PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

17 MAART 2000

Voorstel Vlaamse regering Social-profit 2000-2005
De Vlaamse regering neemt het Vlaams Regeerakkoord als uitgangspunt om een voorstel tot een Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social-profitsector te formuleren. Concreet betekent dit dat de Vlaamse regering haar accenten prioritair legt op


- de regularisatie van de de facto structurele jobs die momenteel gekaderd zijn in allerlei
werkgelegenheidsprogramma's


- loonharmonisatie in de sector


- en de creatie van bijkomende duurzame jobs.
De Vlaamse regering wenst op korte termijn tot een akkoord te komen en in eerste instantie tegemoet te komen aan die eisen die ook als doelstellingen in het Vlaams regeerakkoord zijn opgenomen en die steunen op een breed maatschappelijk draagvlak.

De loonharmonisatie

De Vlaamse regering gaat akkoord om, voor de Vlaamse gezondheidssector, de Vlaamse welzijnssector en de Vlaamse socio-culturele sector de loonschalen te hanteren van het Paritair Comité 319.01. Dit moet transparantie brengen en loonsverschillen wegwerken in deze sectoren.

Regularisatie van de DAC en PBW in de sectoren

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet dat structurele arbeidsplaatsen uit werkgelegenheidsprogramma's moeten omgezet worden in reguliere arbeid. De Vlaamse regering wenst dit ook te doen in de social-profitsector en maakt hiervoor de nodige budgettaire middelen vrij.

Jobcreatie

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering stelt, in het licht van de actieve welvaartstaat, de banengroei centraal. Door de projectmatige toekenning van DAC-ers is een scheefgetrokken situatie ontstaan. Hierdoor kunnen sommige voorzieningen een mindere kwaliteitsvolle en professionele zorgverlening aanbieden. Tegelijkertijd met de regularisering van de DAC-statuten moeten deze onevenwichten dan ook door middel van extra jobs worden weggewerkt. Tevens dienen er jobs te worden gecreëerd die beantwoorden aan de nieuwe maatschappelijke behoeften.

De uitvoering van deze 3 punten van het Vlaamse regeerakkoord kost in totaal 22,5 miljard over vijf jaar.

De eisen van de sociale partners die niet werden opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord zullen het voorwerp vormen van een driehoeksoverleg tussen overheid, werknemers en werkgevers. Het betreft de loonsverhoging, arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan, en begeleidende maatregelen.

De Vlaamse regering is bereid om hierover een gesprek te voeren met de sociale partners, maar stelt dat deze discussie moet gevoerd worden binnen volgende contouren :


- De eindeloopbaanproblematiek en burn-outproblemen liggen duidelijk anders dan in de (federale) ziekenhuissector. Naargelang de sector (gezinszorg, bijzondere jeugdzorg .) waarin tewerkgesteld, worden deze problemen anders ervaren. De Vlaamse regering vindt het dan ook niet gepast om de lineaire maatregelen zoals voorzien in het federaal akkoord "zomaar" te enten op de welzijns- en cultuursectoren onder haar bevoegdheid. Een verschillende aanpak is hier aangewezen, waarbij respect moet worden opgebracht voor de continuïteit van de dienstverlening naar de burger. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de situatie van de
gemeenschapsinstellingen van de bijzondere Jeugdzorg.

- De Vlaamse regering gaat niet in op een lineaire algemene loonsverhoging. Maar is wel bereid om samen met de sociale partners formules uit te werken waarbij werk en gezin beter gecombineerd kunnen worden.

- De Vlaamse regering is er zich van bewust dat een aantal begeleidende maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij wordt in eerste plaats gedacht aan herstel van de volledige koppeling aan de index van de werkingskosten, de versterking van de omkadering, de permanente vorming,enz.

Hierbij zullen de sectoren verder geresponsabiliseerd op basis van volgende uitgangspunten:


- De inzet van de bestaande en nieuwe middelen wordt gekoppeld aan de resultaatsverbintenissen omtrent dienstverleningspakketten die met de Vlaamse middelen moeten gerealiseerd worden.


- Een financieel systeem wordt ingevoerd waarin inkomsten en uitgavenstromen op een doorzichtige wijze financieel worden beheerd.


- De sector aanvaardt een inhoudelijke inbreng en sturing van de Vlaamse overheid, gelet op het feit dat het overgrote deel van de middelen via deze overheid tot stand komt.

De Vlaamse regering wenst hiervoor een inspanning te doen binnen de budgettaire ruimte en conform met alle doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord.

Hierbij wijst de Vlaamse regering op de financiële situatie die, gelet op de huidige mechanismen van de financieringswet, niet toelaat om ongebreideld in te gaan op eisen van de sociale organisaties.

De Vlaamse regering benadrukt dat de regularisatie van de nepstatuten, de loonharmonisering en de jobcreatie een inhaaloperatie voor de werknemers van de sector betekent. Deze eisen werd terecht gedurende vele jaren gesteld. Zij kunnen niet beschouwd worden als een precedent voor de verdere onderhandelingen, of voor sociale onderhandelingen in andere sectoren.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

info : Sylvie Fabré, woordvoerder van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

info : Ann Peuteman, woordvoerder van
minister Landuyt - tel. (02) 553 25 11
e-mail: persdienst.landuyt@vlaanderen.be

Deel: ' Voorstel Vlaamse regering Social-profit 2000-2005 '
Lees ook