VVD

Nieuws

13 jun 2002 - Voorstel VVD tegen Tweede-Kamerfractie voetbalvandalisme

VVD wil voetbalwet om voetbalvandalisme in te dammen. Dit schreef Tweede Kamerlid Jan Rijpstra eerder in de regionale kranten.

Terugkeer ongeregeldheden

Na het in organisatorisch verband succesvol verlopen EK 2000 zijn er dit voetbalseizoen helaas weer ongeregeldheden voorgekomen. Massale vechtpartijen, discriminerende spreekkoren, intimidatie en andere niets met voetbal van doen hebbende zaken overschaduwen de competitie. Het handhaven van de openbare orde en het garanderen van veiligheid is een taak van de overheid maar de vraag die momenteel regelmatig opkomt is of het voetbal in plaats van sport meer een veiligheidsvraagstuk wordt. De politie in Amsterdam riep kortgeleden al dat de politie-inzet bij voetbalwedstrijden ten koste gaat van de reguliere politie-inzet.

Na deze incidenten begon het bekende vingerwijzen onder het mom van: "de overheid-clubs-KNVB-OM-gemeenten" hebben onvoldoende maatregelen genomen om de relschoppers aan te pakken. De VVD heeft geen zin om aan het Zwarte Pieten mee te doen en wil naar een structurele uniforme aanpak, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Het is ook mogelijk aangezien in de voorbereiding naar het EK2000 alle betrokkenen hebben aangetoond eendrachtig te kunnen samenwerken. Nederland is bijvoorbeeld in Engeland als voorbeeld van een succesvolle aanpak gesteld.

De VVD vindt dat voetbal sport moet zijn en is daarom ook bereid te kijken welke maatregelen er extra genomen moeten worden om voetbal weer sport te maken waar iedereen zonder problemen naar toe kan gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat er veel maatregelen mogelijk zijn maar dat veel te nemen maatregelen niet worden uitgevoerd. Als blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn dan is de VVD bereid om haar taak als mede wetgever te nemen en aanvullende maatregelen te treffen.

VVD-voorstel

Engeland stelde zoals gezegd Nederland als voorbeeld hoe het wel goed kan, Nederland kan ook van Engeland leren. Op 28 juli 2000 is er een wet in het leven geroepen onder de naam Football (Disorder) Act 2000. Deze wet moet het geweld rond voetbalwedstrijden tegen gaan en ook kan deze wet worden toegepast worden voor andere (sport)doeleinden. Mede hiermee is de basis gelegd om de uitwassen van supportersgeweld te niet te doen.

De VVD pleit voor een dergelijke aanpak in Nederland. In december 2000 is een motie van VVD en PvdA aangenomen waarin de wenselijkheid wordt uitgesproken over een sportwet. Te veel wordt de sportwereld geconfronteerd met wettelijke maatregelen die onbedoelde effecten hebben op de sport. Sportclubs en de vele vrijwilligers moeten vaak aan wettelijke eisen voldoen (arbo-wetgeving; kantinebeheer; milieunormen) die niet op de club of vrijwilligers van toepassing zouden moeten zijn. Via een sportwet kan onbedoelde en ongewenste wet- en regelgeving worden voorkomen. In de sportwet kunnen ook bepalingen worden opgenomen over doping, accommodaties en subsidieverstrekking. In deze sportwet, deze Voetbalwet kunnen dus ook maatregelen worden opgenomen met betrekking tot openbare orde en veiligheid. In januari heeft de VVD aan de minister van Justitie gevraagd om de Voetbalwet in Engeland tegen het licht te houden en te bekijken of een dergelijke wet ook in Nederland mogelijk zou zijn. De VVD voelt hiervoor. Aangezien dat echter niet eerder dan in juli 2002 een eerste reactie valt te verwachten en dit te laat is in de ogen van de VVD stelt zij het volgende voor.

Alle betrokken partijen stellen binnen twee maanden een plan op met tijdschema om het voetbalgeweld in te dammen. Dit vooruitlopend op een eventuele Nederlandse Voetbalwet waarin onderstaande maatregelen in kunnen worden opgenomen. Elke partij wordt gehouden om uitvoering te geven aan hetgeen is afgesproken. De VVD vindt dat in het plan een aantal zaken moeten staan en dat in het plan een grote verantwoordelijkheid is weggelegd voor de profclubs. Verder staat uiteraard een strenge aanpak van de voetbalvandalisten centraal en is veiligheid in en naar de stadions van belang.

