expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Nieuwe generatie reisdocumenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties/
Grote Steden- en Integratiebeleid
Persbericht Ministerraad
26 maart 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET VOORSTELLEN NIEUWE GENERATIE

REISDOCUMENTEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd met toezending van voorstellen voor nieuwe reisdocumenten aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet heeft begin 1998 besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie reisdocumenten, omdat het contract met de huidige producent van de reisdocumenten per 31 december 2000 afloopt.

De nieuwe reisdocumenten moeten voldoen aan een hoog niveau van beveiliging. Dit geldt zowel voor de documenten zelf als voor het gehele proces van productie en uitgifte. Om die reden zal gebruik worden gemaakt van exclusieve materialen en hoogwaardige technieken als lasertechnologie. Daarnaast zal het productie- en personalisatieproces flexibel worden opgezet zodat noodzakelijke aanpassingen snel en doelmatig kunnen worden doorgevoerd. Op grond van deze uitgangspunten heeft het kabinet besloten over te gaan tot centrale personalisatie van de nieuwe reisdocumenten. Dit betekent dat de persoonsgegevens en de pasfoto niet meer decentraal (bij gemeenten, buitenlandse posten en op de Nederlandse Antillen en Aruba) op het reisdocument worden aangebracht, maar centraal bij de producent van de documenten.

De keuze voor centrale personalisatie heeft geen gevolgen voor de aanvraag en uitreiking van het reisdocument. Dat gebeurt - net als nu het geval is - bij de gemeenten. De keuze voor centrale personalisatie betekent wel dat het reisdocument niet direct kan worden uitgereikt. De wachttijd zal echter niet meer dan vijf werkdagen bedragen. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een spoedprocedure bij de gemeente op grond waarvan binnen 24 uur het reisdocument beschikbaar is. Daarnaast blijft de mogelijkheid om onder andere op Schiphol een nooddocument te verkrijgen.
Door het NIPO is onderzocht hoe burgers staan tegenover een beter beveiligd reisdocument en een langere wachttijd. Een grote meerderheid van de burgers vindt dat er een fraudebestendiger reisdocument moet komen, ook als dit betekent dat dit document vijf dagen van tevoren moet worden aangevraagd.

Het programma van eisen van de nieuwe reisdocumenten wordt zodanig opgesteld dat in een later stadium een chip op het document kan worden toegevoegd voor de toepassing van biometrie en elektronische identificatie op afstand.
De nieuwe identiteitskaart zal op termijn tevens worden voorzien van een electronische handtekening.

De prijs van het reisdocument die het Rijk in rekening brengt is afhankelijk van de uitkomsten van de Europese aanbestedingsprocedure die gevolgd zal worden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit zal leiden tot een hogere prijs voor de burger.


- 2 .

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de voorstellen voor een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Ook bij het vervolgtraject zullen de VNG en de NVVB betrokken blijven.

Als de Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorstellen voor de nieuwe generatie reisdocumenten zal worden gestart met de Europese aanbestedingsprocedure.

RVD, 26.03.1999

26 mrt 99 17:27

Deel: ' Voorstellen nieuwe generatie reisdocumenten '
Lees ook