Gemeente Weerselo

VOORSTELLEN KANDIDAAT INTERIMSECRETARIS
In het door de gemeenteraad op 6 september jl. vastgestelde Plan van Aanpak (hierna PvA) heeft de door het adviesbureau Arthur Andersen voorgestelde kandidaat, de heer F. (Frits) van Brussel voor de functie van interim-gemeentesecretaris op 2 oktober jl. kennisgemaakt met achtereenvolgens het college van burgemeester en wethouders, het Management Team, de ambtelijke vertegenwoordigers in de BOR en het BGO en met de voorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Deze kennismaking past in de procedure om te komen tot de voordracht en vervolgens benoeming van een interim-secretaris. Het college van burgemeester en wethouders beslist op 16 oktober a.s. over de definitief aan de gemeenteraad uit te brengen voordracht, inclusief de rechtspositionele aspecten. Het is de gemeenteraad, die op 18 oktober a.s. over de benoeming van een interim-secretaris een besluit neemt. De beoogde datum van in diensttreding is 1 november 2001.
Frits van Brussel is in achtereenvolgende functies nauw betrokken geweest bij organisatie-ontwikkelingstrajecten en heeft derhalve ruime ervaring op dit gebied.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorstellen kandidaat interimsecretaris gemeente Weerselo '
Lees ook