Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Voorstel Rijkswet ongevallenraad Defensie (26 110; R 1619)

22-03-2000

Onderwerp
Voorstel Rijkswet ongevallenraad Defensie (26 110; R 1619)
Uw brief
22 februari 2000

Uw kenmerk
200019

Ons nummer
CWW97/108

Datum
22 maart 2000

Overzicht van de wijze waarop het ongevallenonderzoek bij een aantal bondgenoten is vormgegeven. Het schema strekt ertoe antwoord te geven op de vraag van de heer Timmermans naar informatie omtrent een aantal internationale, bondgenootschappelijke aspecten van het ongevallenonderzoek.

onderzoek militaire ongevallen

verantwoordelijkheid voor onderzoek

doel van het onderzoek

zoeken naar schuldige

melding van het ongeval

openbaarheid

gemengde ongevallen

Verenigde Staten

ja, onderzoeksraad wordt ingesteld

krijgsmacht, in het bijzonder de commandanten

achterhalen oorzaak van het ongeval i.v.m. preventie

nee

binnen militaire organisatie

rapporten niet openbaar; in sommige gevallen openbaar na WOB- verzoek

civiele en militaire onderzoeken complementair en gecoördineerd

Canada

ja, onderzoeksraad wordt ingesteld (soms beknopt onderzoek)

Minister van Defensie of door hem aan te wijzen autoriteit

achterhalen oorzaak van het ongeval i.v.m. preventie

nee

binnen militaire organisatie

zittingen en rapporten niet openbaar, tenzij verzoek Procureur- Generaal

door civiele onderzoeksraad of door deze raad en militaire raad gezamenlijk

Duitsland

ja (m.u.v. verkeersongevallen), door het betrokken onderdeel van de krijgsmacht

de Duitse krijgsmacht

achterhalen oorzaak van het ongeval i.v.m. preventie

ja

binnen militaire organisatie

niet bekend

civiel en militair onderzoek, er vindt coördinatie plaats

onderzoek militaire ongevallen

verantwoordelijkheid voor onderzoek

doel van het onderzoek

zoeken naar schuldige

melding van het ongeval

openbaarheid

gemengde ongevallen

Groot Brittannië

ja, er wordt een onderzoeksraad ingesteld of er vindt intern onderzoek (op het schip) plaats

Britse krijgsmacht, i.h.b. de Vlagofficier of de Opperbevelhebber

achterhalen oorzaak van het ongeval i.v.m. preventie

ja

binnen militaire organisatie

procedure en rapport niet openbaar

altijd militair onderzoek, met civiel onderzoek wordt soms gewacht op uitkomsten militair onderzoek

Bij slachtoffers ook onderzoek lokale politie

Denemarken

ja, er zijn 3 permanente onderzoeksraden (verkeer, zee en luchtvaart)

de Deense krijgsmacht, i.h.b. de bevelhebber

achterhalen oorzaak van het ongeval i.v.m. preventie

ja

binnen militaire organisatie

niet bekend

militair en civiel onderzoek, zoveel mogelijk gecoördineerd

België

ja, feitenonderzoek door krijgsmachtdeel; vervolg door burgerambtenaren

het Ministerie van Landsverdediging

bepalen van de civielrechtelijke aansprakelijk-

heid en geven van preventieadvies

ja

binnen militaire organisatie

niet bekend

onderzoek civiele instantie, samenwerking met ambtenaren van Ministerie van Landsverdediging

Deel: ' Voorstel Rijkswet ongevallenraad Defensie '
Lees ook