Provincie Gelderland


Voortgang bodemsanering voormalige stortplaats Zwartinkhorst in Zutphen

23 februari 1999

Nr. 99-064

De provincie verwacht nog in 1999 te kunnen starten met de sanering van de voormalige stortplaats Zwartinkhorst in Zutphen. In de jaren 1994 tot 1996 zijn bodemonderzoeken uitgevoerd om de omvang en mate van veront reiniging vast te stellen. Inmiddels is ook het saneringsonderzoek nage noeg afgerond, waarna direct aansluitend het saneringsplan opgesteld kan worden. De provincie heeft in samenwerking met de gemeente Zutphen een in formatiebijeenkomst georganiseerd op 2 maart a.s. om de betrokken bewoners te informeren over de voortgang en planning van de sanering. In het sane ringsonderzoek worden een aantal saneringsvarianten onderzocht. Deze zul len ook op de informatiebijeenkomst worden toegelicht. Gedeputeerde Staten kiezen uiteindelijk de meest geschikte variant, die vervolgens in het saneringsplan in detail wordt uitgewerkt.

Met de nieuwsbrief 'Bodemsanering Zwartinkhorst' worden de omwonenden op de hoogte gesteld van de stand van zaken en de voortgang. U kunt deze nieuwsbrief aanvragen bij de afdeling Communicatie van de provincie Gelderland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer H. Niemeijer, tel. (026) 359 99 56, e-mail: h.niemeijer@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Voortgang bodemsanering stortplaats Zwartinkhorst Zutphen '
Lees ook