Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Voortgaande temperatuurstijging bennvloedt het weer op aarde

De temperatuur op aarde blijft stijgen; 1998 was warmer dan het recordjaar 1997. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het aantal extreme weersgebeurtenissen toeneemt. In theorie kunnen de wereldwijde temperatuurstijging en de toename van extreme weersgebeurtenissen zoals zware neerslag, het gevolg zijn van een natuurlijke variatie van het klimaat. De kans hierop is echter klein. Het ligt meer voor de hand te concluderen dat deze veranderingen de eerste signalen zijn van de doorwerking van het versterkte broeikaseffect, dat met name wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele energiebronnen. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport Broeikaseffect, klimaatverandering en het weer van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit.

Op verzoek van het Wereld Natuurfonds (WNF) hebben de onderzoekers van het IVM een overzicht en een analyse gemaakt van de wetenschappelijke kennis over het broeikaseffect, klimaatverandering en het weer. Hierbij worden de gemeten veranderingen van het klimaat bekeken op hun consequenties voor het optreden van extreme weersomstandigheden. Het gaat hierbij om wereldwijd gemeten veranderingen van temperatuur, neerslag, stijging van de zeespiegel, gletsjers, El Niño, cyclonen en luchtcirculatiepatronen.

Ook geven de onderzoekers een overzicht van te verwachten klimaatveranderingen bij voortgaande uitstoot van broeikasgassen. Het grootste risico van de versterking van het broeikaseffect is de mogelijkheid van destabilisatie van het wereldklimaat, zoals kan optreden bij stagnatie van de oceaanstroming die warmte aanvoert naar Noord- en West-Europa. Stilvallen van deze warme golfstroom zou in ons gebied kunnen leiden tot een klimaat dat te vergelijken is met het huidige klimaat van Siberië.

De veranderingen in het klimaat zullen naar verwachting zichtbaar worden in een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, een snellere stijging van de zeespiegel en een toename van extreme neerslaggebeurtenissen. Nauwkeurige regionale voorspellingen zijn daarbij nog niet te geven.

Duidelijk is dat de ecologische en maatschappelijke schade als gevolg van de klimaats-veranderingen zeer groot kan worden. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan leiden tot een vermindering van de snelheid van klimaatverandering en daarmee tot een beperking van klimaatschade en een kleinere kans op destabilisatie van het wereldklimaat.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het rapport Broeikaseffect, klimaatverandering en het weer wordt op donderdag 4 februari om 16.00 uur in Leeuwarden uitgereikt aan de deelnemers aan de energiecampagne die op 4 februari van start gaat, waaronder WNF, NOVEM, FRIGEM, de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden. De uitreiking van het rapport vindt plaats aan Cambuurplein 44 te Leeuwarden. Het IVM-rapport is vanaf donderdag 4 februari beschikbaar via Internet: https://www.vu.nl/IVM/projects/research/klimaat.pdf.

Voor meer informatie over het onderzoek en het rapport kunt u contact opnemen met prof.dr.ir. P. Vellinga, Instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit, tel. (020) 444 9515, fax (020) 444 9553 en e-mail . Voor overige informatie kunt u zich wenden tot Barbara Verhallen, Voorlichting en Externe Betrekkingen VU, tel. (020) 444 5662, fax (020) 444 5655 of e-mail .

De publicatie Broeikaseffect, klimaatverandering en het weer (ISBN: 90-53823-653-5) kan worden besteld bij de VU-Uitgeverij, tel. (020) 644 4355 en fax (020) 646 2719.

_________________________________________________________________

03-02-1999 / pb 99.7 / bv

Deel: ' Voortgaande temperatuurstijging bennvloedt weer op aarde '
Lees ook