D66 Nieuws


Voorstellen voor een Europees asielbeleid

17 februari 1999

Het vreemdelingen- en asielbeleid in Nederland is een probleem. De situatie is zelfs explosief te noemen, om Job Cohen te parafraseren. Dat betekent dat we op zoek moeten naar oplossingen. Het gaat er - wat D66 betreft - om humaan te blijven in ons land, opvang te blijven bieden aan mensen in nood en situaties zorgvuldig en individueel te beoordelen. Maar tegelijkertijd moet het allemaal wel mogelijk zijn, zowel in de opvang en in de procedure, als in de steun van Nederlanders voor dit zo moeilijke beleid.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat het restrictieve toelatingsbeleid gehandhaafd moet blijven, maar dat aan de lange wachttijden - en de daarmee gepaard gaande onzekerheid - een eind moet komen. De Vreemdelingenwet wordt hiertoe op korte termijn aangepast en de procedures verbeterd en verkort. Verder zal het aantal statussen worden beperkt, het probleem van de ongedocumenteerden worden aangepakt en de terugkeer van asielzoekers beter worden begeleid en gestimuleerd.

Ondanks dit pakket van maatregelen lijkt het nodig om extra maatregelen te nemen om het asielbeleid handhaafbaar te houden. D66 doet dan ook een aantal concrete voorstellen om te komen tot een Europees asielbeleid. Immers, de verdeling van de lasten van het asielbeleid zijn in Europa zeer ongelijk verdeeld. Hoe stelt D66 zich een Europees asielbeleid voor?

SOLIDARITEITSREGELING
In Europa moet Nederland krachtig hameren op het belang van goede Europese samenwerking. Landen die weinig asielzoekers ontvangen, moeten meebetalen aan de kosten - die landen als Nederland maken om asielzoekers een fatsoenlijke procedure te bieden. Ook moet er een Europees verdeelsysteem komen waardoor landen als Nederland het surplus aan asielzoekers daadwerkelijk aan andere Europese landen kunnen overdragen. D66 vindt dat Nederland desnoods verdere Europese besluitvorming moet blokkeren, totdat er uitzicht is op een goede Europese regeling.

PROCEDURES IN DE REGIO VAN HERKOMSTLANDEN
Veel asielzoekers komen niet rechtstreeks uit hun land van herkomst, maar verblijven eerst enige tijd in een regioland, voordat zij hun reis naar Nederland hebben georganiseerd. D66 wil dat Nederland samen met andere Europese landen organiseert dat in dat regioland een asielverzoek wordt ingediend. Daar wordt in samenwerking met de UNHCR de asielprocedure gevoerd. Alleen diegenen die recht hebben op asiel, mogen naar Europa komen. Zij worden vanuit het regioland over de Europese lidstaten verdeeld. Asielzoekers uit de betreffende landen die deze procedure niet volgen, maar rechtstreeks naar Nederland komen, worden terstond afgewezen. Zij hebben geen recht op opvang.

INTEGRAAL EUROPEES MIGRATIEBELEID
Op Europees niveau moet het buitenlands beleid, het economisch beleid en het ontwikkelingsbeleid geïntegreerd worden met het migratiebeleid. Pas dan kunnen de regio´s, waar asielzoekers uit vandaan komen economisch verstrekt worden, waardoor de noodzaak om het land te verlaten afneemt. D66 wil dat de Nederlandse regering zich sterk maakt voor een dergelijke integrale benadering.
Overigens, ook in Nederland moet de regering met één mond spreken. Het voorstel van Minister Herfkens om niet mee te betalen aan de remigratie van allochtonen, die naar hun landen van herkomst willen terugkeren om zich daar blijvend te vestigen, is kortzichtig en bevordert de wederopbouw van die landen van herkomst niet.

EUROPESE AMBTSBERICHTEN
Elk Europees land maakt zijn eigen "ambtsbericht" over de situatie in een bepaald land. Zo kon het in het verleden gebeuren dat België en Duitsland de veiligheidssituatie in Iran anders taxeerden en sommige uitgeprocedeerde asielzoekers naar Iran terugstuurden, terwijl Nederland de uitzettingen opschortte. D66 wil dat er Europese ambtsberichten worden gemaakt, op grond waarvan de Europese landen eenzelfde standpunt kunnen bepalen. Het voorkomt dat één land aantrekkelijker wordt dan andere landen.

OPENBARE EUROPESE POLITIEKE DISCUSSIE
D66 wil de discussie in Europa over het te voeren asielbeleid op gang brengen. In veel andere Europese landen wordt niet zo intensief over het asielbeleid en de daarbij horende dilemma´s gediscussieerd als in Nederland. De regering zou een aantal debatten moeten organiseren over het Europees asielbeleid en bijvoorbeeld periodiek een aantal thema´s zoals toelating, opvang en terugkeer op de agenda moeten zetten. Aan een dergelijke (openbare) bijeenkomst zouden bewindslieden, nationale parlementsleden en Europese parlementsleden moeten deelnemen.

EUROPESE AFSPRAKEN MET LANDEN VAN HERKOMST
Landen van herkomst dienen hun eigen onderdanen terug te nemen. Gezamenlijk moeten Europese landen terugname-overeenkomsten sluiten of terugnameclausules in handelsverdragen bedingen. De situatie, dat een land als Ethiopië met diverse Europese landen apart een terugname-overeenkomst sluit, is onwenselijk. Het gevaar dat de Europese landen tegen elkaar worden uitgespeeld, is niet denkbeeldig. Wanneer landen van herkomst doelbewust de totstandkoming van dergelijke terugkeerafspraken frustreren, dan moeten maatregelen worden overwogen. Stopzetting van de ontwikkelingsrelatie is niet uitgesloten, maar kan contra-productief werken. Beter is het, wanneer de Europese landen gezamenlijk de in Europa gestationeerde ambassadeurs van die herkomstlanden verzoeken Europa (tijdelijk) te verlaten om zo zichtbaar te maken, dat een Europees terugkeerbeleid serieus genomen moet worden.

EUROPESE SAMENWERKING BIJ TERUGKEER
Asielzoekers, die na een zorgvuldige procedure zijn afgewezen, zullen naar hun land van herkomst moeten terugkeren. Feitelijk komt het terugkeerbeleid moeilijk van de grond, omdat landen van herkomst soms weigeren loyaal medewerking te verlenen aan Nederland om vervangende reispapieren te verstrekken. Vreemd genoeg lukt het soms andere Europese landen wel gemakkelijker afgewezen asielzoekers naar die landen terug te sturen. Tijdelijk zullen de Europese landen ook in het terugkeerbeleid hecht moeten gaan samenwerken en terug te sturen asielzoekers aan dát Europese land overdragen, dat de meeste kans op succes bij terugkeer heeft. Tijdelijk, totdat de terugkeer vanuit alle Europese landen mogelijk is.

DEZELFDE EUROPESE ASIELPROCEDURE
Elk Europees land heeft zijn asielprocedure anders ingericht. Daardoor ontstaan grote verschillen, ook in de duur van die procedure. D66 wil dat er naar gestreefd wordt dat elk land de eigen asielprocedure volgens één Europees model inricht. Daardoor zullen de verschillen tussen de Europese landen verminderen en zal het voor asielzoekers niet aantrekkelijker zijn om Nederland boven andere Europese landen uit te kiezen.

Tweede-Kamerfractie D66
Tel. 070 - 318 36 13 / 26 28 / 26 29

Deel: ' Voorstellen D66 voor Europees asielbeleid '
Lees ook