Tweede Kamer der Staten Generaal


26953000.001 voorstel van de werkgroep financiele verantwoordingen
Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 11:40


26 953 Financiele verantwoordingen over 2000

nr. 1 VOORSTEL VAN DE WERKGROEP FINANCIËLE VERANTWOORDINGEN

Ontvangen 16 december 1999

Algemene opmerkingen

Evenals het afgelopen jaar hebben de commissies ook dit jaar voorstellen aangeleverd bij de werkgroep Financiële Verantwoordingen voor onderwerpen waarover men in het bijzonder prestatiegegevens opgenomen wil zien in de jaarverslagen over 2000. Vrijwel alle commissies hebben de onderwerpen die waren gevraagd voor de jaarverslagen 1999 opnieuw aangedragen voor de jaarverslagen 2000. Dit is ook wenselijk, aangezien het effect van beleid en de informatievoorziening daarover niet altijd in één jaar gerealiseerd kan worden. Tevens geeft het de mogelijkheid om voor de prestaties bij een bepaald onderwerp een vergelijking in de tijd te maken. Daarnaast heeft een groot aantal commissies aanvullende onderwerpen geselecteerd waarover in de jaarverslagen 2000 prestatiegegevens opgenomen dienen te worden.

Het zou goed zijn als het kabinet in mei 2000 bij de jaarverslagen over 1999 weer zou rapporteren welke prestatiegegevens een jaar later kunnen en zullen worden opgenomen voor het jaar 2000. Dit is zeker van belang bij die onderwerpen waar een nadere operationalisatie nog door de regering gemaakt moet worden. Verder doet de regering er goed aan bij de uitwerking van de onderwerpen die ook reeds gevraagd waren voor de jaarverslagen 1999, rekening te houden met de opmerkingen zoals die zijn gemaakt in de brieven aan de afzonderlijke bewindspersonen welke gelijk met deze brief verzonden wordt.

Hierna volgt een overzicht per departement van de geselecteerde onderwerpen voor de jaarverslagen 2000

Rijksbreed

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over het Rijk 1999.

Aanvullend wordt gevraagd om ook in het Jaarverslag van het Rijk met behulp van prestatiegegevens verantwoording af te leggen over de intensiveringen uit het Regeerakkoord. Over een deel van deze intensiveringen wordt al prestatiegegevens gevraagd door de diverse vaste commissies. Deze zouden - samengevat - ook opgenomen kunnen worden in het Jaarverslag van het Rijk. De andere prestatiegegevens over de intensiveringen uit het Regeerakkoord zouden dan aangeleverd dienen te worden door de diverse departementen. Zo wordt het Jaarverslag van het Rijk een document waarin op hoofdlijnen gezien kan worden wat de prestaties zijn geweest van de Rijksoverheid in het afgelopen jaar. Gegeven het feit dat het meerdere onderwerpen betreft hebben wij er begrip voor dat de prestatiegegevens hierover niet reeds volledig in het Jaarverslag van het Rijk 2000 geleverd zullen worden.

IV Koninkrijksrelaties

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

V Buitenlandse Zaken

Gegeven het feit dat de bewindslieden van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelings-samenwerking tijdens het Algemeen Overleg over de Financiële Verantwoording 1998 toegezegd hebben om in februari
2000 met een notitie over de mogelijkheden van prestatiegegevens te komen, wordt het zinvol geacht deze notitie af te wachten alvorens de onderwerpen voor het Jaarverslag 2000 door de Kamer worden vastgesteld.

