Tweede Kamer der Staten Generaal

27026000.002 voorstel van wet wijz. wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 14:45

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Nederlandse wetgeving aan te passen met het oog op richtlijn nr.
97/80/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht (zie Pb EG L14),

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 6a Indien degene die meent dat te zijnen nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in deze wet, in rechte feiten aanvoert die dat onder-scheid kunnen doen vermoeden, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met deze wet is gehandeld. Artikel II Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 646 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
8. Indien degene die meent dat te zijnen nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in dit artikel, in rechte feiten aanvoert die dat onder-scheid kunnen doen vermoeden, dient de wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met dit artikel is gehandeld. Artikel III Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Minister van Justitie, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Transponeringstabel

Richtlijn nr. 97/80/EG
Wet gelijke behan-de-ling van man-nen en vrouwen

Burgerlijk Wetboek

artikel 1

nvt*

nvt*

artikel 2, eerste lid

artikel 1, eerste volzin

artikel 7:646 lid 5, eerste volzin

artikel 2, tweede lid

artikel 1, derde volzin

artikel 7:646 lid 5, derde volzin

artikel 3, eerste lid, sub a

nvt*

nvt*

artikel 3, eerste lid, sub b

nvt*

nvt*

artikel 3, tweede lid

nvt*

nvt*

artikel 4, eerste lid

artikel 6a

artikel 7:646 lid 8

artikel 4, tweede lid

nvt*

nvt*

artikel 4, derde lid

nvt*

nvt*

artikel 5

nvt*

nvt*

artikel 6

nvt*

nvt*

artikel 7, eerste alinea

artikel III

artikel III

artikel 7, tweede alinea

nvt*

nvt*

artikel 7, derde alinea

nvt*

nvt*


*Deze aanduiding betekent dat hetgeen in de richtlijn is gesteld niet behoeft te worden
verwerkt in de nationale wetgeving.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Voorstel van wet Wijziging wet gelijke behandeling '
Lees ook