zin van een huwelijk van ouders of een geregistreerd samenwonendschap ook die kinderen gelijk recht hebben op een dergelijk ouderschapsplan.

(Gelijk) Gezag bij geboorte, is niet extreem zoals de heer Luchtenveld acht. Gezag bij geboorte, geeft zicht op en voorziet in de verantwoordelijkheid van iedere ouder voor ieder kind en ook op de rechtszekerheid en -bescherming voor ieder kind.

Nu wordt bij geboorte van kinderen in Nederland niet naar de biologische vader omgekeken. Indien die niet bekend is, geen bericht. Maar indien blijkt bij aangifte van geboorte dat de moeder van het kind van rechtswege geen gezag heeft, dient dit aan de rechter gemeld. Dit is des te opmerkelijker, indien men opmerkt dat de overheid in geval de biologische vader bekend is die vader wel houdt aan de onderhoudsbijdrage voor het kind. Het voorstel Luchtenveld, houdt deze appartheid onverminderd in stand.

Vroegsignalering van jeugdproblematiek, is noodzakelijk. Ik wijs u op de Operatie Jong die juist ook tracht vroegsignalering en samenwerking van partijen daartoe tot stand te brengen. Bij jeugdproblematiek in het algemeen, blijkt dat veel jongeren uit gebroken gezinnen voortkomen.

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman, achten het juist dat ieder kind recht heeft op een ouderschapsplan/zorgplan. Dat bij het ontbreken ervan, ouders verplicht worden tot het opstellen en naleven van een ouderschapsplan/zorgplan Zowel de ouders die scheiden als de ouders zonder overeenkomst, dienen een ouderschapsplan op te stellen.

Verder;

29676 voorziet bovendien niet in een (beter) nalevings- en handhavingsbeleid. Ook dit is een zorgelijke kwestie. Huidig beleid voorziet namelijk reeds in naleving, handhaving en sancties maar wordt in de praktijk nagenoeg niet uitgevoerd.

Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman, maken zich sterk,en blijven zich sterk maken voor een rechtvaardige samenleving waarbij wij de zorg en opvoeding van onze kinderen hiertoe primair noodzakelijk achten.

Hopende u hierbij vooralsnog afdoende geïnformeerd te hebben, wijs ik u erop dat Familie4Justice,Partijrechtenkind en de Kinderombudsman,ten alle tijden graag bereid is, mee te werken aan de bevordering van een rechtvaardige samenleving voor jong en oud!

Wij hopen dus van harte dat het voostel Luchteveld (VVD) er niet door zal komen. Het lost het probleem niet op,dus laten wij doorgaan om het voor eens en voor altijd op te lossen. Wij gaan zeker door ,want enkel met deze eisen,kan er rust komen in het familierecht.Dhr R.Luchteveld (vvd) stond in eerste instantie ook volledig achter onze eisen,maar helaas is ook hij zijn woord niet nagekomen.

Zie hier de handtekeningen die wij al hebben voor het Co-ouderschap : http://zorro.web-log.nl/log/1660755

Wij eisen:


1- Gelijk gezag bij geboorte !
EVRM en IVRK waaronder ook de reeds voorhanden jurisprudentie bij het Europese Hof, veronderstelt en bevestigt ons standpunt; gelijk gezag bij geboorte


2- Gelijkwaardigheid fiftyfifty Co-ouderschap dan kun je zorgplan pas echt waarborgen!


3- Dat De Raad voor de Kinderbescherming niet meer bij (echt)scheidingen betrokken worden. Die is en moet worden ingeschakeld bij strafbare feiten als Kindermishandeling Incest Ontvoering en Verwaarlozing."


4- Een Parlementaire Enquete: Een parlementaire enquête dient duidelijk te maken hoe het zo schandalig ver heeft kunnen komen. Erkenning en genoegdoening is noodzakelijk, eerlijk herstel zal het gedane leed en de ellende verzachten, ontzette families dienen herenigd te worden! En met minder, wordt door ons geen genoegen genomen !

C. Xhofleer Kloosterstraat 10, 6824 RH Arnhem 0264438095/0646317057

c.xhofleer2@chello.nl

J.Aalders (alias Zorro- Familie4justice)
Rietgansplein 23
6883-DT
Velp gld
T-0268440431 / 0610722063
Familie4justice.nl
Partijrechtenkind.nl
Kinderombudsman.nl
j.aalders5@chello.nl


Deel: ' Voorstel Luchteveld in Eerste-Kamercommissie voor Justitie '
Lees ook