Gemeente Deventer

Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein A1

Bewoners en omwonenden van Epse-Noord zijn in januari 2000 in hotel Mercure Postiljon geïnformeerd over de gevolgen van de gemeentelijke herindeling tussen Deventer en Gorssel. Vervolgens heeft de gemeente op 14 maart 2000 in restaurant De Roskam een informatieavond over het bedrijvenpark A1 georganiseerd. Nadien heeft de gemeente een jaar later nog een huis-aan-huisbericht verstuurd met een stand van zaken.

Intussen is de gemeente bezig met verschillende deelstudies, waaronder een milieueffectrapportage (MER) en een archeologisch onderzoek. De gemeentelijke archeologen hebben in het gebied tal van belangrijke ontdekkingen gedaan. Regelmatig is hieraan in de media aandacht besteed. De deelstudies zijn nog niet allemaal af te ronden, omdat onduidelijkheid bestaat over het wettelijk kader met betrekking tot de manier waarop stedelijk gebied moet worden ontwikkeld. De gemeente wil hierover van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer meer duidelijkheid. Pas dan (naar verwachting eind oktober) is ook duidelijk hoe de gemeente de verplichte MER verder moet afmaken.

Dit heeft tot gevolg dat het ontwikkelen van het bedrijventerrein minder vlot verloopt dan de gemeente wenst. De gemeente beseft dat bewoners, omwonenden en het bedrijfsleven dit als hinderlijk kunnen ervaren. De gemeente vraagt hiervoor begrip. Na afstemming tussen rijk en gemeente krijgen alle betrokkenen zo snel mogelijk aanvullende informatie over de voortgang van het bedrijvenpark.

Deel: ' Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein A1 Deventer '
Lees ook