VI Justitie

De regering wordt verzocht om even als het afgelopen jaar prestatiegegevens te leveren over de Jeugdzorg. Met betrekking tot de vorig jaar gevraagde prestatiegegevens ten aanzien van de IND worden deze voor het Jaarverslag 2000 niet langer als afzonderlijke prioriteit gekenmerkt. Dat laat onverlet dat de Kamer ervan uitgaat dat de tot nu toe verstrekte gegevens ten aanzien van de producten van de IND en de gegevens omtrent aantallen beschikkingen en personen (conform het cohortsysteem) van de IND in stand blijft. Aanvullend worden prestatiegegevens gevraagd over het onderwerp 'TBS'. De Kamer zou nader inzicht willen hebben in de prestaties (in termen van aantallen, kosten, effectiviteit, doelmatigheid) van zowel de rijks TBS-inrichtingen, als de particuliere TBS-inrichtingen, onderscheiden naar de onderliggende categorieën basis-gesloten inrichtingen (rijks en particulier); open plaatsen (rijks en particulier); Pieter Baan Centrum (Rijk); Meijers instituut (Rijk). Tevens worden voor het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens gevraagd over het onderwerp 'reclassering'. De Kamer zou nader inzicht willen hebben in de prestaties van de reclassering (in termen van aantallen, kosten, effectiviteit, doelmatigheid) gerelateerd aan de verschillende doelgroepen. VII Binnenlandse Zaken De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999. VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over
1999. Aanvullend worden prestatiegegevens gevraagd in het Jaarverslag
2000 over het onderwerp 'materiële bekostiging primair en voortgezet onderwijs'. Uit onderzoek is gebleken dat de materiële bekostiging niet altijd toereikend is om de werkelijke uitgaven van scholen te dekken. Aan de andere kant besteden scholen minder aan bijvoorbeeld schoonmaakonderhoud dan de vergoeding die ze daarvoor van het ministerie krijgen. Gevraagd wordt op de eerste plaats in welke mate de bekostiging door de minister de totale uitgaven van de scholen in het PO en VO dekt en welke mate van dekking de minister in deze nastreeft. Voorts wordt gevraagd welk deel van de materiële bekostiging (PO) danwel van de materiële component in de lump-sum (VO) door de scholen daadwerkelijk besteden aan `materieel', uitgesplitst naar de verschillende soorten (administratie & beheer, schoonmaakonderhoud, arbo-convenanten e.d.). Tevens worden in het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens gevraagd over het onderwerp 'monumentenzorg & archeologie'. : Sinds het besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 is de doelstelling van het beleid om het geld dáár terecht te laten komen waar het het hardst nodig is in termen van achterstand bij onderhoud en restauratie (in de oude verdelingssystematiek werd het aantal monumenten als verdeelsleutel gehanteerd). Gevraagd wordt om gegevens over de verdeling van de gelden in de oude en de nieuwe situatie gerelateerd aan de ontwikkeling in onderhoud en achterstanden. IX Financiën De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999. X Defensie De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

Aanvullend worden voor het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens gevraagd over het onderwerp 'werving en selectie'. Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werving en selectie van defensiepersoneel zou o.a. de volgende informatie geleverd dienen te worden:

cijfers over aantallen respondenten, maar ook aantallen feitelijk geselecteerde en geworven kandidaten

cijfers die inzicht verschaffen in de mate waarin respondenten afvallen gedurende het selectie- en wervingsproces, alsmede cijfers over uitval van tijdelijk personeel binnen de contracttermijn, respectievelijk het verloop onder het personeel dat voor onbepaalde tijd is aangenomen.

informatie over de ingezette wervingsinstrumenten, waarbij ook inzicht wordt geboden in de effectiviteit ervan (bijvoorbeeld aantallen respondenten per campagne)

cijfers -bij voorkeur ook over voorgaande jaren- die inzicht bieden in de doelmatigheid van het wervings- en selectiebeleid (zoals bijvoorbeeld kosten per geworvene of gemiddelde kosten per keuring)

Tevens worden voor het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens gevraagd over het onderwerp 'investeringscyclus'. Daarbij wordt informatie gevraagd over de ontwikkelingen in de lengte van de operationele levensduur van materiële projecten. Relevant daarbij is ook de vraag wat het effect is van het toenemend aantal vredesoperaties dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, op de operationele levensduur van het defensiematerieel.

