Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Voorstel voor verdere vergroening van belastingen

Utrecht, 21 oktober 1999

De vergroening van de belastingen moet worden verbeterd. Stichting Natuur en Milieu is voorstander van een aantal aanpassingen van het Belastingplan 2000 en de daarmee samenhangende onderdelen van de Miljoenennota. In een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer pleit de milieuorganisatie voor een ecotax op bestrijdingsmiddelen en voor verhoging van de ecotax op energie. De belastingvoordelen voor lpg-auto's ten opzichte van dieselauto's moeten worden vergroot.

Vergroening van de belastingen is een belangrijk middel om milieuvervuiling te voorkomen. Het betekent dat milieu- en natuurschadelijke producten duurder en dus onaantrekkelijker worden gemaakt door ecotaxen en veranderingen van de belastingen. De opbrengsten van de ecotaxen vloeien naar de schatkist van het Rijk, maar worden vervolgens "doorgesluisd" naar de belastingbetalers via een algemene verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Wie in verhouding veel milieuschadelijke producten gebruikt, gaat er dus per saldo op achteruit, en omgekeerd.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de vergroening van de belastingen wordt uitgebreid. Concrete maatregelen staan in de Miljoenennota en het Belastingplan 2000.

Volgens het Belastingplan 2000 zal op bestrijdingsmiddelen geen milieuheffing komen. Natuur en Milieu dringt erop aan dat dit wordt veranderd.

Voorts is het nodig dat een aantal nieuwe ecotaxen voor huishoudens - met een totale opbrengst van f 700 miljoen - wordt vervangen door een extra verhoging van de ecotax op energie. De regeringsvoorstellen voor deze nieuwe ecotaxen bestaan namelijk goeddeels uit weinig doordacht sprokkelwerk. Zo is 160 miljoen nog niet ingevuld, moet 100 miljoen komen uit een hoger tarief van de ecotax op electriciteit en 150 miljoen uit een nieuwe ecotax op huishoudelijk afval.

Vervanging van deze heffingen door een extra verhoging van de ecotax op energie (gas en elektriciteit) geeft aanzienlijk meer zekerheid voor een positief milieueffect.

Het voorstel van de regering om via belastingmaatregelen lpg-auto's aantrekkelijker te maken dan de veel meer vervuilende dieselauto's is in principe goed. De belastingbedragen die de regering voorstelt zijn echter te gering voor een echte omslag van diesel- naar lpg-auto's. Dieselauto's zijn de laatste jaren flink goedkoper geworden en het onderhoud van lpg-auto's is in verhouding duur. Om de omslag echt voor elkaar te krijgen, is het nodig de verhoging van het BPM-tarief voor dieselauto's op te trekken van f 2000 naar f 2500. De verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor lpg-auto's zou niet f 200 maar f 400 moeten bedragen.

Nadere inlichtingen: Jan de Vries of Marijke Brunt, tel. 030-2331328

Deel: ' Voorstel SNM voor verdere vergroening van belastingen '
Lees ook