Het vergroten van de verantwoordelijkheid van de profclubs kan onder meer door het verzwaren van het licentiesysteem. Niet alleen waarborgen voor de veiligheid dienen uitgangspunt te zijn, ook investeringen in preventieve supportersprojecten en supportersbegeleiding dienen een voorwaarde van een licentie te zijn. De VVD vindt dat gezien de positie die het voetbal in de Nederlandse samenleving inneemt er door de overheid voorwaarden aan het verlenen van een licentie gesteld mogen worden. Daarnaast kan het wangedrag van supporters aangepakt worden door het terugsturen van supporters; zware geldboetes voor de profclubs; staken van de wedstrijd; wedstrijd zonder publiek (over) spelen; wedstrijdpunten in mindering brengen; uit de competitie nemen van een club.

Voor de strenge aanpak van de hooligans stelt de VVD ook een aantal zaken voor. Naast een lik-op-stuk-beleid door het vereenvoudigen en het versnellen van de strafrechtelijke procedures wil de VVD (strafrechtelijke) stadionverboden invoeren met meldingsplicht. Dit stadionverbod is inclusief een omgevingsverbod en eventueel elektronisch huisarrest. Ook dient er een stadionverbod opgelegd te worden na aan voetbal gerelateerde strafbare feiten binnen een periode van 24 uur voor en na de wedstrijd.

Wat betreft de veiligheid in de stadions en het vervoer er naar toe heeft de VVD ook een aantal ideeën Ten eerste wil zij de positie en de opleiding van vrijwillig veiligheidspersoneel, verbeteren. Ten tweede moet door intensiever gebruik van camera's en het invoeren van clubpassen met biometrische kenmerken het toezicht en de ingangscontrole worden versterkt. Als laatste is de VVD voor een volledig alcohol- en drugsverbod in - en rond het stadion en in het openbaar vervoer van en naar voetbalwedstrijden.

Bovenstaande punten zijn een selectie uit een scala van mogelijkheden. Veel van de maatregelen zijn uitvoerbaar maar worden om diverse redenen niet uitgevoerd. De uniforme aanpak in Nederland laat te wensen over. Vandaar dat de VVD nadrukkelijk pleit voor een voetbalwet waarin alle maatregelen geplaatst worden die met voetbal te maken hebben. Nu zijn er maatregelen mogelijk maar die komen uit diverse wetten. In een voetbalwet wordt het voor iedereen duidelijk waar men zich aan dient te houden en op welke wijze er opgetreden kan worden met de bijbehorende sanctie/straf.

De VVD vindt dat de komende maanden de volgende acties ondernomen moeten worden: 1. Het op korte termijn opstellen van een werkgroep bestrijden voetbalgeweld. Deze werkgroep dient binnen twee maanden haar plan van aanpak gereed te hebben met onderscheiden verantwoordelijkheden. 2. Voor het komend seizoen dienen alle maatregelen (bijvoorbeeld de maatregelen hierboven zoals genoemd) die nu al mogelijk zijn om het voetbalgeweld in te dammen op een rij gezet te worden. 3. De aanpak van het voetbalgeweld hoort een onderdeel van het Regeerakkoord te worden. Maar dat betekent niet dat tot het uitkomen van het Regeerakkoord er geen maatregelen getroffen mogen worden.

Voetbal, van en voor ons allen

Het voetbal neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. Het is niet juist om te stellen dat of de KNVB, of de clubs, of politie of overheid alleen verantwoordelijk zijn voor de overlast. Het is een gezamenlijke aanpak. Daar waar wetgeving ontoereikend is of ontbreekt zal de overheid moeten ingrijpen. Het belangrijkste is evenwel dat er verantwoordelijkheden worden genomen. Dit zullen allen moeten doen maar ook voorzitter, trainer en spelers zullen moeten stellen dat zij graag willen voetballen maar dan wel voor publiek dat zich aan afspraken houdt!

De VVD-fractie hoopt dat over een niet al te lange tijd deze maatregelen zullen leiden tot stadions zonder hekken en waar staanplaatsen ook weer tot de mogelijkheden behoren.

Jan Rijpstra

Deel: ' Voorstel VVD tegen voetbalvandalisme '
Lees ook