Gemeente Dalfsen

10-06-2002

Voortgang vestiging tijdelijk asielzoekerscentrum Kampmansweg

Dalfsen - In de afgelopen maanden zijn er afrondende gesprekken gevoerd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de huidige gebruikers van de circa vijf hectare grond die nodig zijn voor de vestiging van het tijdelijk centrum voor opvang van asielzoekers. De stand van zaken op dit moment is dat de formele procedure rond de bouw van het AZC van start kan gaan. In het gemeentelijk informatieblad KernPUNTEN worden in week 24 (9-15 juni) het verzoek om tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan (art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) gepubliceerd en de aanvraag voor de bouwvergunning.

In de discussie over het AZC hebben meerdere partijen erop aangedrongen dat de vestigingsperiode niet langer mag duren dan maximaal vijf jaar. De tijdelijke vrijstelling (art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) is één van de instrumenten die deze garantie biedt. Dit zal via de te verlenen bouwvergunning nader geregeld worden.
Gekoppeld aan het verzoek van het COA om voor een periode van vijf jaar vrijstelling te verlenen voor de bouw van een AZC, zal de gemeente Dalfsen een verzoek publiceren voor medewerking aan het realiseren van fiets-en voetpaden. Deze worden aangelegd om de (verkeers)veilige bereikbaarheid van en naar het asielzoekerscentrum te garanderen en een ontsluiting richting de Gerner Es (sportvoorzieningen) te realiseren. De intentie is om aan beide verzoeken medewerking te verlenen.
De twee verzoeken liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis van donderdag 13 juni tot donderdag 27 juni 2002. Gedurende deze periode kunt zienswijzen schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Aanvraag bouwvergunning
Gelijktijdig met de publicatie van de vrijstellingsverzoeken zal ook de aanvraag voor de bouwvergunning gepubliceerd worden in KernPUNTEN. Deze aanvraag kan eveneens ingezien worden bij de Centrale Balie van het gemeentehuis.

Inrichting asielzoekerscentrum
In januari hield de gemeente Dalfsen twee inloopdagen in hotel-restaurant 'Hof van Dalfsen'. Tijdens deze dagen zijn er verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan over de inrichting van het AZC-terrein. Een aantal suggesties is overgenomen en verwerkt in het plan. Het gaat dan met name over het doortrekken van hekwerk, gebruik maken van snelgroeiend, hoog plantmateriaal en het verleggen van de entree van het centrum richting Rondweg. Andere vragen van aanwonenden over het AZC zijn voor zover mogelijk inmiddels schriftelijk of telefonisch beantwoord. De aangepaste inrichtingstekening ligt eveneens
voor belangstellenden ter inzage vanaf donderdag 13 juni.

Onderwijs
Op 22 mei kwam de werkgroep onderwijs voor het eerst in vergadering bijeen. De werkgroep gaat het gemeentebestuur adviseren over de wijze waarop het basisonderwijs voor asielzoekerskinderen geregeld kan worden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van basisscholen uit de kern Dalfsen, een vertegenwoordiger van het Onderwijs Advies Centrum (OAC) en een medewerker van de gemeente Dalfsen.

Nadere informatie
Nadere informatie over de procedure voor de vestiging van het tijdelijk asielzoekerscentrum is te vinden in KernPUNTEN. Telefonische informatie wordt verstrekt door de heer B. Spies van de gemeente Dalfsen, telefoon: (0529) 488323.

Deel: ' Voortgang vestiging tijdelijk asielzoekerscentrum Kampmansweg Dalfsen '
Lees ook