Tot slot wil de Kamer in het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens ontvangen over het onderwerp 'brandstof- en energiegebruik' bij Defensie. Met betrekking tot het energiegebruik gaat het met name om prestatiegegevens bij de gebouwen en werkplaatsen van Defensie. Prestatiegegevens over het brandstofverbruik hebben met name betrekking op de materiële projecten van de diverse krijgsmachtonderdelen.

XI VROM

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

Onderwerp: Geluidshinder

Aanvullend wordt het kabinet verzocht om in het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens te leveren over het ISV-budget. De nieuwe toekenningssystematiek van de ISV-budgetten brengt nogal wat werk met zich mee op gemeentelijk - en rijksniveau. De vraag is hoe hoog de uitvoeringskosten zijn bij de gemeenten en bij het Rijk (in absolute bedragen en als percentage van de verstrekte subsidiebedragen).

Tevens wordt verzocht om in het Jaarverslag 2000 prestatiegegevens op te nemen over het onderwerp 'Geluidshinder'. Gevraagd wordt om verband te leggen tussen geld en resultaten. Resultaten kunnen bijvoorbeeld worden uitgedrukt in het aantal geluidsbelaste woningen, de grootheden genoemd in bijlage A van de nota `Modernisering Instrumentarium geluidbeleid' (26057, nr. 1) en in de mate waarin wordt voldaan aan een landelijke grenswaarde (motie Schoenmakers c.s., 26057 nr. 3). Voorts wordt gevraagd om inzicht in de uitvoeringskosten van het geluidbeleid.

XII Verkeer en Waterstaat

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

Aanvullend wordt gevraagd om prestatiegegevens over het onderwerp 'Modal Shift'. Dit onderwerp heeft vanzelfsprekend relaties met het onderwerp 'Bereikbaarheid', maar gezien het belang van het onderwerp Modal Shift in het verkeers- en vervoersbeleid zouden wij hierover graag aparte prestatiegegevens in het Jaarverslag 2000 ontvangen. Daarbij valt te denken aan doelstellingen en prestaties voor zowel het personen-, als het goederenvervoer, uitgesplitst naar de divers modaliteiten.

XIII Economische Zaken

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999, met uitzondering van het onderwerp 'Instrumenten van EZ in het kader van het grote stedenbeleid'.

XIV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De regering wordt verzocht om over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag over 1999.

Aanvullend stelt zij voor om het onderwerp 'arbeidsmarktbeleid' uit te breiden met 'plaatsingen in het kader van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten'. Het betreft dan prestatiegegevens over het volgende:

Instroom, naar aard en omvang

Uitstroom, naar aard en omvang en naar bemiddelende instantie (GSD, uvi, Arbvo of eigen werkgever)

Toegepaste reïntegratieinstrumenten, naar aard en omvang

Kosten per reïntegratieproject, met de verschillen in kosten per instrument

Verhouding instroom/uitstroom per instrument

Subsidiegebruik door werkgevers (aard, omvang en kosten)

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De regering wordt verzocht om in het Jaarverslag 2000 over dezelfde onderwerpen te rapporteren als in het Jaarverslag 1999. Het wordt op prijs gesteld wanneer de prestatiegegevens over het onderwerp geneesmiddelen worden uitgebreid naar alle maatregelen op het geneesmiddelendossier tijdens deze Regeerakkoordperiode. Voorts wordt verzocht om de prestatiegegevens over wachtlijsten en werkdruk, zoals die nu zijn gevraagd voor de verzorgingshuizen, tevens te vragen voor de thuiszorg, de verpleeghuizen en de instellingen voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. Tenslotte worden ook prestatiegegevens gevraagd over de wachtlijsten en werkdruk in de curatieve zorg.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Voorstel werkgroep Financiele Verantwoordingen '
Lees ook