Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995616
datum
18-11-1999

onderwerp
Voortgang herstructurering varkenshouderij
(TRC 1999/5371) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Middels deze brief wil ik u informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van de varkenshouderij. Het betreft informatie over de conversie van mestproductierechten naar varkensrechten, de Opkoopregeling varkensrechten, de afroming en de Bevar. Aangezien ik verwacht dat zich de komende tijd geen wezenlijke veranderingen zullen voordoen met betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij, zal ik met een volgende voortgangsrapportage wachten tot het moment dat dat wel weer het geval is.

up

datum
18-11-1999

kenmerk
DL. 19995616

bijlage

1. Conversie van mestproductierechten naar varkensrechten

Op 4 november jl. zijn de mestproductierechten van 25.271 van de 27.446 varkensbedrijven omgezet naar varkensrechten. Een gedeelte van de nog te converteren bedrijven betreft bedrijven van leden van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), waarvoor het converteren - gezien de gerechtelijke uitspraken inzake de Wet herstructurering varkenshouderij - onmogelijk is.

2. Opkoopregeling
Voor het opkooploket zijn tot 19 augustus jl. totaal 2.305 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van ruim fl. 237 mln., waarmee circa 430.410 varkenseenheden uit de markt genomen zouden kunnen worden. Forfaitair komt dit overeen met ruim 3,1 mln. kg. Dit is een daadwerkelijke productie van circa 2,2 mln. kg fosfaat. De aanvragen worden toegewezen voorzover daarmee het subsidieplafond van fl. 200 mln. niet wordt overschreden, rekening houdend met de door NVV-leden gedane aanvragen die mogelijk in de toekomst nog zullen moeten worden toegewezen. Wat betreft de NVV-leden wordt de beslissing op de aanvraag aangehouden; het betreft zo'n 300 bedrijven. Bovendien kan bij een aantal bedrijven de aanvraag niet worden toegewezen omdat deze transacties in varkensrechten hebben ingediend die betrekking hebben op bedrijven van leden van de NVV. Daardoor kunnen deze niet in behandeling worden genomen (circa 300 bedrijven).
Het aantal bedrijven waarvan de aanvraag is toegewezen bedroeg op 4 november jl. 586. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim fl. 64 mln.

3. Afroming
Als alle per 4 november jl. ontvangen transacties (ruim 6.000) door Bureau Heffingen worden geregistreerd, zouden door middel van afroming bijna 243.000 varkenseenheden uit de markt worden genomen. Forfaitair komt dit overeen met 1,8 mln. kg fosfaat, dit is een daadwerkelijke fosfaatproductie van bijna 1,26 mln. kg fosfaat. Inmiddels is van de ruim 2.332 verwerkte formulieren voor 1.452 bedrijven de uitbetaling van de financiële tegemoetkoming bij de bank aangeboden. Het hierbij behorende bedrag is ruim fl. 2 mln. Transacties van NVV-leden kunnen voorlopig niet in behandeling worden genomen. Dit betreft circa 3000 transacties. 4. Beëindigingsregeling varkensbedrijven in de Ecologische Hoofdstructuur (Bevar)
Sinds de vorige rapportage van 21 september jl. zijn er geen wijzigingen opgetreden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Voortgang herstructurering varkenshouderij '
Lees ook