Generali


Diemen, 1 maart 1999
VOORTGAANDE STERKE GROEI UNIVERSAL LIFE BIJ GENERALI


* Het premie-inkomen uit universal life bedroeg f 57,8 miljoen, een ruime verdubbeling van de omzet in 1997. De totale premies voor koopsommen gaven een daling te zien. Het totale premie-inkomen van GENERALI Leven steeg van f 259,4 miljoen naar f 270,7 miljoen (4,4%). Het resultaat (exclusief overige resultaten) steeg van f 25,3 miljoen naar f 36,7 miljoen.

* Het premie-inkomen van GENERALI Schade daalde van f 211,4 miljoen naar f 207,6 miljoen (-1,8%). Ondanks aanhoudende druk op het premieniveau behaalde het schadebedrijf door een selectief tekenbeleid in 1998 een winst van f 15,1 miljoen (1997: f 34,5 miljoen).

* De Groep behaalde geconsolideerd een winst na belasting van f 55,8 miljoen (1997: f 64,4 miljoen).

In 1998 herzag GENERALI de winstbepalingsgrondslagen en bracht daarmee de verslaggeving in lijn met de markt. Voortaan wordt de afsluitprovisie in het levenbedrijf niet langer direct ten laste van het resultaat gebracht, maar geleidelijk afgeschreven. De verkoopresultaten van beleggingen zijn voortaan in de winst- en verliesrekening verwerkt. In het verleden werden deze rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. De cijfers over 1997 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast en geven door de marktconforme aanpak een hogere winst te zien.

Ook in 1998 bleef GENERALI voorloper op het gebied van informatisering. In hoog tempo werden systemen vervangen of gemoderniseerd. LeoNet, het automatische acceptatie-systeem, werd breder in de markt gezet en de opvolger, de variant via Internet, bijna bedrijfsklaar gemaakt. Introductie is in april 1999. De aanpassingen voor het jaar 2000 liggen voor op het schema en ook voor de invoering van de euro zijn geen grote problemen te verwachten.

Omzet
In 1998 was er een voortgaande sterke groei van de productie van individuele levensverzekeringen. Met name van de zeer flexibele 'universal life'-producten gekoppeld aan beleggingsfondsen. De groei van de periodieke premie-omzet in het individuele bedrijf komt uit deze producten. In het collectieve bedrijf was er een lichte daling van de periodieke premie. De totale periodieke premies stegen met 13,2%. De koopsommen daalden met 18,5%.

De premie-omzet van het schadebedrijf liep iets terug (-1,8%). Verheugend was de stijging van de branche medisch met 51,3%. De andere branches lieten een daling zien. Het reeds in 1996 ingezette beleid om te komen tot een betere spreiding over de verschillende branches begint meer en meer vruchten af te werpen.

De totale omzet steeg met 2,8%. Gezien de samenstelling van de omzet is dit een bevredigende ontwikkeling.

Technische lasten
De technische lasten (na herverzekering) van het levenbedrijf beliepen 83,4% van de technische baten (1997: 85,6%).
De resultatendeling aan verzekerden was lager dan in 1997. Met name als gevolg van de minder uitbundige stijging van aandelen in 1998. Voorts had het invoeren van een nieuwe administratieve methode tot gevolg dat de koersstijgingen aan de beurs vanaf begin december niet meer in de resultatendelingen over 1998 zijn meegenomen. Aan verzekerden werd in 1998 in totaal f 135,8 miljoen uitgekeerd (1997: f 134,5 miljoen).

De technische lasten (na herverzekering) van het schadebedrijf bedroegen 69,2% van de verdiende premie (1997: 62,9%). Brand
In de branche Brand steeg het netto technisch resultaat door daling van het schadepercentage, van 70,2% in 1997 naar 62,3% in 1998. Deze sterke verbetering van het resultaat komt volledig voor rekening van de tekening op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Dit ondanks de nog steeds toenemende concurrentie. GENERALI zal het voorzichtige acceptatiebeleid ook in 1999 voortzetten.
De hagelschade van juni 1998 en de wateroverlast in het 3e kwartaal 1998 deden de schadelast in met name het particuliere gedeelte van de portefeuille stijgen.
Medisch
In de branche Medisch daalde het netto technisch resultaat. Het schadepercentage steeg van 37,5% in 1997 naar 69,1% in 1998. Dit was het gevolg van het sterk groeiende aandeel ziektekosten. Daarbij moet ook worden aangetekend dat het resultaat in 1997 uitzonderlijk gunstig was.
Benzine
Ook in de branche Benzine daalde het netto technisch resultaat. Het schadepercentage steeg van 58,3% in 1997 naar 72,2% in 1998. In deze branche nam de concurrentie sterk toe, na de uitstekende resultaten die in de gehele bedrijfstak in deze branche in 1997 waren behaald. De verwachting is dat aan een premieverhoging niet valt te ontkomen. Het effect van de overheidsmaatregelen terzake van regres begint merkbaar te worden.

