Ministerie van Financien

Titel: WIJZIGING VAN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING 1964

Persberichtnr.

99/218

Den Haag

27-9-99

WIJZIGING van de wet op de inkomstenbelasting 1964

Continuering regime inzake voorzieningen

Vandaag is aan de Tweede Kamer aangeboden het wetsvoorstel van staatssecretaris Vermeend waarin het tot 26 augustus 1998 bestaande regime voor voorzieningen door een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt gecontinueerd. Dit wetsvoorstel houdt verband met het baksteenarrest van de Hoge Raad van die datum (nr. 33 417). In dit arrest is de Hoge Raad na ongeveer 40 jaar jurisprudentie teruggekomen op het oordeel dat het vereiste van een rechtsverhouding voor het vormen van een voorziening bij de fiscale winstbepaling niet langer wordt gehandhaafd.

Door dit arrest is veel onzekerheid ontstaan rond de mogelijkheid tot het vormen van fiscale voorzieningen bij de winstbepaling voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het vervallen van de rechtsverhoudingsvoorwaarde leidt tot een forse toename van het aantal geschillen en een stijging van de uitvoeringslasten. Daarnaast kan het loslaten van de rechtsverhoudingsvoorwaarde er voor zorgen dat een voorziening een hoogst subjectieve balanspost wordt. Voorts kan de beslissing van de Hoge Raad, afhankelijk van de uitleg die aan het arrest wordt gegeven, tot aanzienlijke gevolgen voor de schatkist leiden. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het arrest de mogelijkheden tot het vormen van voorzieningen voor bodemsaneringsuitgaven verruimt. Daarnaast kan het arrest ook consequenties hebben voor voorzieningen voor andere kosten.

Op grond van de voorgestelde wetswijziging wordt de rechtsverhoudingsvoorwaarde voor het vormen van een voorziening wettelijk vastgelegd. De voorwaarde geldt niet alleen voor de nieuwe boekjaren, maar ook voor de boekjaren waarover de aanslag of de verliesbeschikking op de datum van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet onherroepelijk vaststaat. Hiermee wordt zowel voor het verleden als voor de toekomst het fiscale regime voor voorzieningen zoals dat direct voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad bestond gecontinueerd.

Deel: ' Voorstel wijziging Wet Inkomstenbelasting 1964 naar Kamer '
Lees ook