Gemeente Breda


VOORSTEL OM BANKEN PARK VALKENBERG TE VERVANGEN

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt aan de raad voor het gebiedsplan Valkenberg vast te stellen. Het gebiedsplan beschrijft de visie op het beheer van het park Valkenberg en de daaruit voortvloeiende mogelijke verbeteringen die aangebracht kunnen worden in het huidige beheer. Het college stelt tevens aan de raad voor om, als eerste verbetering, de banken in het park te vervangen.

Het beheerplan is tot stand gekomen in goed overleg met gebruikers en belanghebbenden zoals bewonersorganisaties, het Hoogheemraadschap, de VVV, de politie en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Uit de consultatie is gebleken dat deze vroegtijdige inbreng van belanghebbenden heeft geleid tot een plan dat waardering heeft van de geconsulteerden.

Gebiedsplan park Valkenberg is één van de gebiedsplannen die als uitvloeisel van het Buitenruimteplan worden opgesteld. Doel van de gebiedsplannen is het gewenste beheer inzichtelijk te maken. Het Valkenberg is een park met een belangrijke recreatieve, culturele en cultuurhistorische functie. Daarnaast zijn ecologische en archeologische functies van belang. Bij het opstellen van de omgevingsanalyse bleek dat het huidige beheer van het park nog niet is afgestemd op de functies van het park na de herinrichting. Binnen het huidige beheer wordt met name gereageerd op signalen en wordt het beheer per evenement geregeld. De kwaliteit van het park op langere termijn loopt gevaar als het beheer zich op blijft toespitsen op de meest zichtbare en kenmerkende objecten in het park. De belanghebbenden hebben hun wensen ten aanzien van het gebruik en het beheer geschetst. Het resultaat is het gebiedsplan met een beheervisie en daaruit voortvloeiende mogelijke verbeteringen in het beheer van het park.

Het college stelt de raad voor om een bedrag van f 150.000,- vrij te maken om als eerste verbetering de banken in het park te vervangen. De uitvoering van de overige beheermaatregelen worden in financiële zin door het college betrokken bij de besluitvorming rond de Kadernota
2001.

Breda, 29 september 1999.

Deel: ' Voorstel vervanging banken Park Valkenberg Breda '
Lees ook