Beleggingen
De gerealiseerde waardestijging van beleggingen voor eigen rekening van f 118,7 miljoen in 1998 (1997: f 47,0 miljoen) wordt met ingang van 1998 opgenomen in de winst- en verliesrekening. De gerealiseerde waardestijging van beleggingen voor rekening van polishouders (1998: f 9,8 miljoen; 1997: f 13,8 miljoen) was ook in eerdere jaren al in de resultatenrekening verwerkt.

Het directe rendement op de beleggingen daalde van 6,5% in 1997 naar 6,0% in 1998. De gedaalde rentestand wordt geleidelijk zichtbaar en voelbaar. Het indirect rendement uit waardestijging (gerealiseerd en niet-gerealiseerd) daalde heel licht, van 6,4% in 1997 naar 6,3% in 1998 over de gehele portefeuille. Dit wordt in hoofdzaak behaald op aandelen en onroerend goed.

Per einde 1998 bestond de beleggingsportefeuille voor 19,2% uit aandelen (1997: 17,6%). In het verslagjaar werd per saldo voor f 75,0 miljoen verkocht. De waardestijging van de aandelenportefeuille is derhalve het gevolg van de koersstijging op de beurs. De beleggingen in onroerend goed stegen naar 8,6% (1997: 8,1%). De hypotheekportefeuille daalde naar 13,0% (1997: 19,7%) door verkoop van een deel van de portefeuille en doordat een groter deel van met levenproducten verbonden hypothecaire leningen door derden werd gefinancierd.

Provisie en kosten
De afsluitprovisie voor levensverzekeringen steeg als gevolg van de hogere productie. De afsluitprovisie voor universal life wordt sinds 1998 geleidelijk ten laste van het resultaat gebracht. Door de lagere premie-omzet daalde de provisie voor schadeverzekeringen.

De kosten stegen door aanzienlijke uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe informatiseringssystemen en een extra voorziening voor aanpassingen die nodig zijn in verband met het jaar 2000 en de invoering van de euro. In totaal is in 1998 f 45,3 miljoen besteed aan informatisering (1997: f 35,0 miljoen).

Winst
Door de stijging van de omzet bij iets afnemende technische lasten nam de marge uit het levenbedrijf toe. De kosten stegen. Per saldo nam de winst toe.

Door hogere schadelasten en de lagere premie van het schadebedrijf daalde de marge. De kosten namen iets af. De winst daalde.

In 1998 werd door verkoop van beleggingen een gerealiseerde vermogenswinst voor eigen rekening behaald van f 118,3 miljoen. (1997: f 39,6 miljoen.) In verband met onder meer het renterisico op de lopende portefeuille werden de op zich zeer toereikende reserves verder versterkt met in totaal f 132,3 miljoen. Hierdoor en door enkele incidentele resultaten waren de overige resultaten in 1998 negatief.

Doordat de versterkingen van de reserves op termijn fiscaal aftrekbaar zijn, is er in 1998 in totaliteit sprake van terug te ontvangen belastingen.

Van de behaalde netto winst zal een dividend van f 35 miljoen (1997: f 15 miljoen) worden uitgekeerd.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg door toevoeging van de netto winst met f 20,8 miljoen en door waardestijging van de beleggingen.

Als gevolg van de zeer sterke vermogenspositie is de aanwezige solvabiliteit per einde 1998 vierenhalf keer zo hoog als wettelijk vereist (1997: vier keer).

Verwachtingen voor 1999
Voor Leven verwacht GENERALI een voortgaande gezonde groei en een verbetering van het resultaat.
Voor Schade worden positieve impulsen voor de omzet verwacht van het invoeren van digitale distributie in april 1999, eerst voor auto, later voor meer branches. Het technisch resultaat zal iets teruglopen door toenemende prijsconcurrentie.

Voor meer informatie

Geerke E. Simons
Public Relations & Corporate Communicatie
Telefoon direct (020) 660 17 40
Mobiel 06 53 729 924
Fax (020) 660 18 94
E-mail: gsimons@generali.nl

Financiële gegevens ook op Internet: www.generali.nl/algemeen

GENERALI verzekeringsgroep nv 1998

Bedragen in miljoen guldens

1998 1997 (aangepast) +/- %

Premie leven 270,7 259,4 4,4
Premie schade 207,6 211,4 -1,8
Opbrengsten beleggingen 245,8 233,4 5,3
Omzet 724,1 704,2 2,8

Technische lasten Leven 387,0 400,2 -3,3
waarvan winstdeling 51,8 70,5 -26,6

Technische lasten Schade 142,5 137,1 4,0

Beleggingen 4.194,2 3.827,0 9,6
waarvan voor verzekerden 298,1 227,0 31,3

Provisie 62,0 59,8 3,6
Kosten 82,1 73,5 11,6

Bruto winst Leven 36,7 25,3 44,9
Bruto winst Schade 15,1 34,5 -56,4
Overige resultaten - 13,4 39,7 -133,9
Geconsolideerde groepswinst 38,4 99,5 -61,5 Netto groepswinst 55,8 64,4 - 13,3

Groepsvermogen 660,1 563,0 17,2

Aantal medewerkers 453 457 - 0,9

Deel: ' Voortgaande sterke groei Universal Life bij Generali '
Lees ook