Gemeente Utrecht

VOORSTEL VOOR SPELREGELS VOOR WIJKRADEN

De gemeente heeft een voorstel opgesteld met 15 spelregels voor de in te voeren wijkraden. Met deze spelregels komen burgemeester en wethouders tegemoet aan de vraag van bewoners en van de gemeenteraad om meer duidelijkheid te geven over de wijze waarop de wijkraden gaan functioneren. De voorgestelde spelregels worden nu in een conferentie voorgelegd aan bewoners en betrokkenen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in december beslist over de spelregels en over het invoeren van de wijkraden.

De gemeenteraad heeft op 13 september gesproken over het plan 'De Wijkaanpak in Uitvoering'. Dit plan bevat onder andere het invoeren van wijkraden, het houden van wijkraadplegingen en de positie van wijkwethouders en wijkcommissies van de gemeenteraad. Met dit plan wil het college meer zeggenschap geven aan bewoners, leden van maatschappelijke organisaties en ondernemers op de toekomst en ontwikkeling van hun wijk. De raad heeft aangegeven spelregels voor het functioneren van de wijkraden vast te willen stellen, voordat de gemeente met deze werkwijze van start gaat. Dat is in lijn met wat bewoners en anderen hebben gezegd in de consultatieronde die van mei-juni plaatsvond over het plan.

Maatwerk binnen basisregels

Om deze duidelijkheid te geven presenteert het college van b&w op donderdagavond 4 oktober in een conferentie de voorlopige spelregels (zie bijlage) voor de wijkraden. De spelregels maken duidelijk welke rollen, taken en bevoegdheden bewoners, politici en ambtenaren hebben in de Wijkaanpak. De spelregels zijn voorzien van een handreiking die de achtergronden bij de spelregels toelicht en die suggesties doet voor de uitvoering. In de handreiking zijn de ervaringen verwerkt met de overleggroepen nieuwe stijl in de wijken Binnenstad, Noordwest en Zuid en met het project wijkbestedingen in Zuidwest en Noordoost. Mensen die met de wijkaanpak aan de slag gaan, kunnen er uit putten. Hoe adviseert de wijkraad het college? Wat staat er zoal in een huishoudelijk reglement? De spelregels zijn opgesteld vanuit het motto "Maatwerk vanuit een gezamenlijke basis": iedere wijk werkt vanuit de basisregels, daarbinnen is ruimte om te kiezen voor eigen invulling die aansluit bij de eigen wijk.

Invoeren wijkraden

Tijdens de stadsconferentie presenteert het college de concept-spelregels en wil zij graag horen wat bewoners ervan vinden. De reacties worden vervolgens verwerkt in een voorstel voor de spelregels dat burgemeester en wethouders voorleggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in december over de spelregels. Vervolgens start de gemeente met het invoeren van de wijkraden. Het eerste jaar wordt beschouwd als een proefperiode om te bekijken hoe de spelregels voor de wijkaanpak in de praktijk werken.

Utrecht, 25 september 2001

Bijlage:

VOORSTEL 15 SPELREGELS WIJKRADEN

organisatie van de wijkraad: wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente.


1. De wijkraad stelt zelf zijn agenda op. Gezien de taak van de wijkraad zijn er echter drie vaste agendapunten: wijkraadpleging, wijkprogramma en de criteria voor de besteding van het leefbaarheidsbudget.
2. De wijkraad bepaalt zelf wanneer hij vergadert. De vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar en vrij toegankelijk. De wijkraad kondigt de data van vergaderingen ruim van te voren in de wijk aan.
3. De wijkraad komt via een open en brede werving tot stand. De wijkwethouder en de wijkmanager stellen de eerste wijkraad samen, op een wijze die recht doet aan de bevolkingssamenstelling van de wijk en de geografische spreiding over de buurten.
4. Het aantal leden kan per wijkraad verschillen en is oneven.
5. De wijkraad stelt jaarlijks een plan met bijbehorende begroting op voor de organisatie en activiteiten van de wijkraad.
6. Elke wijk heeft één wijkprogramma en ook één wijkraad. functies van de wijkraad: de mening van de wijk.
7. Consulteren: Ieder jaar consulteren de wijkraad en de gemeente samen de wijk. In deze wijkraadpleging is aandacht voor territoriale aspecten, voor thema's en voor verschillende doelgroepen. De wijkraad en de wijkmanager stellen samen een plan op voor wijkraadpleging.
8. Agenderen: De wijkraad agendeert onderwerpen voor het wijkprogramma. De leden van de wijkraad komen op voor het belang van de wijk als geheel.
9. Adviseren: Er zijn twee vormen: gevraagd en ongevraagd advies. De college vraagt de wijkraad advies over het ontwerpwijkprogramma. In principe neemt het college dit advies van de wijkraad over het wijkprogramma over. Indien het college besluit af te wijken van het advies van de wijkraad, onderbouwt het college haar standpunt en licht de wijkwethouder het besluit mondeling toe aan de wijkraad. Na vaststelling is het wijkprogramma bindend voor de diensten. Daarnaast kan de wijkraad ook uit zichzelf het college ongevraagd over alles wat de wijk aangaat adviseren. De wijkraad stuurt een kopie van elk advies aan het wijkbureau. Adviezen van de wijkraad zijn gebaseerd op wat er speelt in de wijk.
10. Signaleren: De wijkmanager rapporteert jaarlijks aan de wijkraad over de uitvoering van het wijkprogramma en over de besteding van het leefbaarheidsbudget. Op basis van de wijkvisie, doelen en signalen uit de wijk stelt de wijkraad criteria op voor de besteding van het leefbaarheidsbudget voor het volgend jaar. communicatie over adviezen: wederzijds respect.
11. De gemeente informeert de wijkraad over relevante onderwerpen, planningen en termijnen ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming.
12. Als het college de wijkraad om advies vraagt, brengt de wijkraad binnen 30 werkdagen haar advies uit. Als de wijkraad het college adviseert, reageert het college binnen 30 werkdagen op dit advies. verantwoordelijkheden: afspraak is afspraak.
13. De wijkwethouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor de voortgang van het wijkprogramma. De wijkmanager is, als voorzitter van het wijkmanagementoverleg, hiervoor ambtelijk verantwoordelijk.
14. De vakwethouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het wijkprogramma. De vakdiensten zijn hiervoor ambtelijk verantwoordelijk.

Voor alle inwoners, politici, ambtenaren: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Afspraak is afspraak.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorstel voor spelregels voor wijkraden Utrecht '
Lees ook