Gemeente Oosterhout

Gemeentebestuur wil zo snel mogelijk beginnen met ontwikkelen Vrachelen 3

Voorstel voor voorbereidingskrediet naar gemeenteraad

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de ontwikkeling van een deel van het bestemmingsplan Vrachelen 3e fase. Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Om dat doel te halen, zullen b. en w. hun oorspronkelijke plan voor dit deel van Vrachelen aanpassen. Dat is nodig omdat de Raad van State de provinciale goedkeuring van dat plan had vernietigd. De kritiek van de Raad van State richtte zich vooral op de geprojecteerde woningbouw langs de bosrand en op de locatie van het voormalige Defensiebosje.

Om aan die bezwaren tegemoet te komen, is in het nieuwe plan met name op deze onderdelen aangepast. In de nieuwe opzet is uitgegaan van een afstand van 75 meter tussen woningen en bosrand, terwijl de afstand tussen erfafscheiding en bosrand 50 meter bedraagt. Een andere aanpassing betreft het weglaten van woningbouw rond de zandwinput. Aan de noordzijde is het plan nagenoeg ongewijzigd, met dien verstande dat alleen de wijkontsluitingsweg ("de boog") eerder afbuigt ter bescherming van het Defensiebosje.

Het aangepaste plan biedt ruimte aan ongeveer 730 woningen, waarbij de exacte invulling nog moet plaatsvinden. Het verkleinen van het woongebied met circa vijftien hectare, het handhaven van het Defensiebosje en het aanpassen van de bufferzone hebben overigens een aanzienlijk nadelig effect op de exploitatie. Werd in de vooruitzichten voor 2000 nog rekening gehouden met een opbrengst van

18 miljoen ( 8,17 miljoen), nu stellen b. en w. "dat het mogelijk is om met de nodige inspanningen bij de verdere planontwikkeling een sluitende financiële exploitatie te realiseren".

Fasering en planning

De vernietiging door de Raad van State houdt in dat de provincie het bestemmingsplan opnieuw, maar dan met inachtneming van de opmerkingen van de Raad van State, moet goedkeuren. Dat zal op zijn vroegst pas in maart 2002 gebeuren. In afwachting van die goedkeuring willen b. en w. alvast verder met de procedure voor het noordoostelijk deel van het plangebied. Dit gebied is onomstreden, ook in de uitspraak van de Raad van State.

Het schetsplan voor Vrachelen 3e fase zal voor een principeuitspraak worden voorgelegd aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Als die met een positief standpunt komt, zal worden besloten tot het starten van een vrijstellingsprocedure (artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening).

Als tweede fase zal dan aan de orde komen het gedeelte van Vrachelen 3 dat als een schil om de eerste fase heen ligt. Fase 3 tenslotte is globaal het deel van het oorspronkelijke plan waarop de kritiek van de Raad van State zich richtte. Aangezien het duidelijk is dat hier geen woningbouw zal worden toegelaten, zal hiervoor een andere bestemming moeten worden gezocht. Hiervoor is wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Indien alles volgens planning verloopt, zal eind 2002 dan begonnen kunnen worden met het bouwrijp maken van de eerste fase. De start van de woningbouw is vervolgens voorzien voor juni 2003.

Voorbereidingskrediet

Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het schetsplan. Die moet leiden tot een verkavelingopzet, waardoor het mogelijk is een meer gedetailleerde exploitatieopzet te maken. Verder zal onder andere een rapportage moeten worden opgesteld om medewerking van de provincie voor de verdere planontwikkeling te krijgen. B. en w. ramen de voorbereidende kosten op 1,1 miljoen ( 499.158). De gemeenteraad wordt in zijn vergadering van 11 september gevraagd een krediet ter hoogte van dit bedrag beschikbaar te stellen.

Oosterhout, 9 augustus 2001

Deel: ' Voorstel voorbereidingskrediet naar gemeenteraad Oosterhout '
Lees ook